Les competències bàsiques

L'objectiu d'aquest apartat és comprendre la relació entre l'educació a través d'un entorn TAC i el desenvolupament de les competències bàsiques que l'alumnat ha d'haver assolit en acabar l'etapa de secundària obligatòria. La relació es planteja d'una forma pràctica amb la realització d'una activitat col.laborativa de creació musical utilitzant l'editor Audacity, una aplicació musical online i el teclat E-MU Xboard 49.

L'enfocament educatiu per competències

La proposta curricular orientada a l’adquisició de competències té com a finalitat de l’educació obligatòria que l'alumnat adquireixi les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capacitades per intervenir activament en la societat plural, d'una forma crítica i conscient, vers la diversitat i el canvi continu que caracteritza la societat de la informació.

MARC LEGAL

En relació a les competències bàsiques, els currícula vigents a Catalunya per a l'educació primària i l'ESO estipula les següents prescripcions:

E. Primària. Article 7: Currículum 7.1 S'entén per currículum de l'educació primària el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

ESO. Article 6: Currículum 6.1 S'entén per currículum de l'educació secundària obligatòria el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquesta etapa.

E. Primària. Article 8: Competències bàsiques, 8.1 / ESO. Article 7: Competències bàsiques, 7.1 S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

E. Primària i ESO. Annex 1: Competències bàsiques La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes àrees.

Texts complerts dels decrets:

Una competència és un conjunt de capacitats que inclou coneixements, actituds, habilitats i destreses que una persona aconsegueix mitjançant processos d'aprenentatge i que es manifesten en el seu acompliment en situacions i contextos diversos. En conseqüència, un currículum per competències es caracteritza pels següents trets:

 • l'assoliment de les eines per a seguir aprenent al llarg de tota la vida
 • la concepció constructivista de l’aprenentatge; integrar i relacionar les noves informacions amb les preexistents per a poder rescatar i aplicar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries en cada situació
 • la importància de que, més enllà d'emmagatzemar informació, l’alumnat aprengui a cercar-la i a interpretar-la a la llum dels sabers i coneixements propis de cada activitat
 • la idea que l’aprenentatge per al desenvolupament de competència suposa la integració de coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia personal de l’alumnat que permet prendre consciència del propi procés d’aprenentatge
 • la conscienciació que l'educació se centra en les necessitats, estils d'aprenentatge i potencialitats individuals perquè l'alumnat arribi a manejar competentment les destreses necessàries en un camp determinat

Llegiu l'article de Yolanda Argudín Vázquez, "Educació basada en competències", dins el portal QuadernsDigitals.NET

Tant per a l'educació primària com a l'ESO s'identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents:

Competències transversals
Les competències comunicatives
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural
Les competències metodològiques
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d'aprendre a aprendre
Les competències personals
6. Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

Consuteu en aquestes adreces els annexos dels decrets referit a les competències bàsiques en l'educació primària i la secundària.

Annex sobre competències a l'ESO Annex sobre competències a Primària

Treballant amb les TAC per a desenvolupar competències

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques. En conseqüència, i a partir d'aquells aspectes peculiars de la pròpia disciplina, cal plantejar-se des de l'àrea de música els termes de la seva contribució al desenvolupament d'aquest conjunt de competències. No hi ha, però, cap metodologia específica o única per a l'ensenyament de les competències, de manera que cal tenir en compte diferents estratègies per triar la més adeqüada a la situació didàctica proposada.

D'altra banda, l'ús d'un entorn TAC no garanteix per ell mateix la consecució dels objectius plantejats: un entorn TAC s'organitza tenint en compte les formes d'agrupament i organització social de la classe, la manera de distribuir l'espai i el temps, el sistema d'organització dels continguts agrupant i articulant les tasques en seqüències d'activitats i els procediments d'avaluació. En aquest marc més global, les eines TAC són útils per les seves possibilitats per a realitzar les tasques d'aprenentatge en un marc més funcional, situat i contextual, dins el marc d'interacció entre l'alumne i el professor i la dels alumnes entre ells/es. La integració entre les TAC i la música comporta la construcció d'un context per a l'articulació dels aprenentatges a través dels factors integrants de diverses competències bàsiques que s'assenyalen al mapa següent.

 • APRECIACIÓ: ampliació dels recursos per al desenvolupament de valors culturals, estètics i dels coneixements històrics i socioculturals
 • EXPRESSIÓ: recursos per a la interpretació i la creació musicals
 • COMUNICACIÓ: recursos per a l'exposició i l'intercanvi d'idees, d'objectes digitals i feedback

Consulteu els documents següents, editats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Desplegament del currículum a l'educació primària, document d'orientacions

Desplegament del currículum a l'ESO, document d'orientacions

Col.laborant per aprendre

Una forma de realitzar la inclusió transversal de les diferents competències en la seqüènciació didàctica consisteix en el mètode del treball per projectes. Aquest mètode consisteix en l'organització d'unitats de programació interdisciplinars, molt centrades en els procediments i articulades en seqüències didàctiques que incloguin diverses tipologies d'activitats. A la vegada, un projecte d'aquest tipus ha de facilitar un alt grau de col·laboració entre el participants. Una de les principals característiques de la utilització de les TIC és la possibilitat de facilitar i d'incrementar les formes d'interaccionar a través del treball en grup i col·laboratiu.

Un projecte comporta la realització d'un producte final: en el procés hauran entrat en joc diversos elements que convergeixen en una nova creació. Amb l'objectiu de produir una senzilla creació musical, en aquesta pràctica heu d'utilitzar els següents elements:

 • l’aplicació sonora online anomenada P-Soup
 • el teclat controlador E-MU Xboard 49 per improvisar sobre una escala pentatònica
 • l'editor Audacity per efectuar l'enregistrament del resultat

puzle2.jpg

 • Accediu a l'aplicació P-Soup: és una increïble obra interactiva del tipus java applet creada per Mark Nieper.

La interfície de P-Soup ofereix un nombre limitat d’icones amb formes geomètriques de diferents colors. Seleccioneu una d'aquestes icones i dipositeu-la sobre la pantalla amb el ratolí. Es generaran formes en moviment i en expansió que emeten sons, més aguts a la part superior de la pantalla i més greus a la part inferior. L’expansió de les formes genera noves disposicions i nous sons gairebé hipnòtics que es poden modificar com es vulgui.

Per a utilitzar l'aplicació P-Soup cal tenir instal·lats els connectors de Java .

 • Obriu l'Audacity: abans de començar a enregistrar haureu de configurar-lo establint les característiques de les dades que volem obtenir.

Per obtenir informació sobre la configuració de l'Audacity, accediu al Tutorial tècnic de les aules de música, al mòdul 4-Configuració del programari

 • Aneu al menú Edita | Preferències, situeu-vos a la pestanya E/S d'àudio i assegureu-vos que a la secció Canals del bloc S'està enregistrant hi ha la opció 1 (Mono).

 • Comproveu que l'opció "Reprodueix les altres pistes mentre se n'enregistra una de nova" no està activada. Si és així no l'activeu: en la forma d'enregistrament que utilitzarem en aquesta pràctica, el programa gravaria una altra vegada tot allò ja enregistrat.
 • Comproveu si a les llistes de dispositius que hi ha a les seccions Reproducció i S'està enregistrant hi apareix més d'un dispositiu; si és així, seleccioneu el que faci referència a la targeta de so.
 • Feu clic al selector de freqüències de la part inferior esquerra de la barra d'estat i seleccioneu el valor 22.050.

 • Seleccioneu el canal StereoMix (pot ser que rebi un nom diferent, com ara, "Lo que se oye") a la llista desplegable dels dispositius d'àudio (entrades de línea i micròfon) de la barra del mesclador. Amb aquesta acció s'habilita la captura d'allò que està sonant i ho envia a l'entrada.

 • Ara podeu començar l'enregistrament: a la Barra d'eines de control activeu el botó d'enregistrament i toqueu la interpretació anteriorment assajada.

En acabar, atureu l'enregistrament i comproveu que hagi quedat bé. Si cal, netegeu les cues de silenci del principi i al final. Observeu el procés d'enregistrament i salvat en aquesta animació en flash

 • Seleccioneu tot l'enregistrament (clic a la capçalera de la pista) i normalitzeu el volum de l'enregistrament amb el menú Efecte | Normalitza.
 • Per acabar deseu el projecte i exporteu-lo al format MP3 amb el nom m1p4_01.mp3

A la vostra aula, podeu organitzar una activitat col·laborativa per parelles assignat una de les tasques a cada membre: l'èxit del resultat dependrà de la seva òptima col·laboració

Per a l'improvisació amb el teclat utilitzant escales pentatòniques, faciliteu l'accés a la informació en xarxa pertinent, com per exemple, a les pàgines de recursos d'escales musicals:

 • Projecte Teledmus: pàgina del vocabulari, amb diverses definicions i exemples d' escales musicals

Deixeu que el membres del grup explorin i experimentin al teclat amb l'escala escollida i amb la seva juxtaposició amb el so de l'aplicació P-Soup. És important que ambdós membres interactuïn cercant la millor compenetració possible; una vegada assolida aquesta, serà el moment d'iniciar l'enregistrament amb l'editor l'Audacity.