Paràmetres estadístics: la mitjana i la moda

Un dels objectius de l'estadística és interpretar de forma crítica les dades i poder elaborar informacions relatives a diferents esdeveniments. També ens permet resoldre problemes senzills utilitzant els procediments gràfics o aritmètics apropiats.

És important apreciar el paper de l'estadística en la vida quotidiana i divertir-se amb el seu ús. Per això en aquesta pràctica estudiarem els paràmetres estadistics més coneguts: la mitjana aritmètica i la moda.

  • Trobar diferents paràmetres estadístics associats a un conjunt de dades utilitzant els procediments gràfics o aritmètics apropiats.
  • Interpretar les mesures de tendència central associades a una sèrie de dades indicant quin paràmetre caracteritza millor el conjunt.

La mitjana aritmètica

En aquesta pràctica treballarem els conceptes bàsics de mitjana aritmètica. Per començar a practicar utilitzarem l’objecte digital “Paràmetres estadístics” integrat en el repositori d’objectes digitals educatius. agrega.

La mitjana aritmètica

Realitzarem l’apartat “1-La mitjana aritmètica” per aprendre a trobar-la, primer per tanteig, després construint-la gràficament i practicant diferents exemples.

Ara podem practicar amb el concepte de moda fent l'apartat 2-La moda” i entendre quina és la finalitat de la moda.

Resol les activitats

Després d’haver fet aquestes activitats ja estem preparats per resoldre alguns exemples:

Escull un dels següents exemples i fes les taules de freqüència absoluta, la mitjana aritmètica, la moda i els gràfics

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

L'alumnat pot fer les preguntes en paper o en un full de càlcul amb l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents (GoogleDocs) o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

Per practicar més

Recorda "Per obtenir la mitjana aritmètica d'un conjunt de dades, se sumen totes elles i es divideix el resultat de la suma entre el nombre total de dades." Per practicar més fes les següents activitats: 1-La mitjana aritmètica i la moda.

Recursos digitals per seguir practicant

"Tractament de dades"

"Gràfics de pastís"

"Mitjana aritmètica: exercicis"