Escrivim la nostra biografia

L'objectiu d'aquesta pràctica és construir la història de cada noi o noia a partir d'una pauta, i relacionar els fets viscuts per l'alumnat amb els fets històrics més rellevants. A més, es planteja la captura i la introducció d'imatges relacionades amb aquests fets, ja sigui per mitjà de l'escàner o d'una càmera fotogràfica per fer-se un autoretrat.

Desenvolupament de la pràctica

Fem conscients els nois i les noies del pas del temps

Amb el projector i un ordinador, podeu obrir el processador de textos, i en una taula de quatre columnes, com la de més avall, anotar les diferències de diversos aspectes de la vida quotidiana i de l'entorn: la moneda, els telèfons mòbils, algun indret proper conegut, algun aspecte social, els models i formes dels vehicles…

L'objectiu és adonar-se que, a més de cada persona, el món, amb el pas del temps, varia, i que la interacció entre les persones i la realitat física i social produeix canvis.

La biografia

Ara, feu observar al vostre alumnat una o més biografies.

Us suggerim la de Joan Miró, que la podeu trobar a http://www.bcn.fjmiro.es/, o la de Pau Casals, consultable a http://www.paucasals.org/ca/PAU-CASALS-cronologia/. Observeu la línia del temps superior (pestanyes o anys) i llegiu especialment la part que fa referència als primers anys, perquè després cada noi o noia pugui redactar la seva.

Comenteu i feu una llista amb els nois i les noies dels fets més importants de la seva vida: naixement, família, escola, amistats… Us oferim una possible llista orientativa o pauta de fets històrics personals: pauta-hist-pers.rtf

Feu que cada noi i cada noia busqui la informació relativa a la llista elaborada entre tots, i que cadascú l'escrigui en un document de text.

Cerqueu a l'hemeroteca el diari del dia del naixement

Busqueu notícies del dia del naixement. Diversos diaris tenen hemeroteca digital dels darrers anys. Les podeu trobar a la màquina del temps de la GREC: http://www.grec.net/cgibin/homedincl.pgm

Trieu un parell de notícies i deseu-les a la carpeta de treball del vostre ordinador. Feu que cada alumne comenti alguna notícia que li cridi l'atenció: explicar el fet i on passa, qui n'és el protagonista, quan va passar i per què l'ha triada.

L'autoretrat

Amb una càmera fotogràfica, feu una fotografia de cada un dels alumnes. Introduïu el concepte d'autoretrat. Procureu que sigui una fotografia del tot contrària a una imatge impersonal. L'autoretrat explica alguna cosa d'un mateix i vol comunicar alguna cosa als altres. Ha de respondre a la pregunta: com sóc? El nen i la nena ha de fer el procés de pensar com és i com vol ser. Ha de pensar quina roba portarà, a quin lloc es fotografiarà, si es retratarà amb algun objecte personal o amb algun complement i quina mirada, posició o gest farà per comunicar el seu desig als altres:

Podeu veure altres experiències a les adreces següents: http://www.xtec.es/audiovisuals/pagines/experiencies5.html http://www.xtec.net/~aperafit/jtec03/word/aut1.htm

La línia del temps

Feu que cada alumne/a construeixi una línia del temps on situarà els fets més importants de la seva vida. Us oferim dos models que podeu adaptar: Model història familiar, crono-personal-2.rtf, des del naixement del pare i de la mare.

Model història personal, crono-personal.rtf, des del naixement del noi o la noia. Si voleu, podeu ampliar la cronologia fins a la data del naixement dels avis i de les àvies. D'aquesta manera, podeu estudiar un període històric més ampli. Relacioneu els fets de la història familiar i/o personal més importants amb els fets històrics més rellevants. Podeu fer que els vostres alumnes omplin, en grup, la columna corresponent a "societat". En aquesta columna podeu incloure també els fets locals més rellevants. Per consultar els fets polítics, econòmics i culturals més rellevants de Catalunya, d'Espanya i del món, podeu consultar la Buxaweb, de Julià Buxadera, a: http://www.xtec.cat/~jbuxader/historia/cronologia/index.htm

Escanegeu les fotos

Amb l'ajut d'un escàner, convertiu en fitxers jpg les fotografies que el vostre alumnat hagi portat.

Atenció!

Ja que es tracta d'un procés lent, podeu optar per demanar als nois i a les noies que les portin escanejades des de casa. O bé, amb una càmera digital, fotografieu les imatges de cada alumne/a. Si bé aquest procés és més ràpid, la qualitat pot ser més baixa. Per fer-ho, us pot ser útil, a més de la càmera fotogràfica, un trípode i un vidre. Munteu el trípode de manera que pugueu col·locar la càmera ben paral·lela a la superfície de la taula on posareu la fotografia a sota del vidre.

Incorporeu les imatges del fris cronològic a la casella corresponent

Per fer-ho, situeu-vos a la cel·la de la taula i utilitzeu l'opció Insereix/Gràfic/des d'un fitxer. Imprimiu els documents i feu-ne una exposició. Si teniu l'autorització dels pares o de les mares, podeu desar-lo com a htm i penjar-lo a la web de la classe o de l'escola.

Programació de l'activitat

Metodologia

El treball de la història personal, a més de ser un component important de motivació, ofereix l'oportunitat de treballar aspectes socialitzants, ja que permet el coneixement mutu entre l'alumnat. És molt important la relació entre l'escala personal, els fets socials que es produeixen simultàniament i el treball d'una escala temporal més petita (segles). Per introduir el tema amb els nois i les noies, podeu començar amb una conversa al voltant del comentari de com ha canviat la vostra població des que van néixer. Després, podeu preguntar què ha canviat des del naixement dels seus pares. Tot seguit, amb l'ajuda d'un projector i d'un full per a cada alumne/a, ompliu la taula que recull els canvis de diversos aspectes quotidians. Per parelles, o de tres en tres, feu que l'alumnat utilitzi l'ordinador per consultar diverses biografies i observar quins fets hi solen figurar. Consulteu l'hemeroteca virtual o màquina del temps per veure els fets més rellevants i feu que en copiïn algun de destacable o curiós. Feu, també, que les famílies participin i ajudin a cercar els fets més importants de la vida de cada noi o noia en la línia del temps i que aportin fotografies de la família. En un plafó, podeu posar fotografies de l'alumnat i del professorat quan eren petits, i muntar una juguesca per veure qui endevina més persones.

Objectius curriculars
  • Valorar la pròpia història personal i col·lectiva, ja que ajuda a comprendre el passat i a entendre el present.
  • Relacionar alguns fets de la història de finals del segle XX i XXI, amb la història familiar i local, i narrar-los.
  • Situar fets de la història personal, familiar, local, catalana i espanyola en el temps i en una estructura cronològica.
Objectius TIC
  • Fer servir el processador de textos per recollir la informació mitjançant l'elaboració de taules.
  • Realitzar fotografies amb la utilització d'una càmera fotogràfica.
Maquinari i programari necessari
  • Ordinador connectat a Internet, escàner i càmeres fotogràfiques.
Temporització:
  • L'activitat està pensada per realitzar-la en dues o tres sessions d'una hora, que s'han d'alternar amb l'estudi de la història contemporània.
Atenció!

Els Centres de Recursos Pedagògics disposen de conjunts de càmeres digitals en préstec. Podreu trobar-hi assessorament per a la seva utilització tècnica i didàctica. Contacteu amb el CRP del Servei Educatiu de la vostra zona!

Informació complementària

Per veure més biografies:
Més hemeroteques digitals
Per editar i publicar línies del temps
  • Podeu crear un compte, incorporar fets textuals, fotografies i modificar les escales temporals. Aquest és molt interessant: http://www.dipity.com/timeline