Presentació

Actualment l'ordinador està present a la major part dels aspectes del món musical (creació, composició, interpretació, enregistrament, producció, reproducció, etc.). En la docència musical l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació afavoreix el procés d'aprenentatge a la vegada que proporciona nous instruments i tècniques de treball que permeten que aquest procés esdevingui més actiu, àgil i motivador. L'entorn informàtic permet, a més a més, posar la música i la creació de la mateixa a l'abast del principiant i contribueix al desenvolupament de la creativitat.

La capacitat dels ordinadors per enregistrar, emmagatzemar, manipular i reproduir qualsevol tipus de dada digital els converteix, potencialment, en autèntics estudis d'enregistrament i producció musicals sense oblidar altres aplicacions com poden ser l'ajuda a la composició, la impressió de partitures, l'aprenentatge, l'educació musical, etc.

La finalitat d'aquest curs és familiaritzar-se amb les diferents possibilitats que les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen a l'educació musical.

En alguns dels mòduls s'inclou un breu apartat on es suggereixen possibles aplicacions didàctiques del tema que s'ha tractat amb la finalitat que serveixin per orientar, mínimament, a aquells educadors que s'inicien en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a suport per a l'ensenyament de la música.


Objectius

Els objectius del curs són:

 • Conèixer els elements que intervenen en la generació i tractament del so digital.
 • Conèixer l'entorn MIDI (conceptes bàsics i diferents tipus d'aparells).
 • Mostrar les actuals aplicacions de la informàtica en el món musical (edició de partitures, creació i seqüenciació de sons, ajuda a la composició i programes d'entrenament auditiu).
 • Descobrir l'ús d'aquestes tecnologies de forma directa mitjançant la pràctica amb les aplicacions adients.


Estructura

El curs està estructurat a l'entorn d'un projecte final en 8 mòduls. La seva durada és de 60 hores, distribuïdes en 48 hores per als mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:


Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic… També es pressuposen uns coneixements musicals bàsics.


Requeriments tècnics

Per realitzar el curs cal un ordinador PC amb targeta de so, unitat de CD-ROM o DVD, micròfon i altaveus o auriculars. Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats ambs els navegadors Firefox i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al DVD-ROM Materials de Formació). Al llarg del curs s'utilitzaran els següents programes:

 • Media Player Classic
 • Audacity
 • MusicTime *
 • Logic Fun
 • The Jazz Guitarist (demo)
 • Van Basco's karaoke player
 • WinKaraoke Creator
 • Jammer (demo)
 • Punto y Tono
 • Ear Master School (versió prova 21 dies)

També haureu de fer servir altres aplicacions no específicament musicals, com ara:

 • OpenOffice.org
 • WinZip
 • El Gimp

La majoria d'aquests programes es troben al DVD-ROM Materials de Formació, excepte els que porten un asterisc, que no s'hi poden incloure ja que es tracta de programes comercials que han estat distribuïts als centres. La versió de l'Ear Master School que s'ha inclòs al DVD-ROM és operativa durant un màxim de 21 dies després de la instal·lació. Per aquest motiu recomanem no instal·lar-la fins a la data d'inici del mòdul 7.


Projecte

El projecte de treball és l'element amb el que es conclou el curs. Té per finalitat que l'alumne apliqui de forma autònoma els coneixements adquirits. És indispensable per superar el curs i obtenir el certificat.