Descripció

L'objectiu del projecte és elaborar un material didàctic, adreçat a un nivell educatiu específic, on es facin servir els diversos recursos i programes que s'han anat treballant al llarg del curs.

Tot seguit us fem una proposta de guió per al projecte. Si voleu donar-li un altre enfoc comenteu-li al vostre tutor/a.

El tema central del projecte serà una cançó que pugueu treballar a classe, a partir de la qual elaborarem diversos materials.

El primer pas serà crear la partitura de la cançó amb el Music Time. La partitura ha de contenir una pista amb la línia melòdica i la lletra de la cançó, una o més pistes d'acompanyament, algun element gràfic, acabaments, repeticions i interpretacions del tempo i la dinàmica.

Deseu la peça com a fitxer .mus amb el nom pro1_01.mus i com a fitxer .mid, amb el nom, pro1_02.mid. A continuació haureu d'elaborar un document amb OpenOffice Writer (odt) basat en la cançó. El document ha de tenir:

  • Una imatge incrustada amb la partitura.
  • Informació i enllaços relacionats amb aquesta peça.
  • Text i/o imatges referents a la cançó.

Deseu el document odt amb el nom pro1_03.odt.

En la tercera part del projecte, haureu de passar un fragment breu de la cançó que hagueu escollit a format de so digital, de manera que acabi amb un fàding, tal com es va treballar a la pràctica 3 del mòdul 1. Exporteu el fitxer a format MP3 amb el nom pro2_01.mp3.

La quarta part consisteix a crear un projecte amb el programa LogicFun a partir del fitxer MIDI que heu creat anteriorment, i afegir-li dues pistes de percussió rítmica. Deseu el fitxer amb el nom pro3_01.lso.

La cinquena part del projecte consisteix a crear un fitxer de karaoke, amb el text de la cançó. Deseu el fitxer amb el nom pro4_01.kar.

Per acabar haureu de dissenyar un conjunt d'exercicis (tutor) amb l'Ear Master, on es treballin preferiblement les dificultats rítmiques i melòdiques que pugui presentar la cançó escollida. Deseu el fitxer amb el nom pro5_01.tut.


Lliurament

Heu d'enviar al tutor un fitxer .zip que tingui per nom el vostre identificador més _pro (identificador_pro.zip)i que contingui els fitxers:

  • pro1_01.mus
  • pro1_02.mid
  • pro1_03.odt
  • pro2_01.mp3
  • pro3_01.lso
  • pro4_01.kar
  • pro5_01.tut