Tècniques de recollida i classificació de dades, construcció de taules de freqüència absoluta

Utilitzarem tècniques elementals per obtenir informació dels fenòmens i situacions de l'entorn. La representarem de forma gràfica i numèrica i intentarem reflexionar sobre la mateixa.

  • Diferenciarem les tècniques més elementals per obtenir i registrar la informació dels fenòmens quotidians.
  • Organitzarem les dades atenent a un criteri de classificació i expressarem el resultat en taules de freqüències.

Recollida i classificació de dades

En aquesta pràctica treballarem la recollida i la classificació de les dades. Per començar a practicar utilitzarem l’objecte digital “Taules i gràfics estadístics” integrat en el repositori d’objectes digitals educatius agrega.

Tècniques de recollida de dades

Realitzarem l’apartat “1-Tècniques de recollida i classificació de dades” per aprendre a discriminar/seleccionar entre les tres tècniques més comunes de recollida de dades: enquestes, observació directa i mesura.

Anàlisi de dades

Després de fer l'activitat anterior ja estem preparats per seleccionar el mètode de recollida de dades necessari per fer l’anàlisi en els següents exemples:

Escull un dels següents exemples que et permeti fer la recollida de dades mitjançant una enquesta i prepara les preguntes

- els esports que practiquen els alumnes de cinquè.

- quants germans tenen cada un dels alumnes de cinquè.

- el temps que triga cada alumne en fer 10 divisions

- quins son el alumnes més alts i mes baixets de cinquè.

- amb qui juga cada alumne a l’hora del pati.

- els vehicles que passen devant de l'escola durant un temps determinat

L'alumnat pot fer les preguntes i la recollida de dades en paper o bé amb l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents (GoogleDocs) o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

Taules de freqüència

Anem a construir Taules de Freqüència, per a fer aquesta pràctica anirem a l'objecte digital "Construcció de taules de freqüència absoluta". Pràcticarem la construció de taules de freqüència, i aprendrem a interpretar les dades.

A continuació seleccionarem "Diagrames de barres" i practicarem els conceptes d'interval i freqüència.

Construció de taules de freqüència

Després d’haver fet aquestes activitats ja estem preparats per a construir una taula de freqüències i fer l’anàlisi en els següents exemples:

Escull un dels següents exemples que et permeti fer la recollida de dades mitjançant una observació o una enquesta, construeix la taula de freqüències i fes una interpretació dels resultats.

- Surt al pati, i durant 8 minuts apunta el color dels cotxes que passen.

- Durant un mes apunta la temperatura que fa quan arribes a l'escola.

- Les activitats que fan deprés de classe els teus companys.

L'alumnat pot fer les taules de freqüència en paper o bé amb l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents (GoogleDocs) o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

Recursos digitals per seguir practicant

Taules i gràfics

Gràfica de barres

Interpreta gràfiques