Presentació

La proposta d'aquest curs telemàtic de formació que hem anomenat Desenvolupament d'activitats educatives a l'aula TAC de música té com a objectiu proporcionar coneixements i eines didàctiques al professorat de música de primària i secundària que volen integrar l'ús d'eines TAC a la programació d'aula.

El curs vol ser un complement a la dotació TAC que està realitzant el Departament d'Educació a les aules de música (encara que la seva metodologia el fa extensiu a qualsevol docent de l'àrea de música interessat en l'ús didàctic de les TAC) i s'emmarca en l'impuls que la implantació dels nous currículums de primària i secundària ha suposat per a les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació (TAC) en relació a la didàctica de la música.

El nou currículum sorgit de la LOE tracta de donar resposta als reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI. En gran part aquests reptes provenen dels canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara: la irrupció de les TIC (internet, etc.), el canvis en l´economia global, la consolidació de sistemes democràtics … Així, les finalitats de l´educació es perfilen segons els trets següents:

 • L’adquisició d’aprenentatges a través de l’obtenció, selecció i interpretació de la informació per construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-lo amb el dels altres.
 • La construcció de coneixements i la seva aplicació en contextos propers a la vida real.
 • El desenvolupament de competències: aplicació dels coneixements, habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia i adquisició d’autonomia i iniciativa personal.
 • L’educació en els valors democràtics, les habilitats socials i el pensament crític …

Objectius

 • Desenvolupar la integració i l’ús de les eines TAC de la dotació de l’aula de música en la programació d’aula.
 • Conèixer els recursos i programari que conforma la dotació TAC de l’aula de música.
 • Gestionar diferents escenaris d’aprenentatge adaptats al format telemàtic.
 • Desenvolupar criteris per a escollir, adaptar i avaluar el material susceptible de ser utilitzat amb les eines TAC.
 • Millorar el disseny dels processos d’ensenyament-aprenentatge a través de la utilització de les TAC.
 • Desenvolupar metodologies que permetin treballar eficientment la competència digital aplicada a la música.
 • Proposar i analitzar exemples d'ús didàctic dels recursos TIC a l'aula de música.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

 • Mòdul 1: Les TAC al currículum de música
 • Mòdul 2: Explorar i percebre, escoltar i comprendre
 • Mòdul 3: Interpretar i crear
 • Mòdul 4: Dimensió social i cultural
 • Mòdul 5: Web 2.0 i música
 • Mòdul 6: Treball per projectes
 • Projecte

Les pràctiques proposades ens els diferents mòduls estan pensades per treballar en diferents nivells educatius esperant que serveixin de guia de manera que a l'hora de posar-les en pràctica a l'aula, el docent les adapti en funció dels nivells i les necessitats educatives.

Encara que, al llarg del curs, es vagin oferint explicacions tècniques, d'altra banda del tot necessàries, la finalitat del curs és essencialment didàctica i per això sovint es fa referència a d'altres cursos o tutorials més tècnics com poden ser:

D113: Les TIC i l'educació musical

DSMU: Música a secundària. Competència digital

AMU: Tutorial tècnic de les aules de música

Coneixements previs

Per fer aquest curs es requereixen unes destreses i uns coneixements bàsics en el domini de l'entorn Windows, és a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic…

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.