Estadística i atzar

En aquest mòdul es presenten diverses unitats didàctiques per treballar continguts d'estadística i atzar a Educació Primària. Volem que els alumnes siguin capaços de fer servir les tècniques elementals per obtenir informació sobre fenòmens i situacions del seu entorn: reunir-les, organitzar-les, presentar-les, analitzar-les i interpretar-les i aprendre a prendre les millors decisions.

Els nostres objectius:

 • Organitzar dades atenent un criteri de classificació i expressar el resultat en taules de freqüències.
 • Elaborar polígons de freqüències i gràfics de sectors a partir de taules de freqüències de dades.
 • Descriure, extreure i interpretar la informació presentada en taules de freqüències i en gràfics senzills com el polígon de freqüències i el gràfic de sectors.
 • Resoldre problemes senzills en què intervingui la lectura de taules i gràfics.
 • Sentir curiositat i interès per la interpretació de dades presentades de forma gràfica o numèrica.
 • Valorar l'expressivitat del llenguatge gràfic com a forma de transmetre la informació de manera accessible fent ressaltar els aspectes importants.
 • Diferenciar els esdeveniments aleatoris dels no aleatoris.
 • Diferenciar esdeveniments possibles i probables.
 • Reconèixer els diferents jocs del seu entorn que són d'atzar.
 • Graduar els diferents nivells de probabilitat d'un esdeveniment.
 • Mantenir una actitud oberta al debat sobre la viabilitat d'un fenomen previst.
 • Ajustar les expectatives als diferents nivells de probabilitat en els quals pugui desenvolupar-se una activitat.
 • Respectar les normes dels jocs d'atzar desterrant la superstició de la participació en aquests jocs.

Continguts

 • Tècniques de recollida i classificació de dades
 • Construcció de taules de freqüència absoluta
 • Polígon de freqüències
 • Gràfica de sectors
 • Selecció i ús de mètodes estadístics per analitzar dades
 • Lectura i interpretació de gràfics estadístics
 • Paràmetres estadístics: la mitjana i la moda
 • Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d’atzar

Pràctiques

 • Pràctica 1: Tècniques de recollida i classificació de dades
 • Pràctica 3: Paràmetres estadístics: la mitja aritmètica i la moda