Els noms dels carrers

Una bona manera d'introduir l'alumnat de cicle mitjà en l'estudi de la història és a través del coneixement dels fets, personatges i altres manifestacions històriques properes a l'entorn cultural on viu.

En aquesta pràctica us proposem una manera més d'iniciar l'estudi de la història a través dels noms dels carrers de la vostra localitat.

Des del punt de vista de les TIC, aquesta pràctica té una doble funció: per una banda saber aplicar estratègies per a la cerca d’informació (enciclopèdies, llista de carrers, cercadors o webs temàtics), i, per l'altra, introduir l'alumnat en l'ús d'eines informàtiques per a la presentació de les informacions.

Desenvolupament de la pràctica

El desenvolupament d'aquesta pràctica té quatre parts.

 • A la primera part, s'han de sistematitzar i ordenar els noms dels carrers que serviran de base per a la cerca.
 • A la segona part, es fa la cerca del significat dels noms dels carrers, de manera que l'alumnat ha d'elaborar una fitxa molt simple sobre aquest aspecte.
 • La tercera part fa referència a la cerca guiada d'imatges amb cercadors com Google.
 • I la quarta, i última, a l'ús de les eines informàtiques amb les quals es realitzen les presentacions.

Elaboració de la llista de noms de carrers

Podeu confeccionar la llista de carrers de la vostra població de diverses maneres, per exemple:

 • Cada alumne anota el nom del carrer on viu. Un cop ho hagi fet, ampliarà la informació amb el nom d'altres carrers, avingudes i places que conegui.
 • Organitzeu una sortida o bé demaneu, a cadascun dels alumnes, que portin de casa una llista de deu carrers, avingudes o places.

Per dur a terme aquesta pràctica, l'elaboració de la llista de carrers, utilitzeu l'adreça electrònica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: http://mercuri.icc.cat/website/mob_nf/mob1/mob2/inici2.htm. Es tracta d'una guia de carrers de tot Catalunya. A la part esquerra de la pàgina, hi ha un formulari que permet trobar la situació d'un lloc a partir de l'adreça postal.

Feu-lo servir només per l'elaborar la llista de carrers.

 • Seleccioneu la comarca.
 • Escriviu el nom de la població.
 • Sense escriure el nom del carrer, seleccioneu Veure llista de l'entrada Carrer.

En una finestra emergent, us sortirà una llista amb els noms dels carrers, avingudes, ravals i places de la població que heu seleccionat.

Feu una llista de 10 carrers de la vostra localitat.

Un cop teniu feta la llista amb els noms dels carrers, agrupeu-los amb els criteris següents:

 • Noms de persones
 • Noms de lloc: altres pobles, ciutats, regions o països
 • Noms de fets històrics
 • Noms d'oficis
 • Noms d'accidents geogràfics: rius, muntanyes…
 • Noms de col·lectius: jueus, almogàvers…
 • Noms d’edificis: hospitals, abadies, monestirs…

Descarteu tots els noms de carrers, places, etc., que no facin referència a persones, fets històrics, noms d'oficis, col·lectius o noms d'edificis.

Per tal d'ajudar-vos en la classificació dels carrers, en la pàgina següent trobareu una llista d'oficis antics:
http://www.firesifestes.com/Fes-te_la_Festa/Continguts/Fes_te_OFICIS.htm

El significat dels noms dels carrers

Amb la llista definitiva i amb els noms dels carrers classificats segons que siguin persones, fets històrics, noms d'oficis, col·lectius o noms d'edificis, passeu a cercar-ne el significat. Per fer-ho, heu de contestar preguntes com aquestes:

 1. Qui són els personatges? En què van destacar? Quan van viure?
 2. A quin fet històric fa referència? Què va ocórrer?
 3. A quina activitat es dedicaven les persones que desenvolupaven aquest ofici?
 4. Quines persones formaven part d'aquests col·lectius?
 5. De quin edifici es tracta? On està situat?

Per a la recerca del significat dels noms dels carrers, consultareu les enciclopèdies disponibles a Internet:

 • Enciclopèdia catalana: http://www.enciclopedia.cat.
 • Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada. Des de la portada de la versió catalana d'aquesta enciclopèdia es pot accedir a les versions en altres llengües: castellà, anglès… Recordeu que vosatres també hi podeu introduir informació, tant per editar un article nou com per ampliar-lo. És recomanable que us hi enregistreu, tant de manera individual com de grup-classe.

En cas que el carrer estigui dedicat a una persona, també podeu recórrer a una sèrie d'espais web dedicats a les biografies de personatges famosos.

En aquesta web trobareu breus definicions d'oficis antics:

Recolliu la informació obtinguda de la recerca en una taula com aquesta:

Quan escriviu Breu descripció, heu de tenir en compte un seguit de consideracions que s'han de consignar:

 • Un monument: quin és (castell, monestir…), on està situat, quan es va construir (any/època històrica).
 • Una persona: professió o ocupació en la qual va destacar, any/època i lloc de naixement, fets en els quals va participar…
 • Un fet històric: localització del fet en l'espai i en el temps, i síntesi dels esdeveniments.

Il·lustracions relatives als conceptes als quals fan referència els noms dels carrers.

Per tal de visualitzar els conceptes als quals fan referència els noms dels carrers analitzats, busqueu fotografies sobre el tema.

Podeu utilitzar la cerca d'imatges mitjançant el Google: http://www.google.com/imghp?hl=ca&tab=wi&q=

Al quadre de diàleg hi escriureu el nom exacte del carrer (per exemple: “Monestir de Poblet”) entre cometes, per tal que la cerca sigui més exacta. La xifra d'imatges trobades pot variar, es tracta que hi feu un cop d'ull i trieu la imatge més adient segons les intencions de l'activitat i que tingui una certa qualitat.

La xifra de la cerca pot variar segons l'ús que feu de les paraules clau, així com de la seva combinació, per exemple:

Escolliu la imatge adequada i cliqueu-hi, amb el punter del ratolí, al damunt. La pàgina del “Google” canvia i es divideix en dues parts, la superior amb la imatge en petit i la inferior amb la pàgina del web on es troba l'esmentada imatge.

Cliqueu sobre la imatge de la part superior i aquesta apareixerà a mida real. Amb el botó dret del ratolí feu Anomena i desa i deseu la imatge a una carpeta que tindreu preparada per a les imatges.

Cal tenir en compte que heu de tractar les imatges per tal d'aconseguir-ne una mida homogènia. Podeu utilitzar el Gimp o qualsevol altre programa d'edició d'imatges.

Presentació del treball

Amb les dades recollides sobre els noms dels carrers, elaboreu una presentació multimèdia. Recomanem l'ús de l'Impress del paquet ofimàtic OpenOffice.

L'estructura de la presentació és:

 • Una pantalla inicial amb el nom dels autors i les autores de la presentació, el nom de la població a la qual fan referència el noms dels carrers i una fotografia significativa de la població.
 • Una diapositiva per a cadascun dels carrers en la qual constarà el nom del carrer, a quin concepte fa referència, una breu explicació i la il·lustració.
 • Una pantalla final amb la síntesi dels resultats, és a dir, els carrers agrupats per conceptes. Per exemple: oficis: 2 (noms dels carrers), fets històrics: 1 (noms dels carrers), persones: 3 (noms dels carrers), etc.

Feu la presentació multimèdia dels 10 carrers de la vostra localitat.

Programació de l'activitat

Metodologia

Es tracta de realitzar un treball de grup. Reuniu l'alumnat en grups de dos o tres.

El professorat fa la presentació de l'activitat. Es tracta de donar sentit al noms dels carrers de la població. Cal fer-los adonar que darrere del nom s'hi amaga un concepte que cal conèixer. Utilitzant la base de dades de carrers que hi ha al web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, feu una cerca de carrers d'una població allunyada de la realitat territorial de l'escola i presenteu noms de carrers sobre oficis, personatges, fets històrics, llocs, etc. (S'ha de procurar que no en surti cap dels de la localitat de l'escola.) Aquesta explicació es realitza tot emprant el projector de vídeo.

Una cop feta aquesta presentació, els alumnes comencen l'activitat. Primer elaboren la llista de carrers sobre els quals treballaran. Fan una posada en comú, amb la resta de la classe, per tal que no hi hagi repeticions. Després indiquen el concepte del qual es tracta i en fan un breu resum, per la qual cosa utilitzaran les enciclopèdies on line. També cercaran imatges i les tractaran amb un programa informàtic d'edició d'imatges.

A la tercera sessió, el mestre o la mestra ensenya o, si cal, repassa com es prepara una diapositiva per a les presentacions electròniques. L'alumnat confegeix la seva presentació.

La darrera sessió es dedica a la presentació dels resultats del treball de cada grup. Cada grup explicarà a la resta de la classe per què cadascun dels carrers que ha treballat té aquell nom.

Requeriments de maquinari i programari

Un ordinador per a cada grup d'alumnes amb connexió a Internet, un navegador, un processador de textos, un programa per al tractament de les imatges (Gimp, Paint…), i una eina de presentació electrònica per fer les presentacions. També fóra bo disposar d'un videoprojector.

Objectius curriculars

 • Conèixer els principals fets i personatges històrics de la localitat, de la comarca i de Catalunya.
 • Identificar els principals elements del patrimoni cultural.
 • Saber com s'exercien antigament determinats oficis.

Objectius TIC

 • Obtenir la informació a través de mitjans electrònics: enciclopèdies, cercadors i bases de dades.
 • Organitzar la informació obtinguda a partir d'unes pautes prèviament establertes: fitxes de recollida d'informació.
 • Fer servir el processador de textos per a la recollida d'informació mitjançant l'elaboració de taules.
 • Usar un programa de tractament d'imatge digital per redimensionar fotografies trobades a Internet.
 • Elaborar presentacions multimèdia.
 • Desar, recuperar i imprimir documents.

Temporització

Aquesta pràctica està pensada per ser desenvolupada en quatre sessions de 45 minuts, ja que s'ha de tenir en compte que el procés de cerca és lent i laboriós. Les dues primeres es dediquen a la cerca d'informació: noms dels carrers, informació a enciclopèdies, cerca d'imatges i redacció de textos. La tercera es dedica a preparar la presentació, i la quarta, a fer la presentació davant de la resta de la classe.

Avaluació

L'avaluació d'aquesta activitat es fa a partir de l'observació de la presentació multimèdia i de l'explicació oral que cadascun dels grups farà a la classe.

Informació complementària

Una altra manera de treballar la història a cicle mitjà és mitjançant les llegendes que tenen una base històrica. En podeu trobar alguns exemples en aquests llocs:

Una altra manera és mitjançant narracions amb rerefons històric. Aquí en podeu llegir cinc: una que està ambientada a la prehistòria, una altra a l'època romana, dues a la medieval i una altra durant l'etapa de la industrialització a Catalunya. Disposen d’activitats de comprensió lectora, d'habilitats lingüístiques i de Coneixement del medi social i cultural:

Si voleu ampliar més coneixements sobre el tema de les presentacions multimèdia, podeu accedir als materials del curs telemàtic http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d71/index.