Plantejaments, propostes didàctiques i recursos.

En aquest annex es tracten les diferents possibilitats didàctiques dels mitjans. Si al llarg dels quatre primers mòduls hem desenvolupat el coneixement i l'estudi dels mitjans, en aquest annex abordarem com els mitjans s'integren a l'aula per a la comunicació.

Una societat inundada de mitjans i missatges audiovisuals té l'obligació de preparar la ciutadania per comprendre'n els missatges i les intencions, per tal de tenir-hi una postura crítica i autònoma. Entenem una urgència obrir les finestres de les aules a l'actualitat, ja que els mitjans també eduquen. En aquest procés d'alfabetització mediàtica, incidirem en la importància que tenen les noves tecnologies per facilitar l'accés a la informació i a la creació de continguts. Internet tindrà una presència important. Totes les àrees curriculars del centre estan preparades per integrar progressivament els MC en la seva praxis quotidiana i fer-ne un dels instruments més eficaços en la complexa tasca de localització i anàlisi d'informació per arribar a crear coneixement. Conseqüentment, caldrà introduir els aspectes d'educació en comunicació en tots els nivells educatius. El seu tractament transversal a les diferents àrees ha d'estimular noves metodologies de localització, tractament i elaboració de continguts intel·ligibles i eficaços comunicativament parlant. Noves maneres de treballar. Aquests continguts han d'ajudar, per una banda, a crear nous coneixements individualment i col·lectiva i, per una altra, a saber comunicar-se amb els altres. En aquest sentit cal mirar els nous currículums publicats el 26 de juny del 2007 on es reconeix la competència comunicativa,lingüística i audiovisual com una de les vuit competències bàsiques.

Per tal d'incorporar els MC pas a pas en la major part de tasques i projectes que els cicles i nivells es plantegen al llarg del curs, és fonamental un treball en equip per part del professorat. Aquesta progressió, aplicada amb realisme en la incorporació dels MC en les tasques quotidianes, esdevindrà de ben segur irreversible per al professorat, que veurà en els resultats la importància que tenen les noves tecnologies per facilitar l'accés a la informació i a la creació de continguts, i, en definitiva, al coneixement.

Continguts

 • La necessitat de la integració dels mitjans de comunicació als centres.
 • Què vol dir treballar els mitjans. Continguts a tractar i fonts documentals.
 • El tractament de la premsa als centres. Proposta.
 • El tractament de la publicitat als centres. Proposta.
 • La utilització de la Xarxa com a font d'informació. Proposta.
 • Introducció curricular als mitjans de comunicació. Què cal tenir present.
 • La ficció a la televisió. Proposta d'anàlisi dels dibuixos animats a la televisió..
 • El tractament de la ràdio als centres.
 • El tractament del cinema als centres. Proposta.
 • El tractament de les webquests als centres . Proposta.
 • Els blocs i la ràdio a la xarxa.
 • El tractament dels informatius a la televisió. Proposta.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Estratègies educatives. Objectius per assolir
 • Pràctica 2: Introducció curricular al llenguatge dels mitjans de comunicació
 • Pràctica 3: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (I). Producció d'un anunci
 • Pràctica 4: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (II). Plantejament d'un recorregut per la Xarxa
 • Pràctica 5: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (III). La revista escolar
 • Pràctica 6: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (IV). La televisió. Anàlisi d'uns dibuixos animats
 • Pràctica 7: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (V). La ràdio a Internet
 • Pràctica 8: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (VI). Produir un anunci
 • Pràctica 9: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (VII). Construir una webquest
 • Pràctica 10: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (VIII). El cinema a l'aula
 • Pràctica 11: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (IX). Els informatius a la televisió
 • Pràctica 12: Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (X). Internet: ràdio i blocs

Bibliografia

 • CEBRIÁN HERRERO, M: Análisis de la información audiovisual en las aulas. Universitas, Madrid. 2003
 • MASTERMAN, L., (1993): La enseñanza de los medios de comunicación. Ed. De la Torre, Madrid.
 • TYNER, K. i LLOYD, D., (1995): Aprender con los medios de comunicación. Ed. De la Torre, Madrid.
 • GRUPO SPECTUS (2004): Máscaras y espejismos. Ed. De la Torre, Madrid.
 • BARTOLOMÉ, A. R. (1999): Nuevas tecnologías en el aula. Guia de supervivencia. Ed. Grao, Materiales para la innovación educativa, Barcelona.
 • BUCKINGHAM, D. (2005): Educación en medios. Ed. Paidós, Barcelona.
 • FERRÉS, JOAN (2000): Educar en una sociedad del espectáculo. Ed. Paidós, Papeles de pedagogía, Barcelona.
 • MONTOYA, NOMINANDA (2005): La Comunicación Audiovisual en la Educación.

Ed. Laberinto, Madrid.

El llibre aporta una àmplia perspectiva de les teories de la comunicació i com han estat aplicades en el món de l’educació. Fa un recorregut exhaustiu pels grups i línies d’investigació en comunicació audiovisual i la seva aplicació a l’educació. Planteja les competències bàsiques que ha d'assumir el mestre que es formi en aquesta matèria. L’anàlisi dels mitjans audiovisuals és prioritari a la formació en comunicació. Per això revisa diverses metodologies i en proposa una de pròpia.