Invents al llarg de la història

L'objectiu d'aquesta pràctica és familiaritzar-vos amb la creació i ús d'una base de dades mitjançant una aplicació anomenada COL·LEX.

Hem d'assenyalar que tota la documentació que a continuació trobareu està extreta, amb mínimes modificacions, del manual d'ús de la pròpia aplicació.

Desenvolupament de la pràctica

Què és el Col·lex?

El Col·lex és una aplicació que podeu trobar a http://aplitic.edu365.cat/e13_colex/portal.jsp. Segurament us ajudarà a comprendre millor el funcionament de les bases de dades. Des d'aquí podreu crear les vostres pròpies col·leccions i les podreu consultar en línia des de qualsevol ordinador. El Col·lex serveix per crear col·leccions de fitxes sobre qualsevol tema imaginable i s'hi poden incorporar informacions de text gràfiques i sonores.

Com a condició indispensable per poder crear col·leccions amb aquesta aplicació, cal disposar d'un nom d'usuari i d'una contrasenya vàlida per a l'edu365. Vosaltres, com a professors, no teniu cap problema; ara bé, per al vostre alumnat, que han de ser els veritables creadors de col·leccions i fitxes, es planteja la qüestió de sempre: en la majoria dels casos no disposen d'idenficador a l'edu365. La solució ideal és aprofitar l'avinentesa per fer la demanda definitiva d'alta (també permetrà l'ús de xtecblocs) o, com a solució provisional, demanar les bústies temporals de correu.

Conceptes clau a l'hora de crear i gestionar una bases de dades
 • Col·leccions

Una col·lecció, o base de dades, permet tenir informació endreçada en fitxes perquè pugui ser recuperada en qualsevol moment, de manera senzilla i fàcil. Per entendre com funciona el Col·lex, utilitzeu l'exemple "Companys de classe". Dins d'aquesta col·lecció, es creen camps, o característiques, que determinen quines dades es vol saber de cada un dels companys, com poden ser: “Nom”, “Aniversari”, “Telèfon”, “Foto” , “Email”, “Grup de música preferit”…

 • Fitxes

Les fitxes són les diferents entrades de la col·lecció. Cada fitxa és diferent i correspon a un únic membre o element de la col·lecció. Així, seguint l'exemple de la col·lecció “Companys de classe”, cada estudiant té una fitxa única, amb la seva informació personal, definida segons un seguit de camps.

 • Camps

Els camps corresponen a les característiques de cada membre de la col·lecció i permeten localitzar la informació ràpidament segons la manera com s'hagi ordenat, o mitjançant diferents criteris de cerca. Com es veurà més endavant, hi ha diferents tipus de camps: de text, de nombres, de dates, d'imatges… Totes les fitxes d'una col·lecció tenen els mateixos camps, els quals es trien en crear la col·lecció. En tot moment podeu canviar el nom del camp i les propietats, ara bé, cal que tingueu en compte que els tipus no es poden modificar un cop s'hagin definit per primera vegada. Els tipus de camps que el Col·lex us ofereix són els següents:

 1. Text. En aquest tipus de camp cal que delimiteu el nombre màxim de lletres que hi podreu posar, per exemple: "Nom".
 2. Nombre enter. Són nombres sense decimals. Cal que delimiteu entre quines xifres, mínima i màxima, es pot definir la quantitat. També es pot definir el seu valor per defecte i amb quina unitat de mesura voleu que hi aparegui. Aquests nombres poden ser positius o negatius. Ex.: “Germans” = 2: no es pot tenir 1’2 germans ni 3’4 i, en aquest cas, no té unitats.
 3. Nombre decimal. Cal que delimiteu entre quines xifres decimals, mínima i màxima, es pot definir la quantitat. També es pot definir el seu valor per defecte, i amb quina unitat de mesura voleu que hi aparegui. Aquests nombres poden ser positius o negatius. Ex.: En el cas d'una noia que fes 1,68 metres, a "Alçada” podrieu posar 1 i 2, com a mínim i màxim, i la unitat seria metres.
 4. Imatge. Una imatge que il·lustri la fitxa us pot ser molt eficaç per reconèixer millor la informació. Podeu indicar l'alçada i l'amplada màxima amb què es visualitzaran les imatges a la pantalla. Podeu introduir fitxers dels tipus: JPG, JPEG, PNG i TIFF.
 5. So. Podeu afegir un so relacionat amb la fitxa, com la veu d'un dels amics, el so d’un animal… El fitxer cal que sigui del tipus MP3.
 6. Data. Us permet posar la data d'algun fet relacionat amb la fitxa. Les dates contenen el dia, el mes i l'any. Ex.: El camp "Data de naixement” serveix per guardar el dia, el mes i l'any en què va néixer un company de classe. Si el que desitgeu és guardar només l'any del naixement, cal que utilitzeu un camp de tipus enter.
 7. Booleà (Sí/No). Serveix per indicar propietats que només poden ser certes o falses. Per exemple, si poseu a la vostra col·lecció de companys de classe el camp “Porta ulleres” i el defininiu com a booleà, determinareu que només hi hagi dues opcions: que en dugui o que no en dugui, és a dir, que l'afirmació sigui veritable o falsa.

Ex.: Porta ulleres (No en porta) Ex.: Porta ulleres (Sí que en porta)

 • Estructura

L'estructura d'una col·lecció està formada per tots els camps que heu definit. Si exporteu l'estructura d'una col·lecció que heu creat i la passeu a algú altre, el Col·lex us permetrà compartir fitxes d'aquesta col·lecció, ja que l'estructura és la mateixa.

En aquest exemple, podeu reconèixer les diferents parts de la col·lecció i els diferents tipus de camps.

Col·lecció: companys de classe.

Fitxa: número 1.

Trobareu altres exemples de col·leccions a la portada del Col·lex.

Ara que ja podeu entendre millor com funcionen les col·leccions, podeu començar a crear-ne.

 • Crear una fitxa nova

Per poder crear una fitxa nova, cal que obriu la col·lecció on voleu posar la fitxa.

A continuació, cliqueu sobre la icona afegeix.

Apareixeran els camps que heu definit anteriorment i només cal omplir-los.

Quan hagiu acabat, cliqueu sobre la icona de confirmació.

Si us heu equivocat i voleu esborrar la fitxa que acabeu de crear, cliqueu a la creu.

Quan la vostra col·lecció tingui algun camp del tipus Imatge o So, apareixerà l'opció d'incorporar un arxiu d'àudio (MP3) o d'imatge (GIF, JPG, JPEG, PNG, TIFF) a la fitxa. Per fer-ho, cliqueu sobre el botó navega i localitzeu-lo a dins del vostre ordinador.

 • Editar una fitxa

Per editar una fitxa ja creada dins d'una col·lecció, situeu-vos a sobre de la fitxa que voleu modificar.

A continuació, cliqueu a sobre de la icona "edita".

Ara ja podeu editar la informació de cada camp.

 • Eliminar una fitxa.

Per eliminar una fitxa ja creada dins d'una col·lecció, primer situeu-vos a sobre de la fitxa.

Després, cliqueu a sobre de la icona "esborra" i la fitxa desapareixerà de la vostra col·lecció.

Per seguretat, el programa us preguntarà si realment la voleu esborrar. Si és així, premeu sí.

 • Imprimir una fitxa

Per imprimir una fitxa de la col·lecció, primer cal que us situeu a sobre.

Cliqueu la icona de la impressora. Abans, però, assegureu-vos de tenir la impressora endollada i connectada al vostre ordinador.

 • Cercar fitxes

Aquesta és una opció imprescindible en qualsevol bases de dades. Haurem d'explicar amb molta cura els passos a seguir per utilitzar correctament les condicions de cerca.

Per cercar una fitxa de la vostra col·lecció, podeu fer-ho movent-vos amb les fletxes que trobareu a sota, o a través d'una cerca determinada.

Cal, doncs, que dins de l'apartat "Condicions de cerca" cliqueu a sobre de la icona "edita la cerca".

Ara cal que escolliu un dels camps dins del qual voleu cercar, i hi escriviu la paraula de referència que busqueu, després cliqueu a "cerca".

L'opció de cercar serveix, per exemple, per saber quina és la data de l'aniversari d'un company o companya de la classe. En aquest cas, en el camp “Nom”, escriviu el nom de qui busqueu, obriu la fitxa i hi veureu la resta de camps amb la informació que busqueu.

 • Condicions de cerca

A mesura que hi afegiu més fitxes, és més difícil poder recuperar la informació que busqueu. Per això, cal que utilitzeu diferents condicions de cerca per recuperar la fitxa que voleu, de manera fàcil i ràpida. Aquestes condicions canvien segons el tipus de camp que esteu cercant. Tot seguit veureu quins comparadors podeu utilitzar per a cada tipus de camp i per a què serveixen.

 • Comparadors de cerca de text

= Igual que la paraula que cerques. != Diferent a la paraula que cerques. Aquest és un comparador que permet utilitzar el símbol de comodí % a l'hora de fer cerques. El comodí % serveix per indicar que aquest pot ser substituït per qualsevol caràcter o conjunt de caràcters. Per exemple, si voleu cercar un "Nom", però només recordeu el seu inici, que comença per "Car", cal que introduïu la condició de cerca següent: "Nom" Com "Car%". D'aquesta manera, trobareu totes les fitxes que comencin per "Car" al camp "Nom": Carla, Carles, Carlos…

 • Comparadors de cerca de nombres

= Igual al número que cerques. != Diferent al número que cerques.

Els nombres que siguin més grans que el que vosaltres indiqueu.

< Els nombres que siguin més petits que el que vosaltres indiqueu.

 • Comparadors de cerca d'imatge

Té imatge Cerca, les fitxes amb imatge en el camp que cerqueu. No té imatge Cerca, les fitxes sense imatge en el camp que cerqueu.

 • Comparadors de cerca de so

Té so Cerca, les fitxes que tenen so en el camp que cerqueu. No té so Cerca, les fitxes sense so en el camp que cerqueu.

 • Comparadors de cerca booleà

Marcant la casella, cerca les fitxes que compleixen aquesta característica. Si el camp booleà és “Porta ulleres”, la cerca mostrarà tots els nens que porten ulleres. Si no marqueu la casella, cercarà els que no en porten.

 • Comparadors de cerca de data

= Cerqueu les fitxes amb la mateixa data que indiqueu. != Cerqueu les fitxes amb data diferent a la que indiqueu.

Cerqueu les fitxes amb dates posteriors a la que indiqueu.

< Cerqueu les fitxes amb dates anteriors a la que indiqueu.

 • Relació entre condicions de cerca

A l'hora de fer una cerca de fitxes, teniu l'opció d'utilitzar més d'una condició.

Podeu afegir diferents condicions a la vostra cerca clicant la icona "afegeix".

Aquestes condicions es relacionen amb els operadors AND i OR.

Utilitzeu AND quan vulgueu que es compleixin totes les condicions que determineu a les fitxes que cerqueu, és a dir, podeu buscar els companys de classe que porten ulleres i (AND) que fan menys d'1'50 m.

Porta ulleres = AND Alçada <1'50

Què us dóna com a resultat?

Tots els companys que porten ulleres i que fan menys d'1'50 m.

En canvi, utilitzeu OR si el que voleu és que es compleixi una condició, o l'altra, o totes dues, a les fitxes que cerqueu.

Per exemple, la cerca de companys que, o bé porten ulleres, o bé (OR) fan menys d'1'50 metres, s'expressa així:

Porta ulleres = OR Alçada <1'50

Que us dóna com a resultat?

•Tots els companys amb ulleres.

•Tots els companys que fan menys d'1'50 m

•Tots els companys que compleixen totes dues condicions.

Quan ja no necessiteu cap criteri de cerca i vulgueu tornar a veure totes les fitxes de la col·lecció, cal que cliqueu la icona "cancel·la la cerca".

 • Ordenar les fitxes

Heu d'anar a la secció ordena per… i allà escollir quin és el camp pel qual voleu ordenar les fitxes; també podeu triar, si voleu, que l'ordenació sigui ascendent o descendent.

Cliqueu sobre la icona ordena per ordenar totes les fitxes seleccionades per la cerca actual. Per exemple, si “Alçada” és un dels vostres camps, podeu ordenar les fitxes dels companys del més alt al més baix, o a l'inrevés. Intercanvi de fitxes i col·leccions

 • Exportar fitxes d'una col·lecció

Per compartir una col·lecció amb els vostres amics, el Col·lex us permet exportar-ne el contingut.

Per poder exportar una col·lecció, cliqueu sobre "exporta fitxes".

El Col·lex permet diferents opcions d'exportació, segons què voleu exportar:

•Les fitxes trobades: exporta les fitxes resultants de la cerca actual.

•Totes les fitxes de la col·lecció.

•Només l'estructura de la col·lecció: aquesta opció és molt útil quan vulgueu compartir fitxes amb altres companys, ja que el Col·lex només permet la importació de fitxes d'una col·lecció a una altra, quan l'estructura sigui idèntica.

 • Importar fitxes d'una col·lecció

Per poder importar fitxes a una de les vostres col·leccions, primer cal que obriu la col·lecció i us situeu dins de l'apartat "importa".

Busqueu dins del vostre ordinador l'arxiu de tipus ZIP que conté les fitxes i seleccioneu-lo.

Cliqueu sobre "importa" i, tot seguit, les fitxes passaran a formar part de la vostra col·lecció.

Cal que tingueu en compte que, per poder fer aquesta importació, les fitxes han d'haver estat creades en una altra col·lecció que tingui una estructura idèntica a la vostra.

Per assegurar-vos que dues col·leccions són d'estructura idèntica, podeu crear una estructura, exportar-la (tal com s'ha explicat en el punt anterior) i fer-la arribar als vostres companys. Ells l'han d'importar com una col·lecció nova. Així, aconseguireu que totes les fitxes que es creïn en aquestes col·leccions es puguin intercanviar entre tots els qui les teniu.

Aquest cas és semblant als àlbums de cromos: si no teniu el mateix tipus d'àlbum, no serveix de res passar-vos els cromos.

Poseu en pràctica tot el que heu llegit. Obriu el Colex: http://aplitic.edu365.cat/e13_colex/portal.jsp. No us identifiqueu encara, primer cerqueu una col·lecció ja creada. A la part blava, Cercador de col·leccions, conserveu l'opció de Títol i a l'espai en blanc escriviu “El món dels invents”. Cliqueu a sobre de la lupa.

Observeu que ha trobat una col·lecció amb aquest nom. Ens indica l'usuari que l'ha creada, el número de fitxes que conté la data de creació i una carpeta que us permetrà obrir-la. Cliqueu a sobre de la carpeta.

S'obre una nova pantalla, cliqueu a sobre d’ “exporta fitxes”.

S'obre una nova finestra on cal assenyalar l'opció “Només l'estructura de la col·lecció” i torneu a exportar.

S'obre una altra finestra on podeu optar per desar o obrir l'arxiu .zip. Trieu l'opció “desar l'arxiu” . Ara ja disposeu de l'estructura de la base de dades en un arxiu al vostre disc dur. Adoneu-vos que fins ara no us heu identificat dins del Col·lex. Ara és el moment. Observeu que a la part superior es troba el botó “inici”. Cliqueu-lo.

Ara és el moment d'identificar-se. Cliqueu a “entra”, us demana el vostre nom d'usuari i contrasenya. Ja sou a dins del Col·lex.

Aneu a recuperar l'estructura de la base de dades que teniu al vostre disc dur. Per fer-ho, caldrà clicar el botó “navega” i anar a cercar l'arxiu. Seleccioneu-lo. Observeu que automàticament apareix el nom de la col·lecció a l'apartat de “Títol”. Cliqueu a sobre d’ “importa”.

La col·lecció s'afegeix a la secció de “Les meves col·leccions”.

Un detall a tenir en compte: heu de canviar el nom de la vostra col·lecció, així faciliteu la identificació quan torneu a entrar-hi. Penseu que aquest és un cas excepcional, ja que sou un bon nombre de persones treballant amb una mateixa base de dades. Per canviar el nom cliqueu a sobre de la carpeta “modifica”.

A la nova pantalla escriviu el nou títol i no marxeu sense clicar a sobre de “canvia” per desar-hi els canvis.

Ara ja ho teniu tot preparat. Obriu la col·lecció i afegiu tantes fitxes com vulgueu.

**Programació de l'activitat**

 • Metodologia

Aquesta és una pràctica que s'ha de desenvolupar en dues parts molt ben diferenciades. Una primera part contempla la presentació de les bases de dades, incidint en els aspectes que creieu més oportuns per a cada grup classe. Aquesta part es realitza en gran grup i davant d'una pantalla de projecció. Una segona part es pot programar de forma que en petit grup, o de manera individual, es creïn unes bases de dades, exigint uns mínims de camps i de fitxes a omplir. La posterior posada en comú és un altre aspecte a tenir en compte.

 • Material necessari

Un cop més necessitareu un projector amb pantalla per realitzar l'explicació general del funcionament del programa. Posteriorment, cada grup, o alumnes, haurà de disposar d'un ordinador amb connexió a Internet. Recordeu que prèviament a la realització de l'activitat heu d'haver sol·licitat, per a aquells nens o nenes que no disposin d'identificació a edu365, les bústies temporals.

 • Objectius curriculars
  • Reconèixer els canvis que provoquen les innovacions en la vida de la gent.
  • Identificar els invents més trascendentals per a la humanitat.
 • Objectius TIC
  • Crear una base de dades.
  • Cercar a Internet.
  • Consultar una base de dades telemàtica.
 • Temporització
  • El nombre de sessions dedicades a aquesta activitat dependrà del volum de fitxes que vulgueu crear a la base de dades. Com a mínim necessiteu una sessió per explicar el funcionament de l'aplicació, i un parell més per realitzar la recerca d'informació a Internet i l'elaboració de les fitxes corresponents.
 • Avaluació

A més a més d'avaluar la qualitat de la informació trobada per omplir les fitxes, el nombre de camps, els tipus de camps i el nombre de fitxes creades, cal assabentar el vostre alumnat que un altre aspecte a avaluar és l'originalitat de la base de dades. De la mateixa manera, s'ha d'avaluar el treball col·lectiu sempre que s'hagi optar per treballar en grup.