Projecte

El projecte de treball és l'element que permet integrar els aprenentatges que es van realitzant al llarg del curs. Té la finalitat que l'alumne o l'alumna apliqui els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma, contextualitzada. És indispensable per superar el curs.

El projecte és la creació d'un conjunt d'activitats, centres d'interès o unitats didàctiques d'algun dels continguts d'àrea que aneu aplicant al nivell o cicle educatiu que estigueu treballant. Els objectius, continguts i la durada a treballar són de lliure elecció. Tanmateix, aquest conjunt d'activitats, centre d'interès o unitat didàctica ha de contenir almenys cinc tipus diferents de recursos inclosos i treballats al llarg del curs.

En tot cas, en el projecte heu d'especificar aspectes curriculars i TIC:

 • Poseu un títol a la unitat didàctica curricular que aneu a crear.
 • Especifiqueu el nivell educatiu o cicle on adreceu la vostra proposta de treball.
 • Heu d'expressar quins són els objectius curriculars que voleu aconseguir amb el projecte.
 • Identifiqueu les competències bàsiques.
 • Concreteu el/s contingut/s curricular/s que vulgueu treballar.
 • La unitat didàctica ha de contemplar una temporització dins el calendari escolar i la metodologia emprada, especificant-ne, en cas necessari, el detall.
 • Cal que feu una descripció del material utilitzat per fer les activitats: programari, adreces web, CD-ROM interactius, etc., així com l'organització dels recursos humans i materials que s'utilitzaran durant les sessions.
 • Determineu els procediments d'avaluació que utilitzareu per al control i seguiment de les activitats del projecte.
 • Si heu dut a terme amb el vostre alumnat una part o la totalitat del projecte, feu una reflexió sobre la pràctica ja realitzada.

És aconsellable, si podeu, que feu el projecte sobre algun aspecte que ja estigueu fent a classe. Així podreu utilitzar la programació per a la vostra feina i comprovar si el que heu programat funciona amb el vostre alumnat. Si ho podeu fer, podeu incloure en el projecte produccions dels alumnes, fotografies d'alguna activitat o impressions i valoracions dels nens i les nenes.

 • Exemple de projecte presentat per Assumpta Marce Ventura:projecte1.pdf
 • Exemple de projecte presentat per Rubèn Cerezuela: projecte2.pdf
 • Exemple de projecte presentat per Adela Ortiz: projecte3.pdf

Perquè tingueu una orientació sobre l'estructura i les característiques d'una unitat de programació en què es té en compte el currículum per competències, el document "Desplegament del currículum a l'educació primària" inclou a la pàgina 12 (apartat 7) un esquema per elaborar unitats de programació o projectes interdisciplinaris, i a la pàgina 14 (apartat 8) un exemple d'unitat de programació.

Amb data de març de 2009, el Departament d'Educació va publicar el document Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica. Es tracta d'orientacions i models per formalitzar les programacions didàctiques, i que tenen l’objectiu d'orientar el debat curricular en els centres i adaptar els documents actuals al marc curricular de les competències bàsiques.

Al web "Currículum i organització", del Departament d'Educació, es presenta una unitat didàctica de mostra, desenvolupada d'acord amb la proposta curricular per competències: Com vivien els nostres avis i àvies quan eren infants?

Altres materials que heu de tenir en compte a l'hora d'elaborar la unitat de programació, són els següents: