Projecte


Un cop acabat el curs cal presentar un projecte final, del tot imprescindible per obtenir la certificació.

En aquest projecte s'han de veure reflectits tots els coneixements que heu adquirit al llarg del curs. Per això, fent ús dels recursos TAC que heu treballat en els mòduls o d'altres que ja conegueu, plantegeu una sèrie d'activitats per a l'aula per treballar d'una manera competencial algun dels continguts dels blocs.

Recordeu que sovint, els continguts matemàtics es poden treballar a partir d'altres àrees, la qual cosa ajudarà a la seva contextualització i a donar-los més sentit.

En la programació de les activitats hi fareu constar: a quin alumnat va adreçat, si és grup sencer o mig grup, el lloc (a l'aula ordinària, a la d'informàtica,…), els objectius que us proposeu, els continguts matemàtics que s'hi treballen, la temporització i el nombre de sessions que hi dedicareu (5 sessions com a mínim), quina atenció donareu a l'alumnat amb N.E.E, l'anàlisi de les competències, etc.

Seguint el calendari del curs, abans de desenvolupar el vostre projecte cal fer l'enviament d'un avantprojecte a la persona tutora perquè l'accepti i en faci el seguiment.

Un cop acceptat, ja podeu desenvolupar-lo i posar-lo a la pràctica a l'aula per analitzar-ne els resultats.

La tramesa final, en diversos formats digitals, la fareu a l'apartat del curs: Lliurament del projecte.