Mesures de capacitat i massa

Les mesures de capacitat són les que serveixen per mesurar els líquids. Practicarem amb les unitats de capacitat i massa per tal d'aprendre a identificar cada unitat amb la seva sigla abreujada, trobar equivalències entre les diferents unitats i poder aplicar-les en contextos reals.

  • Unitats de massa
  • Unitats de capacitat

El pes i la massa

En aquesta pràctica treballarem lel conceptes de pes i massa. Un objecte té matèria, té una massa. Si a la mà tenim aquest objecte sentirem el seu pes, l'objecte pesa.

Un globus pot ser més gran que un llibre, però no és necessàriament més pesat, no té més massa.

Desenvolupament de la pràctica

Unitats de massa: el Kg.

En primer lloc, treballarem a la balança. La unitat de mesura de la massa és el quilogram. S'escriu kg. Un litre d'aigua equival aproximadament a 1 kg.

Si pengem una barra del punt mig i en els extrems posem dos plats iguals, obtenim una balança. Els dos plats es mantenen en equilibri. Si posem objectes en cadascun dels plats, podem saber quin té més massa.

Aproximació al volum

En aquesta activitat farem una aproximació al concepte de volum fent estimacions per esbrinar quina és la capsa que té més massa.

Practica pes i massa

Ara ja estàs preparat per treballar l'objecte digital "El peso y la masa", seguint l'ordre de les activitats proposades.

La capacitat

Aprèn a escollir la unitat adequada

Ara farem servir l'objecte digital La capacitat per aprendre a escollir, entre les unitats convencionals de mesura de capacitat, les que s'ajusten millor a la mida i naturalesa de l'objecte que es vol mesurar.

Si has fet totes les activitats hauràs fet l'escala completa d'unitats de mesura de capacitat i podràs expressar la mesura d'una capacitat donada en altres unitats aplicant les equivalències corresponents.

Relacionar les unitats de capacitat

Les activitats que faràs ara t'ajudaran a practicar i agafar seguretat a l'hora de treballar amb les mesures de capacitat i relacionar les seves unitats.

Relacionar capacitat i pes

Per últim tens aquests exercicis que t'ajudaran a relacionar les unitats de capacitat i pes.

Recursos digitals per seguir practicant

"El sistema métrico decimal"

Activitats amb Descartes

Mesures de capacitat