Les dades demogràfiques

L'objectiu d'aquesta pràctica és posar xifres a uns conceptes demogràfics que es desenvolupen en els llibres de text. Es tracta d'anar substituint algunes de les xifres més genèriques que s'hi presenten per algunes d'indrets més propers (població o comarca).

En aquesta pràctica utilitzareu les dades que us proporciona un servidor estadístic com el de l’Institut Català d’Estadística, per conèixer les dades demogràfiques de la vostra població o comarca.

Aquesta pràctica té una doble funció; per una banda, aprendre a cercar informacions estadístiques relacionades amb la població, i, per l'altra, aprendre a utilitzar eines informàtiques per a l'elaboració de taules i gràfics on es recullin aquestes dades per poder-les interpretar.

Desenvolupament de la pràctica

El desenvolupament d'aquesta pràctica té dues parts. La primera, fa referència a la cerca d’informació: les pràctiques proposades serveixen per conèixer l'entorn de dades demogràfiques de l’Institut Català d’Estadística. Us centrareu a fer una cerca de dades relacionades amb l'evolució de la població d'un indret al llarg dels anys i en l'estructura socioecòmica de la població.

La segona part són activitats relacionades amb el tractament i l'expressió gràfica d'aquesta informació. Es tracta de presentar les dades recollides en forma de gràfics.

Cerca d'informació

Accediu a la pàgina de l’Institut Català d’Estadística: http://www.idescat.net/

Poseu el cursó del ratolí sobre el requadre “Territori” i, del desplegable que hi apareix, escolliu l'opció “Base de dades de municipis”. S'obre una pàgina com aquesta:

Des d'aquí podeu accedir a una gran quantitat de dades estadístiques: socials, demogràfiques, culturals, econòmiques…, referides a CATALUNYA – MUNICIPIS – COMARQUES – ÀMBITS DEL PLA TERRITORIAL – PROVÍNCIES.

Seleccioneu l'opció que vulgueu, per exemple una comarca, i premeu el botó Confirmar. Accedireu a una pàgina en què es donen unes dades bàsiques de la comarca (població, superfície comarcal, densitat de població i capital), i a una taula que us permet accedir a quatre categories de dades estadístiques:

 • Estadístiques de població
 • Estadístiques socials
 • Estadístiques econòmiques
 • Altres estadístiques
a) L'evolució de la població

Per conèixer l'evolució de la població de la comarca que heu escollit, seleccioneu l'apartat “Estadístiques de població” i, dins d'aquest, aneu triant les opcions següents a mesura que es vagin desplegant:

En arribar a aquesta darrera opció, la informació que es dóna és una sèrie estadística amb el nombre total d'habitants de la comarca, any per any, durant els darrers onze anys (actualment 1998 – 2010).

Per aconseguir les dades corresponents a altres anys, des de 1984, feu-ho de la manera següent:

Per defecte surt la xifra corresponent a l'any 1996. Tanmateix, a la part superior esquerra de la pàgina hi ha un desplegable.

Aneu escollint, any per any, i confirmeu-lo amb el botó blau. Obtindreu l'evolució de la població de la comarca des de l'any 1976.

Recolliu les dades des de l'any 1984 fins al 2007 en un document: nomusuarixtec_m4p41.doc

b) L'estructura socioeconòmica

Per conèixer les dades relacionades amb l'estructura socioeconòmica de la població de la comarca, seleccioneu també l'apartat “Estadístiques de població” i, dins d'aquest apartat, aneu triant les opcions següents a mesura que es vagin desplegant:

En escollir la darrera opció, apareix una taula on hi ha la informació relativa a la població no activa, a l'activa, a l'ocupada i a l'aturada.

Pel que fa a la informació d'aquesta taula, podeu fer que l'alumnat anoti quines tipologies hi ha de població no activa i de població aturada.

Recolliu les dades de l'any 2001 en quant al total de la població activa i no activa en un document: nomusuarixtec_m4p42.doc

c) Els sectors de producció

El darrer pas per conèixer l'estructura socioeconòmica de la població de la comarca, és saber quin és el sector de producció que ocupa més població a la comarca. Ho farem de la manera següent:

La taula mostra una sèrie temporal de tres anys amb l'evolució de la població ocupada segons els grans sectors d'activitat: agricultura, indústria, construcció i serveis.

Recolliu les dades de l'any 2001 en un document :nomusuarixtec_m4p43.doc

Tractament de la informació

Les dades recollides les representareu en dos tipus de gràfics: el lineal i el circular. Amb el gràfic lineal, representeu l’evolució de la població entre 1984 i 2007. Amb el circular, mostreu l'estructura de la població segons l'ocupació per sectors de producció.

Realització del gràfic lineal: evolució de la població

Amb les dades recollides a l'arxiu nomusuarixtec_m4p41.doc, realitzeu la seqüència següent:

1r: creeu un nou document word i, del menú principal, seleccioneu Insertar | Imagen | Gráfico.

Al document apareix un gràfic (és el que el vostre processador de textos té seleccionat per defecte; en el cas de la mostra, és un gràfic de barres) i una taula amb les dades que utilitza el gràfic.

2n: una vegada hàgiu inserit el gràfic, heu de canviar-ne el tipus. Mentre teniu el gràfic seleccionat i la taula visible del menú superior, escolliu Gráfico | Tipo de gráfico | Lineas.

Un cop seleccionat del llistat de l'esquerra l'opció que voleu (Líneas), s'ha d'escollir el subtipus de gràfic de les imatges que hi ha a la dreta. El subtipus, per defecte, està ressaltat en negre. Seleccioneu el que us vagi més bé i Accepteu.

3r: introduïu les dades amb les xifres de població anual a la taula.

Com que només treballeu amb una sola línia, la que mostra l'evolució de la població des de 1984 fins 2007, elimineu les dades que hi ha a les línies horitzontals 2 i 3.

A la primera columna de la línia marcada amb el número 1, substituïu la paraula que hi hagi (en aquest cas Este) per Habitants i elimineu les dades que apareguin a la resta de columnes.

A la primera casella de les columnes A, B, C… hi escriviu els anys 1984, 1985, 1986…, fins el darrer any amb dades disponibles.

4t: introduïu les xifres de població corresponents a cadascun dels anys. A mesura que ho aneu fent, veureu que el gràfic es va dibuixant.

Un cop heu introduït totes les dades de població veureu que el gràfic queda una mica deformat. Tanqueu la taula i el redimensioneu, talment com si es tractés d'un quadre de text o d'un dibuix. El resultat final serà aquest:

Aquest gràfic es pot personalitzar i/o modificar a través de les diferents eines que us ofereix el programa.

 • Clicant dues vegades a l'àrea d'imatges, apareix un quadre, “Formato del área de trazado”, que permet canviar el color de fons, el gruix de les línies, etc…
 • Obrint des del menú Gráfico | Opciones de gráfico apareix un quadre de diàleg que amplia les opcions de personalització sobre la inserció de títols, els eixos, les línies de divisió, la llegenda, els rètols i la taula de dades. Proveu-ho i vegeu-ne el resultat.

Feu clic fora de l'àrea d'imatge per retornar al word.

Per representar la població no activa, la població activa i l'ocupació segons els grans sectors d'activitats, els gràfics més usats són:

 • Gràfic de barres sobre els totals de la població activa i de la no activa.
 • Gràfic circular de la població ocupada segons els grans sectors d'activitats: agricultura, indústria, construcció i serveis.

Amb les dades recollides en els arxius nomusuarixtec_m4p42.doc i nomusuarixtec_m4p43.doc realitzeu aquests gràfics: barres i circular, els resultats dels quals han de ser semblants en forma, no en resultat, a aquests:

Acabeu la pràctica col·locant cadascun dels gràfics en un document word diferent, i feu-ne un petit comentari.

En el document on tingueu els gràfics, feu un petit comentari:

 1. Sobre l'evolució de la població, períodes en què la població disminueix, períodes en què la població augmenta, com és l'augment: fort o feble…
 2. Quin tipus de població predomina, activa o no activa. Utilitzant altres dades, quin sector de la població no activa predomina (com és l'atur).
 3. Comparar les xifres de l'ocupació de la població, segons sectors d'activitat de la població/comarca, amb les de Catalunya.

Programació de l'activitat

Metodologia

L'ús de bases de dades demogràfiques en aquests cursos cal que sigui guiat. Per això, una part de la primera sessió la dedicareu a fer la presentació dels continguts i a fer una cerca guiada (per exemple, amb les dades generals de Catalunya).

A continuació, per grups de parelles, inicieu la cerca de dades demogràfiques. L'alumnat anotarà les dades en una taula que se li haurà explicat i lliurat prèviament. Cal incidir en la necessitat d'anotar l'any al qual fan referència les dades, car no sempre són del mateix.

Una vegada hagin recollit les dades els explicareu, mitjançant l'aplicació Microsoft Graph, com s'elabora un gràfic.

La segona sessió la dedicareu a l'elaboració dels gràfics i a la redacció d'un comentari d'aquests gràfics per part de l'alumnat.

Requeriments de maquinari i programari

Un ordinador per a cada alumne amb connexió a Internet un navegador i un processador de textos que tingui l'opció de treballar amb gràfics (la pràctica està pensada per al Microsoft Word, que inclou l'aplicació Microsoft Graph).

Objectius curriculars

 • Explicar l'estructura socioeconòmica de la població i els moviments naturals i migratoris, a Catalunya i a Espanya, a partir de dades estadístiques.
 • Conèixer la composició i la distribució territorial de la població.

Objectius TIC

 • Obtenir informació a través de mitjans electrònics.
 • Conèixer bases de dades electròniques d'accés lliure per obtenir la informació.
 • Organitzar la informació obtinguda a partir d'unes pautes prèviament establertes.
 • Usar programes d'elaboració de gràfics estadístics per expressar les dades recollides.
 • Fer servir el processador de textos per expressar una informació.
 • Desar, recuperar i imprimir documents.

Temporització

Aquesta pràctica està pensada per ser desenvolupada en dues sessions de 45 minuts. La primera es dedica a la cerca d'informació en bases demogràfiques.

La segona es dedica al tractament de la informació.

En cas que es tinguin més dades a tractar, es pot ampliar a una altra sessió.

Avaluació

Per avaluar l'activitat, useu la taula de recollida de dades i el document amb els gràfics i els comentaris. D'aquesta manera, podeu avaluar-ne els continguts, tant els de caràcter conceptual (aplicació dels coneixements treballats prèviament a l'aula sobre la població) com els procedimentals (obtenció i tractament de la informació).

Informació complementària

També podeu trobar dades i informacions sociodemogràfiques de tota mena i sobre diferents àmbits territorials, a: