Conèixer les possibilitats que ofereix el treball per projectes en l'adquisició de les competències bàsiques

L'objectiu d'aquest apartat és mostrar les característiques de la metodologia del treball per projectes i la seva relació amb el desenvolupament de les competències bàsiques. Com diu el Currículum "..cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes àrees. Per tant, l'eficàcia en la consecució de les competències bàsiques depèn d'una bona coordinació de les activitats escolars de totes les àrees curriculars.."

Principis del treball per projectes

El mètode de treball per projectes és una opció metodològica l'objectiu de la qual és organitzar els continguts curriculars sota un enfocament globalitzador. En el seu desenvolupament a l'aula afavoreix pràctiques que estimulen una major participació de l'alumnat, tals com la utilització d'un enfocament interdisciplinar i l'organització del treball de forma cooperativa. És una estratègia d'ensenyament que afavoreix l'aproximació constructivista de l'aprenentatge, és a dir, en la consideració que aquest aprenentatge és el resultat de construccions mentals que parteixen dels coneixements actuals i previs del qui aprèn. L'alumnat té l'oportunitat de construir el seu aprenentatge sobre la base de les diferents tasques, equivocant-se, reflexionant sobre els errors i l'estratègia encertada. Mitjançant la pràctica, les activitats esdevenen el referent del procés educatiu. Com a característiques destacades, un projecte ha de ser centrat en l'estudiant, amb un contingut significatiu i que sigui directament observable en l'entorn de l'alumnat, que comporti investigació de primera mà i que es dirigeixi a l'assoliment dels objectius plantejats.

2698200293_f24be8144c.jpg

A la pràctica 4 del mòdul 1 d'aquest curs s'ha realitzat una activitat que ha comportat la inclusió de diversos recursos de la dotació en el marc d'un senzill projecte. Però, si atenem la metodologia del treball per projectes, cal que abans d'iniciar el projecte, s'identifiquin les habilitats, les capacitats, els sabers i les competències que l'alumnat ha de desenvolupar, formulant els objectius que orientaran la tasca i l'aprenentatge.

A l'hora de plantejar els objectius d'aprenentatge podeu qüestionar-vos, en relació al projecte, els següents elements:

 • Quines habilitats cognitives importants podrà desenvolupar l'alumnat? Podeu utilitzar com a guia els estàndards bàsics d'assoliment de competències presents al currículum
 • Quines habilitats afectives i socials podrà desenvolupar l'alumnat?
 • Quines habilitats metacognitives podrà desenvolupar l'alumnat?
 • Quin tipus de problemes l'alumnat podrà estar en capacitat de resoldre?
 • Quins conceptes i principis l'alumnat podrà estar en capacitat d'aplicar

A continuació, a l'aula, tant el docent com l'alumnat han de fer un plantejament que expliqui els elements essencials del projecte i les expectatives respecte d'aquest. El plantejament del projecte ha de contenir els elements següents:

 • Situació, problema o creació: una o dues frases amb les quals es descrigui el tema, problema o objecte que el projecte busca atendre, resoldre o crear.
 • Descripció i propòsit del projecte: una explicació concisa de l'objectiu del projecte i de quina manera atén aquest la situació, el problema o el procés plantejat.
 • Especificacions d'acompliment: una llista de criteris de qualitat que el projecte ha de complir.
 • Regles: guies o instruccions per a desenvolupar el projecte. Inclouen temporització i metes a curt termini
 • Participants: llistat dels participants en el projecte i dels rols que hauran de desenvolupar
 • Avaluació: Com es valorarà l'acompliment de la tasca, tenint en compte que en aquesta metodologia s'avaluen tant el procés d'aprenentatge com el producte final.

Recursos per al treball per projectes

 • Llegiu els recursos que s'esmenten a continuació; a la llum de les idees que s'hi exposen i de les indicacions de l'anterior apartat, adapteu aquesta plantilla segons les vostres necessitats. Tingueu en compte i relacioneu-los a la plantilla aquells aspectes de les competències bàsiques que es treballen. Deseu-la amb el nom m6p1.odt

Adreces amb continguts relatius al treball per projectes:

 • Pàgina d'orientació Método de proyectos, editada pel Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte)

Respecte de la dimensió cooperativa del treball per projectes, podeu consultar aquests recursos: