Textos que expliquen

Des de l'àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural, com en qualsevol altra àrea, es poden treballar les competències lingüístiques i es pot fer a partir de les tipologies textuals. A l'Annex 1 del Currículum d'Educació Primària, que fa referència a les competències bàsiques dins de la competència comunicativa lingüística i audiovisual, es fa referència a les diferents tipologies de textos que s'usen, o que es construeixen en les activitats d'aprenentatge d'aquesta etapa. Són aquests:

 • Textos que conten: reportatge, testimoniatge, anècdota…
 • Textos que descriuen: informe d'observacions, acta, llistes, descripció d'un lloc, d'una situació, d'un personatge, d'un objecte, fulletó informatiu…
 • Textos que expliquen: presentació d'un objecte, article d'enciclopèdia, llibre de text, reportatge, notícia periodística…
 • Textos que organitzen informació o idees: quadre, esquema, mapa conceptual, mural, maqueta…
 • Textos que diuen com fer: recepta, instruccions de muntatge, consells o suggeriments, protocol de laboratori o dossier de sortida de camp, consignes, normes o regles d'un joc…
 • Textos per convèncer o fer actuar: anunci, cartell de promoció, text d'opinió, debat…
 • Textos que impliquen interaccions verbals: entrevista, conversa, dramatització, còmic…
 • Textos que serveixen d'eines de referència: diccionari, atlas, catàleg, anuari, banc de dades, glossari…

En aquesta pràctica es desenvolupa una activitat que pot servir com a exemple d'una manera de treballar la competència lingüística des d'una àrea curricular diferent a la de llengua. Es proposa treballar dues de les tipologies textuals abans esmentades: textos que descriuen (descriptius) i textos que expliquen (explicatius).

Algunes de les eines de la web 2.0, com els blocs, poden esdevenir de gran utilitat per mostrar els treballs escrits. És per això que en aquesta pràctica se n'explica la seva gestió.

Desenvolupament de la pràctica

La pràctica s'inicia amb el reconeixement i les característiques de les tipologies textuals esmentades. En un segon moment de la pràctica es presenta una manera de treballar-los a partir de la lectura d'una imatge. I, a la tercera part, es mostra la possibilitat de donar a conèixer els resultats del treball dels alumnes amb la publicació dels escrits resultants en un bloc.

Primera part: la descripció i l’explicació

Els textos descriptius són aquells que permeten explicar com és una persona, un objecte, un paisatge, un fet, una màquina, etc.

Per elaborar un text descriptiu, prèviament cal recollir la informació, i ho podeu fer de la forma següent:

 • Recollir la informació de la forma més breu possible.
 • Ordenar la informació, sempre seguint un ordre.
 • Redactar un esborrany i, tot tenint una idea bàsica, escriure deixant-se portar per aquesta idea.
 • Repassar l'escrit: comprovar que hi ha tota la informació que havíeu organitzat i que apareix d'una forma ordenada.

Un exemple de descripció és:

“El tascó és una màquina formada per dos plans inclinats. Un dels costats del tascó té una vora afilada”

Els textos explicatius exposen una cosa a fi de fer-la comprendre o donar-la a conèixer a algú. Les explicacions són els textos didàctics per excel·lència, perquè tenen com a objectiu fer comprendre els fenòmens sobre els quals han aportat la informació necessària.

Els textos explicatius han de presentar una organització lògica i jeràrquica de les informacions, que es poden desenvolupar de manera analítica o sintètica. Es manifesten típicament a les lliçons, a les conferències, als fullets explicatius, etc.

Presenten l'estructura següent:

 • Presentació del tema. Es proposa el més important d'allò que es vol explicar.
 • Desenvolupament. Explicació de les idees amb exemples, si cal. S'hi poden utilitzar tècniques diverses, com definicions, enumeracions, exemples, comparacions i contrastos, preguntes i respostes, classificacions, resums i esquemes.
 • Conclusió. Síntesi del que s'ha explicat, de la idea que s'ha desenvolupat.

Un exemple d'explicació és:

“Les energies renovables són fonts de proveïment energètic respectuoses amb el medi ambient. La generació i consum de les energies convencionals causen importants efectes negatius en l'entorn. Les energies renovables no produeixen emissions de CO2 i altres gasos contaminants a l'atmosfera, com sí que passa amb els combustibles fòssils: petroli, gas i carbó. Les energies renovables no generen residus de difícil tractament. L'energia nuclear i els combustibles fòssils generen residus que suposen, durant generacions, una amenaça per al medi ambient. Els impactes ambientals de les energies renovables són sempre impactes reversibles.

Les energies renovables són inesgotables. Els combustibles fòssils són finits. Les energies renovables són autòctones. Els combustibles fòssils existeixen en un nombre limitat de països. Per això, les energies renovables disminueixen la nostra dependència de subministraments externs. I, en aquest punt, el que val per a l’Estat Espanyol val també per a Europa, enormement deficitària en fonts d’energia convencionals."

Segona part: redacció de textos a partir de la lectura d'una imatge

L'activitat és molt senzilla, es tracta d'elaborar un text on s'utilitzin ambdues tipologies textuals. Aquest text s'ha d'elaborar a partir de l'observació d'una imatge.

En aquesta activitat partireu del contingut número 2, del bloc “Entorn, tecnologia i societat” del cicle superior, reconegut al currículum de l'àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural d’Educació Primària (Decret 142/2007) que diu:

“Identificació dels components d'un circuit elèctric. Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills. Valoració de la importància d'adoptar components que minimitzin el consum elèctric”.

També heu de tenir en compte que el desenvolupament d'aquesta pràctica es produirà després que a l'aula s'hagin introduït els conceptes bàsics que permetin realitzar l'activitat: circuit elèctric, generador, conductor, interruptor i aparell.

Presenteu aquesta il·lustració d'un circuit elèctric:

A continuació es proposa:

 • Posar un títol: el títol descriu la temàtica de la il·lustració.
 • Redactar una introducció: aquesta introducció explica el dibuix i la seva temàtica (ha de ser breu).
 • Fer una descripció del contingut, és a dir indicar què representa la il·lustració i els elements que hi apareixen.

Explicar el dibuix amb més profunditat a partir de la descripció anterior tot utilitzant els coneixements previs adquirits durant el desenvolupament del tema de l'energia elèctrica. Aixi podeu demanar que descriguin la funció de cadascun dels elements, quins aparells poden integrar-se en el circuit elèctric, quins d'aquests elements es troben en una casa i quins no, i com son els circuits d'una casa.

Hi ha una altra tipologia textual que els docents useu sovint per donar instruccions a l'alumnat: el text instructiu amb el qual es donen una sèrie d'ordres, d'orientacions o d'instruccions per fer alguna cosa. Presenta uns trets característics:

Absència d'adjectius de tipus ornamental, que poden despistar de l'objectiu principal. Es presenten en forma impersonal. S'utilitza la tercera persona i mai no se n'indica l'autor. Les accions es presenten seguint un ordre: primerament, després, un cop finalitzat, etc. Lèxic exacte i precís. Els paràgrafs són curts i amb frases esquemàtiques.

Tercera part: la publicació en un bloc

Segons el Termcat, un bloc és una “pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos”. El bloc és un recurs de fàcil ús que, entre moltes altres coses, permet treballar l'expressió escrita. Amb el bloc, la comunicació escrita esdevé interactiva, ja que la seva estructura permet la interactuació entre l'autor i el lector.

Aquest recurs té unes possibilitats didàctiques molt grans. En aquest vincle trobareu un esquema realitzat per l'Anna Pérez i la Núria Cervera, que mostra 12 maneres d'utilitzar el bloc a l'aula: http://anna.ravalnet.org/formacio/esquemablocs.html.

Per crear un bloc, la XTECBlocs us ho posa fàcil, només cal disposar d'un identificador de la Xtec i accedir a aquesta pàgina: http://blocs.xtec.cat/

En aquesta pràctica creareu un bloc de proves i ho fareu de la següent manera:

Entreu a la pàgina http://blocs.xtec.cat/ i cliqueu a:

Assegureu-vos que a la barra d'adreces del vostre navegador hi apareix aquesta adreça: http://hipolit.xtec.cat/blocs/

Cliqueu a sobre de la il·lustració:

A la pantalla següent, escriviu el vostre identificador de la xtec, la vostra contrasenya i cliqueu el botó següent:

A la pantalla següent, escriviu el nom que voleu donar al vostre bloc, el títol que voleu que surti a la capçalera del bloc i premeu Crea el bloc:

A la pantalla següent, hi ha dues informacions importants: l'adreça del vostre bloc i l'adreça per administrar el vostre bloc.

Si enganxeu l'adreça del vostre bloc a la barra de navegació del vostre explorador, apareixerà, en pantalla, el vostre bloc amb aquesta aparença (surt per defecte i no cal que la canvieu):

És així de fàcil crear un bloc, una altra cosa és la seva gestió. Ara només us ensenyarem a publicar una entrada nova.

Per fer-ho, heu d'enganxar a la barra de navegació del navegador l'adreça per administrar el bloc: http://hipolit.xtec.cat/blocs/dpnsc/wp-admin

La pàgina de gestió del bloc té un menú:

Per escriure una entrada escolliu l'opció "Escriu" del menú. Poseu-hi un títol i escriviu l'article.

On hi posa "Categories", podeu afegir les categories en què voleu agrupar els articles.

Programació de l’activitat

Metodologia

Per dur a terme aquesta activitat, el docent ha de preparar un bloc perquè l'alumnat hi pugui escriure les entrades que li corresponguin.

La participació directa de l'alumnat en l'activitat es pot dividir en tres grans parts:

La primera fa referència a la presentació de les diferents tipologies textuals, exemples i característiques bàsiques.

En la segona es tracta que els alumnes elaborin textos descriptius i explicatius relacionats amb algun dels continguts de l'àrea.

La tercera es tracta d'explicar el funcionament dels blocs i que cadascun dels alumnes hi escriguin una entrada.

Requeriments de maquinari i de programari

Per dur a terme aquesta activitat es necessita un ordinador amb connexió a Internet per poder accedir al XTECBlocs i, de programari, només un processador de textos.

Temporització

L’activitat es pot dur a terme en tres sessions.

Objectius curriculars
 • Conèixer les diferents tipologies textuals.
 • Aprofundir en l'elaboració de textos explicatius i descriptius.
 • Identificar els elements que formen un circuit elèctric.
Objectius TIC
 • Utilitzar correctament el processador de textos.
 • Saber redactar entrades en un bloc.
Avaluació

L'avaluació es basa en els continguts desenvolupats en cadascun dels textos, en la manera d'exposar-los i en la utilització del bloc.

Més informació

Algunes pàgines web relacionades amb la pràctica:

Les tipologies textuals: