El govern municipal

Amb aquesta pràctica es pretén que l'alumnat conegui el funcionament del seu ajuntament, com s'organitza el poder municipal i quines són les funcions del màxim responsable d'aquest govern.

Per realitzar-la, es proposa preparar una entrevista per fer-la a l'alcalde de la població.

Per preparar l'esmentada entrevista, caldrà informar-se, i per això s'utilitzaran webs d'informació municipal. S'estudiaran i analitzaran els seus apartats bàsics per poder estructurar els continguts base per tal de confeccionar l'entrevista. Per altra banda, també es proposa l'ús de programes d'edició de so per publicar l'entrevista en format de fitxers de so.

Desenvolupament de la pràctica

Aquesta pràctica se centra en la realització d'una entrevista a l'alcalde. Cal un treball previ de documentació per elaborar els ítems. Aquesta tasca ha de permetre a l'alumnat conèixer el funcionament de l'ajuntament del municipi. Durant el treball previ és important tenir en compte els mitjans tècnics que s'utilitzaran per enregistrar-la: gravadora, ordinador portàtil, micròfons i càmera fotogràfica.

I cal un treball posterior de tractament i edició de l'entrevista, mitjançant la utilització dels mitjans tècnics més adequats que permetin fer arribar el seu resultat al màxim de gent possible.

L'organització municipal

El treball previ a la visita a l'ajuntament i a l'entrevista amb l'alcalde, ha d'anar encaminat a conèixer l'organització del govern municipal.

Per accedir a la informació general de cadascun dels ajuntaments de Catalunya, emprarem aquesta adreça del municat.net, un portal dedicat a les informacions del món comarcal i local de Catalunya:

http://www.gencat.net:8000/osial/owa/p12.lli_ens

Es tracta del formulari a través del qual es pot accedir a tots els ens locals de Catalunya.

Al desplegable Tipus d'ens, escolliu l'opció Ajuntament, i al quadre de diàleg Població de l'adreça, escriviu el nom del municipi. Finalment, premeu el botó Cercar.

Apareix una pantalla amb les dades més generals de l'Ajuntament, i al marge esquerre un menú des d'on podeu accedir a dades més específiques:

 • Dades generals: denominació, adreça, CIF…
 • Els pressupostos que gestionen: els ingressos i les despeses.
 • Les entitats de població que en depenen.
 • En quins organismes supramunicipals, comarcals, provincials…, participen.
 • El nom i cognoms dels regidors que formen el ple,; partits als quals pertanyen, càrrec que ocupen…
 • Els resultats de les diferents eleccions muncipals, des de l'any 1979 ençà. Partits i agrupacions d'electors que hi han participat, vots, regidors…
 • Informació sobre els diners que rep el municipi del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
 • Si l'ajuntament disposa de web.

L'anàlisi de determinats apartats permet conèixer alguns elements de l'estructura i del funcionament del govern municipal. Aquests que apareixen tot seguit us seran d'utilitat per preparar la visita a l'ajuntament i per realitzar l'entrevista a l'alcalde:

 • Apartat Dades generals: us informa del nom oficial del municipi, l'escut oficial i el nom de l'alcalde.
 • Apartat de Pressupostos i liquidacions: us comunica si la diferència entre els ingressos i les despeses és positiva o negativa, quins són els impostos que cobra l'ajuntament i en què es gasta els diners.
 • Apartat Entitats que el formen: us esmenta quines entitats locals menors o pedanies el formen: agregat, parròquia, llogaret, caseria o poblat.
 • Apartat Participació en altres ens: us informa de quins serveis es gestionen de manera conjunta amb altres municipis, per tal de poder mancomunar esforços i reduir despeses.
 • Apartat Composió del ple: ressenya el nom dels regidors que formen el consistori i el càrrec que ocupen: l'alcaldia, les tinències d'alcaldia, les regidories… També permet deduir qui ostenta el poder municipal i qui està a l'oposició.
 • Apartat Eleccions municipals: podeu saber els partits polítics que es van presentar a les eleccions municipals, els vots que van treure i com es va aconseguir la majoria per governar.

Alguns ajuntaments tenen, al seu web, una informació més completa de l'organigrama municipal. És el cas de Valls .

A partir de les informacions recollides, cal elaborar un dossier amb aquests continguts:

 • Nom del municipi i comarca
 • Escut i altres símbols.
 • Nom de l'alcalde i partit o agrupació d'electors al qual pertany
 • Nom dels regidors, partits o agrupacions d'electors als quals pertanyen i càrrec que ocupen
 • Serveis municipals que es gestionen: policia municipal, neteja, aigua, escombraries, bombers, manteniment de carrers i places i altres equipaments
 • El finançament: els impostos que gestiona

L'entrevista amb l'alcalde

L'objectiu de la realització del dossier anterior és confeccionar, de manera conjunta, una entrevista amb l'alcalde o alcaldessa del municipi.

A continuació es mostren tres entrevistes realitzades als alcaldes de Bagà, Salt i el Vendrell:

Cal que les preguntes de l'entrevista siguin de resposta curta i entenedora per a l'alumnat, i que n'hi hagi el nombre suficient perquè cadascun dels alumnes del grup-classe pugui fer-ne una.

Aprofiteu l'avinentesa de l'entrevista per fer unes fotografies que us serveixein per il·lustrar la posterior publicació: fotografia de l'alcaldessa, de l'edifici de l'ajuntament, de la sala de plens…

Recursos tècnics per gravar i editar l'entrevista

Si bé les possibilitats tècniques d'enregistrament de l'entrevista són nombroses, en aquesta pràctica es proposa l'enregistrament digital del so. La podeu fer amb una gravadora digital com la Sony IC Recorder ICD-P320, disponible en servei de préstec als Centres de Recursos Pedagògics del Departament d'Educació. O bé, useu directament un ordinador portàtil al qual connectareu un micròfon i gestionareu la gravació mitjançant el programa Audacity.

Si utilitzeu la gravadora digital per a la realització de l'entrevista, caldrà que traspasseu l'arxiu o arxius de so de la gravadora a l'ordinador. Per fer-ho, heu d'instal·lar el programari que ve a la mateixa gravadora.

Un cop instal·lat, i abans d'obrir-lo, cal connectar la gravadora a l'ordinador mitjançant un port USB.

A continuació, ja podeu obrir el programa.

Si s'utilitza per primera vegada, surt un missatge que demana a quina sèrie pertany la gravadora. Cal escollir ICD-P Series, tal i com mostra la imatge.

Si la gravadora no està connectada a l'ordinador, en acceptar l'opció vàlida surt un missatge dient que no es pot continuar: s'ha de connectar.

A continuació, apareix una altra pantalla que pregunta si es vol activar l'opció Autosave (Autodesat). Cancel·leu aquesta pantalla.

La pantalla de treball és aquesta:

La part esquerra de la pantalla mostra el contingut de la gravadora. A la part superior, hi ha les carpetes de la gravadora on heu desat els arxius gravats durant l'entrevista. A la part inferior es visualitzen els arxius de so de cada carpeta.

La part dreta de la pantalla mostra el vostre ordinador. Cal seleccionar la carpeta on vulgueu desar els arxius de so. Aquesta selecció de carpeta es fa des de la part superior dreta. A la part inferior dreta, visualitzeu els arxius que importeu des de la gravadora.

Per passar els arxius de so de la gravadora a l'ordinador, utilitzeu l'opció Save.

Doneu un nom a l'arxiu, per exemple "entrevista", i deseu-lo en format *.wav a la carpeta escollida de l'ordinador.

Amb els arxius de so de l'entrevista, ja els teniu preparats per tractar-los amb el programa Audacity.

Podeu fer dues coses:

 • Publicar els arxius de la manera com han quedat. En aquest cas, és convenient passar-los a format *.mp3. L'Audacity. Des del menú Fitxer, permet escollir l'opció Exporta com a MP3….
 • Tractar-los perquè la qualitat de so sigui més bona. Al Mòdul 2 dels materials telemàtics "El so a l'aula", s'explica el funcionament de l'Audacity.

El resultat de l'entrevista

Podeu publicar l'entrevista al web de l'escola. Prèviament, però, haureu transcrit les respostes de l'alcalde o l'alcaldessa.

En un apartat del web, podeu reproduir les preguntes i les pertinents respostes. A més, hi podeu adjuntar les fotografies que heu realitzat durant la vista a l'ajuntament i a l'entrevista, i l'arxiu o arxius de so.

Si heu tractat els arxius de so, disposeu d'un arxiu per a cada pregunta i per a cada resposta. L'entrevista es pot posar en una taula de dues columnes i de tantes files com preguntes hi hagi. A la columna de l'esquerra, més estreta, hi haurà l'arxiu de so i, a la de la dreta, la pregunta i la resposta escrites.

Programació de l'activitat

Metodologia

Es tracta d'una activitat que combina el treball en gran grup: posada en comú de les dades i realització de l'entrevista. Per parelles: cerca de la informació i transcripció de l'entrevista. I individual: elaboració d'un dossier amb les informacions bàsiques sobre el funcionament de l'ajuntament i la valoració de l'entrevista.

Cal explicar correctament el funcionament de la gravadora i de la càmera de fotografiar, en cas que decidiu que alguns alumnes enregistrin l'entrevista i facin les fotografies per al reportatge.

Una part significativa de les orientacions metodològiques bàsiques per desenvolupar aquesta activitat, fa referència a actuacions que ha de dur a terme directament l'ensenyant:

 • Cal que programeu, amb antelació, la visita a l'ajuntament i l'entrevista amb l'alcalde o l'alcaldessa.
 • La preparació dels elements tècnics per enregistrar l'entrevista.
 • La preparació dels arxius de so per ser publicats al web del centre i perquè els alumnes puguin fer-ne una correcta transcripció.
 • La publicació al web del centre d'acord amb el seu responsable.

Requeriments de maquinari i programari

Ordinador amb connexió a Internet i que tingui els següents programes: processador de textos, programa de tractament d'imatges digitals (Gimp), l'Audacity i un programa per a la gestió de llocs web (Filezilla o Dreamweaver). Pel que fa a la gravadora digital Sony IC Recorder ICD-P320, necessiteu un programari específic per poder traspassar la gravació a l'ordinador per poder-la editar amb l'Audacity. A més, una càmera fotogràfica digital.

Objectius curriculars

 • Saber com s'organitza el govern municipal.
 • Identificar les funcions de l'ajuntament.
 • Conèixer els serveis municipals i els símbols del muncipi.

Objectius TIC

 • Gravar i editar el so mitjançant procediments digitals.
 • Usar el processador de textos per transcriure l'entrevista.
 • Publicar el resultat de l'entrevista al web de l'escola.
 • Obtenir informació de pàgines web municipals.

Temporització

Les sessions destinades a la realització d'aquesta activitat són quatre. La primera es dedica a la cerca, la recollida i la sistematització de la informació sobre l'ajuntament del municipi. A la segona, s'acaba de perfilar i organitzar la informació recollida, s'elabora l'entrevista i també es distribueixen les preguntes entre els alumnes. La tercera, de durada variable, és la visita a l'ajuntament i l'entrevista amb l'alcalde o l'alcaldessa. A la quarta, es fa la transcripció per part de l'alumnat de l'entrevista i se'n fa la valoració.

Avaluació

L'avaluació es fa a partir del dossier sobre l'organització municipal realitzat abans de l'entrevista i el comentari efectuat per cadascun dels alumnes sobre el seu resultat. També s'avalua la tasca realitzada durant el procés de transcripció.