Els vertebrats

Els continguts de l'àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural, relacionats amb la classificació i característiques dels animals vertebrats, es poden treballar a partir de l'elaboració de mapes conceptuals.

Les TIC són una bona eina per a la construcció de mapes conceptuals, ja sigui mitjançant programes 2.0 que en permeten l'elaboració de manera col·laborativa, o bé mitjançant programes de dibuix vectorial. També cal tenir present que a la xarxa hi ha nombrosos recursos educatius amb mapes conceptuals ja elaborats i que són manipulables.

Amb les propostes que se us fan en aquesta pràctica coneixereu un programa de dibuix vectorial i un programa de lliure accés per a la gestió d'una pissarra digital interactiva que hi ha a la xarxa i que us permetrà visualitzar nombrosos recursos didàctics.

Desenvolupament de la pràctica

En aquesta pràctica us fem dues propostes de treball diferents. En la primera, l'alumnat ha d'organitzar un conjunt de conceptes relacionats amb els vertebrats que són presents a la pantalla, de manera que el resultat final sigui un senzill mapa conceptual.

En la segona, seran ells mateixos qui elaboraran el mapa conceptual dels vertebrats.

Per dur a terme l'una o l'altra proposta de treball, cal que els alumnes hagin treballat prèviament a l'aula els continguts relacionats amb el tema. Es tracta, per tant, d'unes propostes de treball de síntesi que podeu utilitzar com a avaluació.

Primera proposta: ordenació dels elements d'un mapa conceptual

Per realitzar aquesta primera proposta cal que us descarregueu el fitxer Mapa conceptual dels vertebrats.

Per poder-lo visualitzar cal que descarregueu al vostre ordinador el programa Notebook. Es tracta d'un programa d'accés lliure, molt senzill en el seu ús.

En obrir-lo apareix primer una pàgina adreçada al docent amb una justificació pedagògica del recurs. Cliqueu la icona de la barra d'eines i passeu a la segona pàgina de l'arxiu. Apareix aquesta pàgina amb un seguit de conceptes desorganitzats, relacionats amb els vertebrats.

Es tracta que els alumnes organitzin els elements de la pàgina de manera que hi aparegui una classificació del cinc grups de vertebrats amb el seu nom, una fotografia d'exemple i una característica.

Una vegada els conceptes i les imatges estiguin organitzats de manera jeràrquica, cal dibuixar les línies de connexió. Per dibuixar-les heu de seleccionar l'eina “llapis” de la barra d’eines superior. Amb el desplegable del costat es pot canviar el color de la línia.

Segona proposta: elaboració d'un mapa conceptual

En aquesta segona proposta són els propis alumnes qui elaboren un mapa conceptual dels vertebrats a partir dels coneixements previs. Per realitzar aquesta segona proposta, seguiu aquests passos:

a) Explicar què és un mapa conceptual i quins són els elements que el formen. En síntesi, durant l’explicació heu de recollir aspectes com aquests:

  • Els mapes conceptuals són una tècnica per representar uns conceptes i per visualitzar les relacions jeràrquiques que s'estableixen entre ells.
  • Els elements que els formen són els conceptes, les paraules d'enllaç i les proposicions, així com els elements visuals: les línies de connexió i els diagrames.

Per a més informació sobre els mapes conceptuals, podeu llegir aquest article de la Wikipèdia.

En aquest moment, cal ensenyar-los un mapa conceptual:

b) Presentar el programa que utilitzareu per a l'elaboració del mapa conceptual dels vertebrats.

Utilitzeu el Draw de l’OpenOffice. Es tracta d'un programa de dibuix vectorial que permet elaborar mapes conceptuals de manera molt senzilla.

D'aquest programa, l'alumnat només caldrà que domini aspectes bàsics com:

Configuració de la pàgina: per defecte surt la pàgina vertical. Clicant-hi a sobre amb el botó dret del ratolí apareix un menú, escolliu l'opció Pàgina »Configuració de la pàgina.

Si se selecciona qualsevol element que hi ha a l'àrea de treball i es fa clic amb el botó dret del ratolí, apareix un menú amb diverses opcions que permet modificar el color de les formes i les línies i el tipus de lletra.

En aquesta adreça hi trobareu un manual del Draw.

c) Per identificar els conceptes que l'alumnat vol incloure en el mapa conceptual, primer haurà de respondre aquestes preguntes per tal de sistematizar allò que vol representar relacionat amb la temàtica principal: ELS VERTEBRATS.

  • Quina és la característica principal dels vertebrats?
  • Quins són els cinc grans grups dels vertebrats?
  • Quines fotografies hi posaré com a exemple?
  • Quines són les principals característiques de cada grup i en què es diferencien un grup d'un altre?

Programació de l’activitat

Metodologia

Per dur a terme aquesta pràctica, tant si s'opta per la primera proposta com per la segona, cal dedicar una part de la primera sessió al treball en gran grup, moment durant el qual el docent farà una introducció dels mapes conceptuals i de les seves característiques. És important disposar-ne d'algun com a exemple i diferenciar els conceptes de les paraules d'enllaç, explicar que són les proposicions, i mostrar exemples de com usar els diagrames i les línies d'enllaç.

A continuació, si s'opta per la primera proposta, es passarà a realitzar un treball individual, el resultat del qual els alumnes han d'imprimir i lliurar al mestre.

En canvi, si s'opta per la segona proposta, es continuarà amb el gran grup per tal d'explicar el funcionament bàsic del Draw. A continuació, per parelles o individualment, com més convingui, els alumnes han d'identificar els conceptes i cercar les imatges que volen incloure en el mapa conceptual.

La segona sessió es dedicarà a la realització del mapa conceptual amb el Draw, ja sigui per parelles o individualment.

Requeriments de maquinari i de programari

Per fer aquesta pràctica necessiteu un ordinador per a cadascun dels alumnes. L'ordinador ha de tenir connexió a Iinternet per cercar imatges de vertebrats, i ha de tenir instal·lat el paquet ofimàtic OpenOffice, ja que per al desenvolupament de la pràctica es necessita el Draw.

L'ordinador ha de disposar, també, d'un programa de tractament de la imatge per poder-ne unificar les dimensions.

Ha de tenir instal·lat, també, el programa Smart Notebook (si s'opta per realitzar la primera opció).

Temporització

Si opteu per la primera proposta, només necessiteu una sessió de 45 minuts. En canvi, si opteu per la segona, us calen dues sessions de 45 minuts.

Objectius curriculars

  • Classificar els diferents grups dels vertebrats segons les seves característiques físiques.
  • Identificar les informacions rellevants sobre els vertebrats, per ser comunicades a través d'un mapa conceptual.

Objectius TIC

  • Usar eines ofimàtiques per organitzar la informació.
  • Realitzar cerques d'imatges a Internet que compleixin uns requisits bàsics per ser usades.

Avaluació

L'avaluació es fa a partir del mapa conceptual que presentin en cadascuna de les opcions. Cal valorar l'organització dels conceptes i la seva unió amb les corresponents paraules d'enllaç.

Més informació

Algunes pàgines web relacionades amb la pràctica.

Els vertebrats
Mapes conceptuals