Màquines simples i compostes

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer Els Quaderns Digitals.

Mitjançant un d'aquests quaderns treballareu els diferents tipus de màquines ideades per transportar càrregues.

Desenvolupament de la pràctica

Els quaderns virtuals són un entorn d'aprenentatge digital format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que faciliten al professorat de qualsevol nivell i àrea la creació de recursos didàctics multimèdia per tal d'avaluar el progrés i el rendiment de l'alumnat. L'objectiu d'aquesta pràctica no és aprendre a generar quaderns, sinó aprofitar els que ja tenim publicats i a l'abast de tothom. Anem per parts.

 • On localitzar-los? Clicant aquest enllaç, http://clic.xtec.net/qv_web/ca/index.htm, obriu la pàgina inicial d'aquest ambiciós projecte. Si voleu, podeu seguir el camí més habitual: XTEC /Escola Oberta/ Quaderns Virtuals, i arribareu al mateix lloc.
 • Aquest és el portal del Quadren Virtuals, i aquí podeu trobar tota la informació referent a aquest recurs:

Cliqueu directament a la pestanya "Biblioteca". S'obre una nova finestra on els podeu trobar, ordenats per dates. També disposeu d'un cercador per a diferents camps: àrea, idioma i nivell. Desplegueu aquests camps i trieu: Àrea: Ciències experimentals. Idioma: tots el idiomes. Nivell: Educació Primària. A data del mes de maig de 2008, disposem de 15 quaderns publicats. D'entre tots aquests quaderns, trieu l'anomenat: Màquines per transportar càrregues.

 • Veureu que ofereix dues possibilitats: visualitzar o descarregar:

Opteu per visualitzar, i així us assegureu del bon funcionament de tots els enllaços i de la posterior correcció.

 • S'obre l'índex del quadern:

 • El primer full introdueix els conceptes de màquina simple i màquina composta. El vostre alumnat, únicament, pot obtenir informació. Cal destacar, si més no, l’enllaç a la web: http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/ on, d'una manera molt gràfica, es pot comprendre el funcionament de les diferents màquines.
 • El segon full treballa, exclusivament, el pla inclinat amb algunes de les seves aplicacions més usuals, com les rampes o les rosques. Trobareu un programa de simulació que permet observar com augmenta la força que cal realitzar a mesura que augmenta el grau d’inclinació del pla inclinat. És un bon moment per treballar les hipòtesis i l'estimació. A continuació es presenta un vídeo que acaba d'aclarir alguns conceptes relacionats amb força i treball. Per finalitzar, es proposen quatre exercicis. L'autocorrecció és un altre aspecte a destacar dels quaderns virtuals.
 • Al tercer full podeu treballar tot el relacionat amb les palanques. Hi trobareu diferents programes de simulació per treballar l'assaig. Com al full anterior, hi trobareu unes qüestions per poder aplicar el que s'ha treballat.

 • El quart full està dedicat a les politges. El cinquè al torn. Al sisè es treballa la bicicleta com una màquina composta. I, per acabar, al setè full es presenta una visió de les màquines a través de la història. Aquest últim full inclou uns enllaços al Museu d'Història de Catalunya, on podeu realitzar una visita virtual.

En aquesta pràctica us hem presentat els quaderns virtuals com una eina que podeu treballar com qualsevol altra aplicació que es trobi a Internet, però cal assenyalar, per aquells que us vulgueu animar una mica més, que els quaderns ofereixen una altra possibilitat encara més atractiva, ara bé, també més complicada quan es fa per primera vegada.

De què estem parlant? Bé, si al vostre centre teniu activa la intranet, o disposeu d’un moodle, podeu integrar aquests quaderns virtuals, de manera que els podeu assignar al vostre alumnat, amb la particularitat que les respostes us arribaran a vosaltres i podreu controlar quins fulls han realitzat correctament.

Programació de l'activitat

Metodologia
 • L'activitat es realitza com a suport d'allò que s'ha treballat amb anterioritat a la classe. L'alumnat pot realitzar tot el quadern de forma individual i sense explicacions prèvies.
 • L'activitat es realitza com a part central del temps dedicat a les màquines, dins de la programació del curs. En aquest cas és molt recomanable treballar, amb canó de projecció o pissarra digital, en l'àmbit de grup classe, les explicacions prèvies de cada full del quadern, i aprofitar al màxim totes aquelles aplicacions de simulació que podeu trobar-hi. A continuació, el vostre alumnat realitzarà, de forma individual, tot el contingut del quadern. Encara que és una opinió personal, creiem que hauríeu d'anar cap a aquesta segona opció, on les TIC formin part d'una manera integral de les vostres programacions d'aula.
Requeriments de maquinari i de programari

Per a la realització d'aquesta pràctica és convenient que cada nen o nena disposi d'un ordinador amb connexió a Internet. Cal assegurar que tots els ordinadors disposin de les actualitzacions Java.

Temporització

Depèn del vostre plantejament de l'activitat. Si opteu per realitzar l'activitat com a suport d'un treball previ, amb un parell de sessions pot quedar enllestida. Ara bé, si opteu per l'opció d'usar aquest quadern com a recurs principal per treballar les màquines, heu de dedicar-hi un mínim de quatre sessions: tres de comunes i una de treball individual.

Objectius curriculars
 • Conèixer els conceptes relacionats amb les màquines i l'energia.
 • Valorar la contribució de la ciència i de la tècnica en la millora de les condicions de vida de les persones.
Objectius TIC
 • Col·laborar de forma activa en un llibre digital.
 • Afavorir la integració dels quaderns virtuals al moodle o intranet de centre.
Avaluació

Per realitzar l'avaluació de l'activitat trobareu de gran ajut l'autocorrecció que disposa aquesta aplicació. Cal assenyalar que és ideal el fet de poder treballar aquests quaderns integrats dins de la intranet de centre o de l'espai moodle; en ambdós casos, en acabar l'activitat, disposeu d'una graella amb totes les dades corresponents a cada full del quadern, amb els tants per cent d'encerts i d'errors.

Més informació