Estadístiques i gràfics per representar les tasques de la llar

En aquesta activitat usareu un full de càlcul per a la recollida d'informació numèrica i l'expressió gràfica dels resultats. Concretament us proposem la realització d'una enquesta relacionada amb algun interès del vostre alumnat i la representació dels seus resultats. De primer, haureu d'examinar diversos exemples d'ús d'enquestes. Després us proposarem realitzar-ne una, buidar-ne les respostes i expressar-ne els resultats mitjançant un full de càlcul.

Desenvolupament de la pràctica

Primera proposta

Observeu una enquesta sobre el treball domèstic i de cura dins del bloc del CEIP Daniel Mangrane Qui fa què:

A continuació observeu una enquesta, amb la seva corresponent fitxa, en què se n'explica la finalitat: a qui va adreçada, les consignes a donar… Es tracta d'un exemple d'enquesta sobre els estereotips familiars (elaborada per Francesc Segura): http://phobos.xtec.cat/fsegura2/file.php/6/INSTRUMENT_5.pdf

Aquí teniu un exemple d'enquesta sobre una altra temàtica: els videojocs, feta al CEIP Banús. Podeu observar una manera d'expressar els resultats de cadascuna de les preguntes: http://www.xtec.cat/ceipbanus/revi/r55/pa55/0255.htm

Segona proposta

Fins ara heu observat els resultats ja realitzats. Ara exploreu algunes de les possibilitats que ofereixen els fulls de càlcul.

Obriu el fitxer m3p4.ods

Hi apareix un conjunt de fulls de càlcul que recull les dades d'una enquesta sobre el repartiment de les tasques a la llar.

En primer lloc s'han recollit les dades de la classe. Observeu que queden per recollir les dades del cicle i de l'escola.

Si mireu l'extrem inferior esquerre, us adonareu que es tracta de cinc fulls. En el primer, “Recollida de dades”, hi ha el full que conté les dades. En els quatre restants, hi ha els gràfics circulars resultants de les dades d'alumnes i del repartiment de tasques de casa, que corresponen a l'enquesta que s'ha respost a la classe, al cicle i a l'escola.

Si cliqueu les pestanyes inferiors, podreu explorar els gràfics.

Noteu que els gràfics que corresponen al cicle i a l'escola estan per fer. Precisament és aquesta la tasca que us proposem. Imagineu-vos que es tracta d'una escola de doble línia, d'uns 25 nens i nenes a cada grup-classe. Inventeu-vos els resultats de l'enquesta i introduïu-los a les cel·les que corresponen al cicle i a l'escola. Feu atenció de no posar cap resultat a les cel·les dels totals, ja que el full està preparat per fer els càlculs automàticament.

Finalment, comproveu que al full “Tasques casa cicle”, en què trobareu el gràfic del cicle, ha variat i es correspon amb les dades que heu introduït.

Programació de l’activitat

Metodologia

Trieu el tema o fenomen al voltant del qual voleu tenir informació. A partir del tema demaneu als nens i a les nenes quines informacions necessiten preguntar per estudiar el fenomen. Per grups, treballeu les possibles preguntes. Si és la primera vegada que elaboreu una enquesta, procureu que les respostes siguin tancades: de resposta de múltiple elecció o de resposta alternativa.

Abans de passar l'enquesta, convé que pregunteu als nens i nenes quins resultats pensen que n'obtindran. Anoteu les seves suposicions o hipòtesis i comproveu-les més tard, després de fer el buidat de les dades.

Com heu vist, la interpretació i l'expressió dels resultats es pot fer amb l'ajuda d'un full de càlcul. Una vegada realitzades les gràfiques, feu que cada grup comenti per escrit el resultat. Oferiu models de frases que recullin el sentit del resum de les dades i la interpretació de les gràfiques.

Requeriments de maquinari i de programari

Un ordinador per grup i el paquet OpenOffice on hi ha el programa Calc.

Temporització

Per realitzar tot el procés de disseny de l'enquesta, obtenció i tabulació dels resultats i introducció al full de càlcul, necessitareu unes cinc o sis sessions. Tanmateix, per a la introducció al full de càlcul i realització de les gràfiques, amb una sessió pot ser suficient.

Objectius curriculars

  • Tenir un esperit crític davant dels estereotips i prejudicis, així com davant de les situacions d'injustícia i discriminació per raons de gènere.
  • Realitzar observacions reals i quantificar-les estadísticament.
  • Construir i interpretar gràfics, diagrames i taules.
  • Crear sistemes de recollida i ordenació de les dades.

Objectius TIC

  • Usar fulls de càlcul per a la recollida d'informació numèrica i l'expressió gràfica dels resultats.

Més informació sobre els gràfics als fulls de càlcul

  • Com fer un gràfic circular amb l'ajuda del full de càlcul:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td51/d51m3/d51m3p1.htm

  • Com fer un gràfic de barres amb l'ajuda del full de càlcul:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td51/d51m3/d51m3p2.htm