Les unitats de temps

Podràs practicar amb les mesures de temps utilitzant els instruments adequats i expressant les mesures en les unitats apropiades, aprendràs a situar i ordenar esdeveniments en el temps i a estimar la durada de distints esdeveniments per comparació amb uns altres de durada coneguda.

Utilitzaràs diferents instruments per a mesurar el temps i reconèixer les seves unitats: el dia, els múltiples i els divisors.

També podràs resoldre problemes pràctics que requereixin mesurar el temps i problemes que necessiten fer servir operacions bàsiques amb mesures de temps.

  • El calendari
  • L'horari
  • Els rellotges
  • Unitats de temps
  • Equivalències i formes d'expressió

El temps

En aquesta pràctica treballarem amb l'objecte digital El temps amb el que podràs fer servir expressions apropiades per a situar i ordenar esdeveniments en el temps, llegir correctament les mesures de temps en un calendari, en un horari i en un rellotge digital o analògic i comparar i estimar la durada, més gran o més petita, de diferents esdeveniments.

Desenvolupament de la pràctica

Ordenant els mesos

En primer lloc, treballarem el calendari, ordenant el mesos, posant cada data al seu lloc i ordenant-les.

Si ja has practicat amb el temps del calendari, ja pots continuar practicant amb les altres activitats de l'objecte digital: l'horari, el rellotge, les equivalències entre les unitats de temps i realitzar alguns problemes senzills.

Mesurant el temps

Amb aquest objecte digital podràs seguir practicant una manera diferent per mesurar el temps.

El calendari

Ara faràs algunes activitats sistemàtiques de reforç dels continguts que ja has treballat.

Activitats sobre el calendari i la mesura del temps:

Activitats per aprendre a mesurar el temps:

Activitats per aprendre a dir l'hora:

Recursos digitals per seguir practicant

Vídeo: Mesurar el temps

El rellotge

La mesura del temps