Espai i forma

En aquest mòdul es presenten diverses activitats TAC per treballar continguts del bloc espai i forma a primària. El seu ús, en la mesura que facilita la manipulació de les figures de dues i tres dimensions, ajuda a desenvolupar el coneixement i l'anàlisi de les seves característiques i propietats.

L'alumnat es planteja preguntes i formula conjectures. Tracta de respondre-les a partir del raonament i la prova, i n'extreu una sèrie de conclusions. Fent ús del llenguatge matemàtic, les comunica i contrasta amb la resta. Reconeix, així, l'existència de diferents camins de resolució i resultats.

D'aquesta manera, organitza i construeix el pensament matemàtic.

Objectius:

 • Utilitzar material manipulatiu i recursos TAC en l’ensenyament de les matemàtiques
 • Reconèixer les característiques i propietats de les figures de dues i tres dimensions
 • Aplicar transformacions geomètriques a les figures
 • Conjecturar i arribar a conclusions a partir de la manipulació, el raonament i la prova
 • Modelitzar situacions- problema mitjançant gràfics i frases matemàtiques
 • Comunicar, de manera coherent, clara i precisa, coneixements i processos matemàtics
 • Fer connexions entre els diferents blocs de les matemàtiques i altres àrees

Continguts

 • Representació de figures geomètriques sobre eixos de coordenades
 • Anàlisi de les característiques de les simetries, els girs i les translacions
 • Creació de figures tridimensionals utilitzant materials físics i recursos TIC
 • Ús de representacions planes d’objectes tridimensionals per visualitzar i resoldre problemes d’àrees i volums
 • Ús del raonament espacial
 • Aplicació d'idees i conceptes geomètrics a problemes de la vida diària i de l’entorn

Pràctiques

 • Pràctica 4: Localització i descripció de relacions espacials