Editor de so digital

Objectius

Els objectius d'aquest mòdul són:

 • Aprendre a fer servir un editor de so digital multipistes i per a realitzar muntatges senzills on hi intervenen diversos sons.
 • Conèixer les característiques principals del sistema MIDI
 • Entendre el funcionament del sistema de connexions entre instruments digitals que fa servir el MIDI.
 • Conèixer els principals tipus de missatges que acostumen a aparèixer en una conversa entre dispositius MIDI.

Continguts

 • Enregistrament de la narració d'un conte amb l'Audacity
 • Enregistrament d'efectes sonors
 • Muntatge del projecte multipistes
 • Què és el MIDI?
 • MIDI i so digital
 • Aparells MIDI
 • Connexions MIDI
 • Característiques de la interfície lògica del MIDI
 • Missatges de canal i missatges de sistema

Pràctiques