Estratègies educatives. Objectius per assolir

L'objectiu d'aquest bloc és aportar idees i suggeriments al voltant dels principals criteris didàctics i fonts de consulta bàsiques, per tal de treballar els mitjans de comunicació al centre.

Desenvolupament del bloc

Per què cal integrar els mitjans de comunicació als centres?

Els mitjans de comunicació són una font nutrient important per als infants i joves que van als centres educatius i també per a les seves famílies. Aquests mitjans es mostren cada cop més com si fossin entorns que representen la realitat i conformen opinions. Pantalles que projecten determinats i interessats models i que també oculten moltes altres realitats i silencien multitud de situacions. Pantalles que per atrapar i mantenir audiències necessiten crear i recrear un constant espectacle audiovisual.

Centre educatiu i família són dues institucions socials que s'obstinen a mirar cadascuna cap a un altre costat, mentre els ulls dels alumnes i fills i filles romanen clavats a aquestes pantalles, petites i grans. Mentre no s'aconsegueixi convertir els consums audiovisuals i digitals en objecte d'estudi (educar en els mitjans), instrument d'aprenentatge (educar amb els mitjans) i mitjà d'expressió i comunicació (educar per als mitjans, educar per a la comunicació), el que es fa és deseducar, perquè cada cop més la major part de la informació útil lligada als interessos, realitat i coneixements rellevants que ofereix l'escola, passen per la utilització dels mitjans.

Entenem que dur l'actualitat mediàtica a les aules i aprofitar-les per generar un escenari de diàleg, confrontació i creació sobre els consums mediàtics és una exigència, i és una assignatura pendent que té l'educació. És necessari establir ponts entre el centre educatiu i l'actualitat perquè els adolescents creixin en el coneixement de com els mitjans els afecten i modelen, i com els seus productes i missatges no només es poden analitzar, sinó que també es poden recrear i socialitzar.

La integració dels MCM com a unitats d'estudis permetran omplir les aules d'actualitat i d'aspectes, detalls i anècdotes que ocupen i preocupen als joves, com és l'atur, la vida en altres indrets, propers o llunyans, la immigració, els grups juvenils, les drogues, les relacions sexuals, com es fa una hipoteca, quants interessos fan falta per comprar un cotxe, què suposa mantenir l'economia domèstica, etc, etc.

Si s'integra la comunicació audiovisual, la impresa i la digital a l'aula, el temari pot resultar ampliat, es pot canviar la informació unidireccional en comunicació, es pot mantenir l'interès i generar dinàmiques de participació. I, finalment, també es pot treure profit de les noves tecnologies perquè l'alumnat expliqui històries seves amb una càmera, perquè recreï els seus consums televisius amb una fotonovel·la impresa o digital, perquè elabori les seves pàgines web i difongui les seves inquietuds, coneixements i interessos per la Xarxa.

En definitiva, cal tenir present que els MCM com a mitjans d'estudi, eines per a l'aprenentatge i mitjans d'expressió i comunicació, són una oportunitat única que permet convertir la rigidesa de les aules, ancorada en temaris distants, en escenaris d'anàlisi, reflexió, diàleg i convivència entre l'alumnat, l'actualitat i la seva realitat.

Educar en els mitjans, amb els mitjans i per als mitjans

Aquesta és la triple perspectiva que ha de guiar qualsevol plantejament d'incorporació dels mitjans de comunicació al currículum de l'educació primària:

L'estudi del mitjà mateix: educar en els mitjans.

La utilització dels mitjans com a instrument d'aprenentatge: educar amb els mitjans.

La utilització dels mitjans com a mitjà d'expressió i comunicació: educar per als mitjans.

Aquestes tres perspectives es complementen i s'haurien de treballar alhora en major o menor mesura. Per treballar els continguts curriculars amb l'ajuda dels mitjans, cal tenir present també quines són les característiques d'aquests. No es pot utilitzar una pel·lícula de la mateixa manera que un document de premsa per treballar un fet històric. S'ha de tenir en compte quin és el llenguatge, quins són els objectius, quines són les possibilitats comunicatives des d'un punt de vista didàctic… És molt difícil estudiar els mitjans sense utilitzar-los, i no només per conèixer-los, sinó per descobrir les múltiples possibilitats creatives que permeten experimentar.

Què es vol aconseguir i com es vol fer?

L'educació en els mitjans, amb els mitjans i per als mitjans s'ha de recolzar en estratègies pedagògiques fonamentades en l'estimulació de les capacitats d'anàlisi i reflexió al voltant del món comunicatiu dels mitjans, sense perdre de vista, però, la gran importància que té la capacitat de producció dels mitjans. Amb els avenços de la tecnologia resulta cada cop més assequible la producció de continguts per als mitjans, i és més possible que mai treballar amb èxit l’anàlisi i la reflexió a partir de les pròpies creacions.

Aquest plantejament, entre altres consideracions, ha de permetre:

 • Procurar utilitzar documents impresos, audiovisuals i digitals que estiguin presents en els consums quotidians de l'alumnat.
 • Que aquests documents siguin breus, amb una estètica que els arribi i interpel·li.
 • Diferenciar dues fases que, encara que no tenen per què estar separades ni seqüenciades, han d'estar presents: la primera, d'anàlisi i valoració del que veu l'alumnat i els significats que li aporta; la segona, la possibilitat de recrear, distorsionar, modificar creativament el que l'alumnat consumeix.
 • No predisposar l'alumnat en contra dels mitjans: ni els mitjans són perversos, ni tothom n'és la víctima propiciatòria.
 • Procurar partir d’una visió centrada en l’alumnat, en la seva experiència, els seus interessos i les seves expectatives.
 • Procurar no fer palès el punt de vista del professorat ni els seus possibles prejudicis.
 • Procurar prioritzar en l'alumnat la dimensió de “lectors” i “escriptors” de textos mediàtics, i fomentar la comprensió dels factors socials relacionats amb els MCM..

Amb tot, es treballa per aconseguir que l’alumnat pugui ser un Emi-Rec, és a dir, emissor i receptor alhora de missatges audiovisuals. D’aquesta manera l'estudi no cal que se centri només en l’anàlisi i la reflexió sobre els continguts mediàtics, sinó que es pot centrar en l’alumnant fent que aquest generi missatges audiovisuals sobre continguts i temes sobre els quals cada alumne i alumna puguin reflexionar en primera persona.

D'aquesta manera s'intenta potenciar i desenvolupar la capacitat de:

 • Seleccionar els missatges des d'una perspectiva critica i reflexiva.
 • Identificar els interessos de les empreses.
 • Comunicar ldees, sentiments i emocions utilitzant diferents mitjans.

Alguns continguts...

Tot seguit es presenta, a mode d'exemple de punt de partida en la concreció, una sèrie de continguts que cal tractar tenint en compte sempre la correcta adequació del grau de dificultat i i complexitat a les característiques i possibilitats dels alumnes.

 1. Pel que fa a allò que cal aprendre sobre els mitjans:
  • Les característiques bàsiques:
   • Quins són.
   • Com es distingeixen i caracteritzen cadascun d'ells.
   • Com són els seus missatges.
  • El funcionament:
   • L'estructura humana que els compon.
   • Com es fan els programes.
  • Els objectius:
   • Comunicatius.
   • Socials.
  • Els llenguatges:
   • La informació.
   • L’entreteniment.
   • La publicitat.
 2. Pel que fa a allò que és pot aprendre amb els mitjans, destaca:
  • Les tècniques de comunicació que els caracteritzen.
  • L'observació i l’anàlisi dels llenguatges utilitzats als mitjans.
  • La utilització creativa dels mitjans.
  • La realització de diaris, revistes, programes de radio i televisió, webs, etc.
  • Les informacions existents sobre gran diversitat de temes.
  • La utilització dels mitjans i els seus continguts com a font d'informació.
  • El tractament dels continguts de les diferents àrees i la seva relació amb els mitjans.
  • La producció o la utilització de les possibilitats dels mitjans per treballar continguts curriculars.
  • El tractament dels referents de diferents cultures, societats i maneres de viure.
  • La utilització dels mitjans de comunicació com a vehicles d'expressió i coneixement cultural i social

Per començar a treballar: algunes fonts documentals...

propostes.jpg Recull de propostes didàctiques de treball a l'aula
tic.jpg Competències bàsiques TIC
ea.jpg Competències bàsiques EA
orinet.jpg Orientacions per al desplegament del currículum de l'educació audiovisual - Educació infantil, primària i secundària
orinet.jpg Vídeo: Els mitjans de comunicació a l'ESO
curs.jpg Curs de Formació MAV en centres educatius
mekos.jpg CNICE - PROYECTO MEKOS Integración curricular de los Medios de Comunicación Social en Educación Primaria
media.jpg CNICE - PROYECTO MEDIA Televisión, prensa, radio, cine, publicidad