Construïm estructures

Una bona manera d'introduir l'alumnat del cicle inicial en la construcció d'estructures senzilles és a través de la comparació amb el nostre esquelet, de l'observació de fotografies i, sobretot, de la utilització de peces modulars tipus “Lego”.

A la xarxa hi ha programes de lliure accés que permeten treballar, de manera molt senzilla, les estructures. En aquesta pràctica en coneixereu un, aprendreu a descarregar-lo, instal·lar-lo al vostre ordinador i fer-lo funcionar. Amb els vostres alumnes treballareu nocions bàsiques per a l'ús de l'ordinador: el teclat i el ratolí.

Desenvolupament de la pràctica

Per dur a terme aquesta pràctica utilitzeu un programa de lliure distribució, el BlockCAD, que es pot baixar des d'aquesta adreça: http://blockcad.net/downloads/blockcadsetup.exe.

En clicar-lo, s'obre un fitxer executable que instal·larà, al vostre ordinador, el programa BlockCAD. També col·locarà una icona d'accés directe a l'escriptori.

Es tracta d'un programa d'ús molt intuïtiu que permet elaborar des d'estructures molt senzilles fins a figures complexes, tal i com podeu comprovar en aquestes galeries: http://blockcad.net/gallery/index.htm.

Primera part: introducció a les estructures

Per iniciar el treball del concepte d'estructures al cicle inicial, podeu usar certs continguts relacionats amb el bloc “Les persones i la salut”, i continuar amb uns exemples d'estructures que poden trobar a l'entorn més proper.

a) Ensenyeu als alumnes una il·lustració relacionada amb l'aparell locomotor, concretament de l'esquelet:

Feu preguntes com:

 • Què representa aquesta il·lustració?
 • Què passaria si no tinguéssim un esquelet?

Arribeu a la conclusió que l'esquelet és una estructura que permet mantenir dret el nostre cos i que ens permet moure'ns.

b) Expliqueu que hi ha construccions i màquines que necessiten una estructura per poder suportar el pes dels elements que la formen, i així poder realitzar la seva funció. Per exemple:

o

c) Insistiu que les estructures han d'estar molt ben dissenyades per evitar que s'esfondrin.

 • Què passaria si tinguéssim una taula com aquesta?:

 • Què s'hauria de millorar perquè l'estructura suportés millor el pes de les coses?

Segona part: construcció d'estructures

a) Funcionament del programa

Obriu el programa BlockCAD. L'àrea de treball per defecte és aquesta:

Les diferents funcions s'expliciten mitjançant imatges situades a la barra superior i inferior. A la dreta de l'àrea de treball hi ha les galeries amb diferents models de peces modulars o blocs.

Per defecte, hi ha els blocs bàsics de color blanc, però, a través del desplegable que hi ha damunt dels dibuixos del blocs, s'accedeix a 27 galeries amb diferents models.

El color dels blocs es pot canviar prement sobre el requadre de color que hi ha damunt la galeria.

Per arrossegar els blocs a l'àrea de treball feu servir el ratolí, feu clic damunt del bloc que voleu col·locar i torneu a clicar per fixar-lo al lloc que desitgeu.

Altres aspectes bàsics, que heu de tenir en compte per a l'ús d'aquest programa, són:

 • Per canviar el tipus de bloc: clicar sobre el model desitjat de la galeria.
 • Clicant damunt de la fletxa blanca de la barra d'eines superior, o usant la tecla “Retrocés”, es pot deixar de fixar blocs sense necessitat d'escollir-ne un altre.
 • Per girar l'orientació d'un bloc, s'ha d'usar el botó dret del ratolí.
 • Les eines de la barra superior i les permeten modificar el punt de vista de la placa base i de les peces.
 • Les dimensions de la placa base es poden modificar des de la barra d'eines inferior:

Per conèixer el funcionament del programa, podeu imprimir-vos aquest http://blockcad.net/downloads/manual_blockcad_es.doc.

b) Inici del treball

Per començar a treballar, i després d'haver explicat el funcionament del programa, cal repartir entre els alumnes el model d'estructura que voleu que construeixin.

Es pot començar per construir estructures basades en línies verticals i horitzontals com aquesta:

Un cop dominin les destreses i habilitats bàsiques, podeu anar complicant la construcció d'estructures on intervinguin:

a) el lligam entre blocs:

b) els graons:

c) línies corbes:

Tercera part: deducció d'estructures a partir de models reals

Una altra manera de treballar les estructures és a través de fotografies de models reals.

Es tracta que, davant de la fotografia, els alumnes dedueixin de quina estructura es tracta. L'activitat es pot plantejar en els termes següents:

a) Ensenyar tres fotografies, per exemple:

b) Fer un dibuix, per part de l'alumnat, de l'estructura bàsica que predomina a cada fotografia.

c) Construir l'estructura amb el programa BlockCAD.

Programació de l'activitat

Metodologia

Aquesta activitat es durà a terme combinant el gran grup amb el treball individual. El treball en gran grup es fa en el moment de l'exposició, per part del professor, de la feina a realitzar, de la introducció a les estructures i de l'ús del programa BlockCad.

En la introducció a les estructures, si disposeu d'una pissarra digital interactiva i en el moment de presentar algunes construccions, podeu dibuixar les estructures al seu damunt, i després eliminar la fotografia de la pantalla per deixar només l'estructura dibuixada. D'aquesta manera, l'alumnat pot pot entendre millor el concepte d'estructura.

La pissarra interactiva també es pot usar per verbalitzar, per part de l'alumnat, els diferents passos que es fan per construir l'estructura.

Per a la segona sessió cal disposar d'una gran varietat de fotografies, de manera que cadascun dels alumnes en tingui una de diferent per a la realització de l'activitat final: reconeixement de l'estructura d'una construcció, dibuix d'aquesta estructura i la seva posterior elaboració amb el programa BlockCad.

Requeriments de maquinari i de programari

Per realitzar aquesta activitat necessiteu un ordinador que tingui instal·lat el programa BlockCad. Els mestres han de preveure la instal·lació d'aquest programa abans d'iniciar les sessions.

Fóra bo que poguéssiu disposar d'una Pissarra Digital Interactiva per poder explicar el funcionament del programa a l'alumnat i, de pas, que hi fessin pràctiques de manera col·lectiva.

Temporització

Aquesta activitat es pot dur a terme en dues sessions. A la primera es fa la introducció a les estructures, s'ensenya el funcionament del programa BlockcCad i es deixa que l'alumnat hi faci pràctiques. A la segona s'ensenyen fotografies de construccions perquè en dedueixin l'estructura, la dibuixin i després la construeixin amb el programa BlockCad.

Objectius curriculars
 • Usar peces modulars per a la construcció d'estructures senzilles.
 • Identificar els diferents tipus d'estructures i els elements verticals i horitzontals que les formen.
Objectius TIC
 • Usar correctament i amb precisió el ratolí.
 • Descriure de manera senzilla alguns trets característics del funcionament d'un programa.
Avaluació

Per avaluar aquesta activitat heu de tenir en compte el resultat final de la pràctica (dibuix de l'estructura de la construcció i el model realitzat amb el programa), però també l'explicació oral que realitzin mentre expliquen l'elaboració de la seva estructura.