Polígon de freqüències i gràfics

Seguim amb les tècniques elementals per obtenir informació dels fenòmens i situacions de l'entorn. La representarem de forma gràfica i numèrica i intentarem reflexionar sobre la mateixa.

  • Elaborarem polígons de freqüències i gràfics de sectors a partir de taules de freqüències de dades.
  • Descriurem, extraurem i interpretarem la informació presentada en taules de freqüències i en gràfics senzills (polígons de freqüències i el gràfics de sectors).

Polígon de freqüències

En aquesta pràctica treballarem la construcció de polígons de freqüències. Per començar a practicar utilitzarem l’objecte digital “Taules i gràfics estadístics” integrat en el repositori d’objectes digitals educatius. agrega.

Elements d'un gràfic

Realitzarem l’apartat “3-Polígon de freqüències” per conèixer els elements que componen els gràfics, com és construeix un polígon de freqüències, aprendre a posar els títols als gràfics i comparar informació representada en dos polígons de freqüències.

La freqüència relativa és el quocient entre la freqüència absoluta de un determinat valor y el número total de dades. A continuació practicarem per tal d'automatizar els càlculs en la construcció de les taules estadístiques. Fes l'apartat 4-Construcció de taules de freqüència relativa

Selecció del mètode de recollida de dades

Després d’haver fet aquestes activitats ja estem preparats per seleccionar el mètode de recollida de dades necessari per fer l’anàlisi en els següents exemples:

Escull un dels següents exemples i fes les taules de freqüència absoluta i relativa

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

L'alumnat pot fer les preguntes en paper o en un full de càlcul amb l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents (GoogleDocs) o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

Interpretació de taules de freqüència i gràfics estadístics

En aquesta pràctica aprendrem a descriure, extraure i interpretar la informació presentada en taules de freqüències i en gràfics senzills. Per començar a practicar utilitzarem l’objecte digital “Taules i gràfics estadístics” integrat en el repositori d’objectes digitals educatius.

Titular gràfics estadístics

Realitzarem l’apartat “6-Lectura i interpretació de gràfics estadístics” per aprendre a titular gràfics estadístics, veure com diferents gràfics poden representar la mateixa informació, comparar gràfics i resoldre alguns exemples.

Construir taules de registre

Després d’haver fet aquestes activitats ja estem preparats per construir les nostres pròpies taules de registre i les gràfiques que t'ajudaran a interpretar els resultats de la recerca.

Aquest problema t'ajudarà a practicar tot el que has anat aprenent al llarg de les sessions

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

Suggeriments: pots mirar la longitud de les paraules que tenen, les que es repeteixen, els substantius, els verbs, els determinants,… El tipus de rima, la longitud dels versos…

Fes les taules i els gràfics necessaris, compara’ls i dóna una explicació de forma raonada.

L'alumne pot fer la feina en paper o en un full de càlcul amb l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents (GoogleDocs) o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

Recursos digitals per seguir practicant

Freqüències: Full de càlcul

Histogrames: mesurar

"Encesta y anota"