Introducció curricular al llenguatge dels mitjans de comunicació

L'objectiu d'aquest bloc és facilitar un apropament als principals documents que puguin resultar d'utilitat per a desenvolupar un plantejament curricular del tractament dels mitjans al centre, i obrir un espai de reflexió sobre com s'hauria de plantejar aquest tractament.

Desenvolupament del bloc

El Departament d'Educació porta força anys treballant sobre propostes per a la introducció en el currículum dels centres de l'educació audiovisual i en comunicació a les escoles. Una de les darreres accions ha estat el llançament del programa d'innovació en comunicació audiovisual PECA. Tot i que els seus continguts son més amplis que els tractats en aquest curs, molts d'ells hi fan referència i tracten temes propis.

Aquesta no ha estat, però, l'única acció del Departament. Fa vint anys ja va publicar alguns documents sobre el tema. A tall de recordatori:

"Per a una didàctica dels mitjans àudio-visuals". Ferrés i Prats, J., Andrés i Magallón, Joan D., Cabal i Garcia, Eduard, Maquinay i Pomès, Aurora, Moral i Ajadó, Jordi, Ripoll i Sòria, Xavier, Sala i Fernández de Aramburo, Ramon. Departament d'Ensenyament - Barcelona, 1996

Ja en aquelles dates es va plantejar l'educació audiovisual com a eix transversal dins el currículum escolar. Aquesta també aplegava conceptes relacionats amb els mitjans de comunicació, tant per a l'ensenyament primari com el secundari. S'editaren diferents publicacions que plantejaven aquests conceptes. La seva implantació va ser molt escassa tret d'algunes experiències molt interessants.

Publicacions del Departament d'Educació al web d'audiovisuals: altres.jpg

Al llarg d'aquest anys el Departament ha anat publicant tots aquests dossiers i llibres que fan referència tant a l'educació audiovisual com als mitjans de comunicació. Alguns d'ells se centren en la televisió i, en algun cas, en la ràdio i el cinema.

Més endavant es va plantejar les competències bàsiques en educació audiovisual i les competències bàsiques en tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de veure quines eren les necessitats de coneixements mínims del l'alumnat en aquesta matèria.

Aquestes i altres propostes d'introducció dels audiovisuals a l'aula, moltes de les quals fan referència als mitjans de comunicació, no han aconseguit estendre's pels centres educatius. I bona part de les experiències realitzades en aquest camp han estat contribucions de centres concrets, sempre minoritaris, o bé actituds personals que han ajudat a realitzar moltes i valuoses experiències i treballs que podeu trobar a la pàgina del Departament dedicada als audiovisuals, on hi ha en abundància idees, recursos i publicacions per tal d'introduir aquests coneixements a l'aula.

Actualment, amb l'aparició de la nova proposta curricular per a primària, i la nova proposta curricular per a secundària, es reconeix la competència comunicativa, lingüística i audiovisual com una de les vuit competències que determinen el currículum. Per tant, s'assumeix d'una manera més precisa que l'educació en comunicació audiovisual ha d'estar present en totes les àrees per tal de potenciar les capacitats comunicatives de l'alumne/a i fer possible que entengui i utilitzi el llenguatge AV de la mateixa manera que ho fa amb el llenguatge verbal.

Un altre dels aspectes a senyalar és el plantejament actual del terme d'"educomunicació" com a paradigma per tal de proposar un nou enfocament per treballar el mitjans a les aules, i també es proposa que la ciutadania tingui una "competència medial" per tal de ser espectadora autònoms davant els mitjans.

L'educomunicació, segons A. Matilla, pretén que l'alumnat adquireixi competències expressives per tal de desenvolupar-se comunicativament i desenvolupar la seva creativitat. Per altra banda, ofereix instruments per comprendre les produccions audiovisuals: els significats, les tècniques i elements expressius, i el funcionament. Tot per tal que l'espectador o espectadora tingui una actitud critica i eviti riscos de manipulació.

Les bases de l'alfabetització audiovisual i multimèdia, desenvolupades des de l'àmbit anglosaxó per alguns autors com Fergusson, Buckingham i Masterman, i des de l'àmbit llatinoamericà per altres autors com Kaplún, Orozco i Barber, estan molt vinculades amb el corrent denominat educomunicació, una educació per a la comunicació. Quatre són els pilars d'aquest enfocament: la producció, el llenguatge, la representació i les audiències. Les més recents iniciatives sorgides amb el Consorci audiovisual de Galícia, en el seu segon encontro internacional, així com la proposta del CAC en el seu estudi de competències, avalen la repercussió de la alfabetització audiovisual i multimèdia, així com la necessitat d'integrar aquesta línia en els programes curriculars.

Podeu trobar aquests conceptes més desenvolupats als documents referenciats més avall, a l'apartat d'informació.

Tenint en compte aquests dos conceptes, els plantejaments per introduir a l'aula els coneixements sobre els mitjans de comunicació han de centrar-se en aspectes diferents: d'una banda, l'alumnat ha de ser l'eix central d'aquests continguts, ja que el que es vol és un canvi d'actitud i una major implicació en la recepció dels missatges audiovisuals. De l'altra, cal centrar les activitats no tant a aprendre a "llegir" els missatges, sinó en la seva producció, és a dir, centrar-se a augmentar les capacitats expressives més que les receptives.
El CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) també s'ha preocupat per aquest tema i ha publicat diferents materials per tal de treballar els mitjans de comunicació a l'aula adreçats a secundària. El seu plantejament se centra en treballar tres aspectes dels mitjans de comunicació: informació, publicitat i entreteniment. Consisteix en un recull d'activitats amb els exemples audiovisuals que s'han de treballar, en suport DVD. Estan, però, centrats quasi exclusivament en la televisió. Aquests materials, titulats Com veure la TV?, s'han repartit a tots els centres de secundària i també els podeu trobar a les mediateques dels Centres de Recursos Pedagògics.

crp.jpg Mediateca dels CRP

Articles interessants:
Recull dels continguts d'educació en comunicació audiovisual per a primària en els nous currículums per àrees educatives realitzat per Carme Ribes i Magda Blanes.


Recull dels continguts d'educació en comunicació audiovisual per a secundària en els nous currículums per àrees educatives realitzat per Carme Ribes i Magda Blanes.
Documents de consulta: