DESCRIPCIÓ

El curs Medi natural social i cultural a primària pretén proporcionar a mestres d'Educació Primària informació sobre recursos que hom pot trobar a Internet i que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per donar suport a la tasca docent en aquesta àrea, de manera que les eines que s'hi descriuen puguin integrar-se de manera coherent i senzilla a la pràctica docent diària. No es tracta, per tant, de canviar la dinàmica de l'aula sobre la base de l'ús d'eines TIC i adaptar els continguts al treball d'aquestes, sinó tot el contrari, tenir ben presents els continguts curriculars i veure de quina manera les eines TIC poden ajudar a assolir-los.

Els recursos digitals i la informació que tenim a l'abast a través d'Internet són immensos. Cal conèixer-los i saber triar el gra de la palla, saber quins ens poden ajudar i quins no ho poden fer. En aquest curs es presenten un nombre limitat de recursos i eines digitals vàlids per facilitar l'aprenentatge dels continguts d'aquesta àrea.

S'ha procurat que els recursos presentats, tant de tipologia com de nivell, siguin força variats. A més, la presentació dels recursos en cadascun dels mòduls i els seus consegüents apartats, dóna pistes per a la seva inserció a l'aula en una seqüència didàctica. Es tracta d'una proposta pràctica tant des del punt de vista didàctic com tècnic, car en alguns casos s'explica el funcionament tècnic del recurs.

Si haguéssim de definir un objectiu final del curs, aquest seria que el docent conegui instruments, recursos i eines digitals per a la creació de les seves pròpies estratègies innovadores que n'inclogui l'ús.

OBJECTIUS
 • Utilitzar Internet i altres recursos TAC a l'àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural.
 • Reconèixer recursos TAC adients per a l'ensenyament del Coneixement del medi natural, social i cultural, i cercar-ne de nous.
 • Reflexionar sobre l'ús d'alguns recursos TIC i identificar-ne els més adequats.
 • Desenvolupar de manera eficaç les TAC en la seva activitat professional d'acord amb les pautes facilitades.
 • Realitzar un projecte propi d'ús curricular on es concretin alguns dels continguts apresos en el curs.
CONTINGUTS
 • Anàlisi i aplicació didàctica de continguts d'Internet i de les TIC per a diversos continguts del currículum, en els diferents nivells de l'Educació Primària.
 • Ús d'eines i programes adients per a l'estudi del medi natural, social i cultural.
 • Anàlisi de portals i pàgines web (institucionals i personals) amb activitats de medi natural, social i cultural.
 • Exemples de programació d'aula.

Els continguts es presenten en mòduls que segueixen el fil conductor de la pròpia construcció de nou coneixement amb l'objectiu d'elaborar un Projecte final que integri els aprenentatges de manera personal i contextualitzada.

Format

Per seguir aquest curs, podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML fent clic a la icona que es troba a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-los executant nomdelfitxer.exe. Després, podeu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
Estructura

El curs està estructurat en 8 mòduls i el projecte final. Hi ha un apartat introductori comú a tots els cursos telemàtics de caràcter curricular. En aquest apartat es fa una presentació dels continguts que es treballaran al llarg del curs i les expectatives que vosaltres pugueu tenir sobre el mateix. Inclou també una referència a les competències bàsiques en general i a la competència en el tractament de la informació i la competència digital.

El disseny del curs s'ha fet prenent com a referència el currículum de l'àrea d'Infantil i de Primària i s'ha intentat que en el total de les pràctiques estigui representat un nombre elevat de recursos i eines digitals que tinguin una aplicació didàctica a l'àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural. Les diferents pràctiques que s'hi desenvolupen, en cap moment proposen que el mestre sigui un expert en TIC fins al punt que pugui crear-ne de noves. Les pràctiques només presenten diferents recursos i eines digitals en el marc d'una seqüència didàctica, uns recursos i unes eines que han de facilitar l'aprenentatge dels continguts de l'àrea per a l'Educació Infantil i Primària. Així doncs, les pràctiques, a banda de servir per a la presentació d'aquests recursos i aquestes eines digitals, en general són un exemple d'aplicació a l'aula.

Per les raons anteriors, s'ha cregut més convenient posar l'èmfasi en els apartats dels currículums, i, a cada mòdul, examinar recursos diversos tot intentant, però, que hi hagi algun nexe temàtic comú. Amb aquest plantejament, els mòduls són:

 • Mòdul 1: L'entorn i la conservació
 • Mòdul 2: El món dels éssers vius
 • Mòdul 3: Les persones i la salut
 • Mòdul 4: Persones, cultures i societats
 • Mòdul 5: Canvis i continuïtats en el temps
 • Mòdul 6: Matèria i energia
 • Mòdul 7: Entorn, tecnologia i societat
 • Mòdul 8: Calaix de sastre

Cadascun dels 8 mòduls té 4 pràctiques. Tenint en compte que l'educació de l'etapa d'Infantil té un recorregut ampli de 6 anys, i que és un fet que entre el professorat es donen molts casos d'especialització, les 4 pràctiques les trobareu singularitzades, per nivells, de la forma següent:

 • Una pràctica per a l'etapa Infantil
 • Una pràctica per a CI de Primària
 • Una pràctica per a CM de Primària
 • Una pràctica per a CS de Primària
Graella de continguts i mapa de les pràctiques

Heu d'accedir als continguts del curs mitjançant un recorregut seqüencial seguint l'ordre dels mòduls, però també és possible navegar per les pràctiques a partir del mapa de les pràctiques.

Documento sin título

Parvulari Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Mòdul 1. L’entorn i la conservació El paisatge i sistemes humans
Els canvis del paisatge
Les unitats de relleu de Catalunya
El perfil d’un riu
Mòdul 2. El món dels éssers vius Els animals i les plantes

Articles de didàctica

Els vertebrats

Classificació dicotòmica
Mòdul 3. Les persones i la salut

El cos i els sentits

La seguretat personal

L’aparell locomotor

Les tasques de la llar
Mòdul 4. Persones cultures i societats Les festes i les tradicions

Les festes populars

El govern municipal

Les dades demogràfiques
Mòdul 5. Canvis i continuïtats en el temps El pas del temps
El dia
Els noms dels carrers
La nostra biografia
Mòdul 6. Matèria i energia El reciclatge, la solidaritat i la igualtat
Els materials
L’aigua i l’energia
Les màquines simples i les compostes
Mòdul 7. Entorn, tecnologia i societat El mercat
Les estructures
Els invents
Textos explicatius
Mòdul 8. Calaix de sastre Jocs d'orientació espaial
Medi 2.0
La web del CESIRE de ciències
Planificació d'un itinerari turístic

Graella d'habilitats TICD

En cadascuna de les pràctiques es treballen una o diverses habilitats TICD, contextualitzades segons els continguts curriculars de l'àrea de Coneixement del medi i el cicle al qual s'adrecen.

En acabar el curs, hom haurà fet un recorregut complet per aquelles habilitats TICD que són bàsiques per a les etapes.

Documento sin título

  Parvulari Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
Mòdul 1. L’entorn i la conservació - Accedir a webs prèviament seleccionades.
- Usar el ratolí per assenyalar i clicar.
- Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics.

- Ús de tècniques i estratègies per a l’obtenció de la informació de fonts d’origen audiovisual i digital.
- Reconeixement dels apartats bàsics d’una pàgina web.
- Destreses per a l’anàlisi i la deducció de la informació

- Descarregar i instal•lar una aplicació.
- Capturar imatges per tractar-les posteriorment amb programari gràfic.
- Imprimir de forma selectiva

- Cerca d’informació en una enciclopèdia en línia
- Utilització del full de càlcul per introduir dades i realitzar gràfiques.
Mòdul 2. El món dels éssers vius - Accedir a informacions a través dels mitjans electrònics.
- Conèixer alguns vídeos prèviament seleccionats.
- Saber iniciar, aturar un vídeo i posar el so.

- Cercar alguns articles i documents prèviament seleccionats a través dels mitjans electrònics.

- Ús de programari específic per a l’elaboració de mapes conceptuals.
- Ús del programa de dibuix vectorial Draw per a l’elaboració de mapes conceptuals.
- Descàrrega d’internet i instal•lació tant de programari com d’aplicacions didàctiques a l’ordinador.
- Estratègies per a l’organització de conceptes: mapa conceptual.
- Cerca d’imatges a internet que compleixin uns requisits bàsics.

- Utilitzar el processador de textos per a la construcció de taules.
- Desar i recuperar arxius d'un determinat directori.
Mòdul 3. Les persones i la salut - Accedir a webs prèviament seleccionades.
- Utilitzar el ratolí per assenyalar i fer clic.
- Iniciar-se en el treball amb l’ordinador.

- Usar el ratolí per assenyalar i fer clic.
- Accedir a pàgines web prèviament seleccionades.
- Col•leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes.
- Usar jocs senzills de simulació o d'aventura.

- Instal•lar un programa al vostre ordinador.
- Accedir a pàgines web prèviament seleccionades.
- Capturar i modificar imatges amb un editor d'imatges.
- Crear activitats on-line

- Ús del full de càlcul per a la recollida d'informació numèrica i per a la realització de càlculs senzills
- Utilització del full de càlcul per expressar gràficament resultats.
Mòdul 4. Persones cultures i societats - Usar el ratolí per assenyalar i fer clic.
- Col•leccionar, classificar, ordenar i col•locar en sèries, diferents tipus d’objectes.
- Apreciar la necessitat d'usos responsables de les TIC.
- Iniciar-se en el treball amb l'ordinador

- Saber cercar informació sobre un tema concret de manera dirigida.
- Inserir imatges en una taula d'un document de text.

- Enregistrament i edició de so mitjançant procediments digitals
- Ús de programes per a l’edició de so: Audacity.
- Estratègies per a la localització d’informació significativa en pàgines web.
- Ús d’un processador de textos per a l’exposició dels resultats d’una tasca.
- Publicació de resultats en una pàgina web.

- Cerca de dades en servidors estadístics.
- Recollida i organització de la informació obtinguda a partir d’unes pautes prèviament establertes.
- Ús de programes específics per a l’elaboració de gràfics estadístics per expressar les dades recollides.
- Ús del processador de textos per expressar una informació amb incorporació de gràfics i imatges.
- Desar, recuperar i imprimir documents.
Mòdul 5. Canvis i continuïtats en el temps - Obtenció d’imatges que veieu en una web
- Cerca d’imatges amb un cercador
- Obtenció de fotografies i icones de bancs d'imatges.

- Saber instal•lar un programa baixat de la Xarxa.
- Capturar seleccions de la pantalla.
- Canviar l'hora del vostre ordinador.

- Estratègies per a obtenció la informació a través de mitjans electrònics: enciclopèdies, cercadors i bases de dades.
- Cerca amb Google.
- Organització de la informació obtinguda a partir d’unes pautes prèviament establertes: fitxes de recollida d’informació.
- Ús del processador de textos per a la recollida d’informació mitjançant l’elaboració de taules.
- Ús de programari específic de tractament de la imatge digital per a redimensionar fotografies trobades a Internet.
- Ús de programari específic per a fer una presentació multimèdia del treball realitzat
- Desar, recuperar i imprimir documents.

- Captura i o realització d'imatges pròpies, mitjançant un escànner o una càmera fotogràfica per fer-se un autoretrat.
- Ús del processador de textos per a recollir la informació mitjançant l'elaboració de taules.
Mòdul 6. Matèria i energia - Usar el ratolí per assenyalar i fer clic.
- Accedir a pàgines web seleccionades prèviament.
- Col•leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes.
- Usar jocs senzills de simulació o d’aventura.

- Descàrrega de programari d’internet i instal•lació a l’ordinador.
- Comprensió i descripció dels trets característics del funcionament d’un programa.
- Ús de programaris específics que responguin als objectius marcats pel currículum de l’àrea.
- Ús correcte i precís del ratolí.
- Exploració d’ algunes possibilitats que la xarxa ofereix per observar models de treball.
- Utilització de les MUD com a recurs.
- Exemples d’utilització de les TIC per informar i per explicar els resultats.

- Col•laborar de forma activa en un llibre digital.
- Afavorir la integració dels quaderns virtuals al moodle o intranet de centre.
Mòdul 7. Entorn, tecnologia i societat - Iniciar l'ús de les càmeres digitals.
- Escriure paraules o frases curtes amb el processador de text.
- Treballar webs prèviament seleccionades.

- Usar correctament i amb precisió el ratolí.
- Descriure de manera senzilla alguns trets característics del funcionament d'un programa.

- Crear una base de dades.
- Cercar a internet.
- Consultar una base de dades telemàtica.

- Ús d el processador de textos per a elaborar textos de diferents tipologies.
- Pautes bàsiques i necessàries per a la creació d’un bloc.
- Redacció d’entrades en un bloc incloent-hi text i imatge.
- Ús dels blocs per a la presentació de continguts.
Mòdul 8. Calaix de sastre - Iniciar l'ús de les càmeres digitals.
- Escriure paraules o frases curtes amb el processador de text.
- Treballar webs prèviament seleccionades.

- Usar correctament i amb precisió el ratolí.
- Descriure de manera senzilla alguns trets característics del funcionament d'un programa.

- Crear una base de dades.
- Cercar a internet.
- Consultar una base de dades telemàtica.

- Utilització de diverses eines relacionades amb cartografia en línia.
- Cerca pautada d'informació al voltant d'uns punts donats.
- Redacció d'una fitxa amb el resultats finals de la cerca d'informació.

Projecte

El projecte és el treball que ha de permetre integrar els aprenentatges que es realitzen al llarg del curs; per això és interessant que es vagi elaborant a mesura que avança el curs.

L'objectiu del projecte és que s'apliqui de forma globalitzada, i sobre la base de les necessitats individuals, allò que hom ha anat adquirint al llarg dels mòduls de manera autònoma.

REQUERIMENTS TÈCNICS

Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb les versions actualitzades dels navegadors Firefox i Internet Explorer.

Per fer aquest curs, cal estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic…, i es requereixen unes destreses i uns coneixements bàsics en el domini d'eines ofimàtiques.

Al llarg de les pràctiques, podreu accedir al mòdul complementari amb una recopilació de coneixements sobre eines informàtiques bàsiques fent clic a la icona.