Relacions i canvi

En aquest mòdul es presenten diverses activitats per treballar continguts del bloc relacions i canvi a primària. A partir de les activitats proposades l'alumnat ha de ser capaç de descobrir semblances i regularitats a l'entorn. Es pretén crear situacions d'aprenentatge riques i que plantegin reptes a l'alumnat. Tenint en compte els seus coneixements previs, el professorat l'ajudarà a experimentar (deduir, induir, particularitzar, generalitzar, etc.), a representar, a comunicar als altres i a contrastar amb arguments. L'alumnat construirà nous coneixements que el capacitaran per continuar aprenent de manera autònoma al llarg de la vida.

Objectius

 • Utilitzar el material manipulatiu i els recursos TAC en l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques
 • Reconèixer les relacions i els canvis que es produeixen en una sèrie
 • Cercar el patró de creixement d'una sèrie
 • Elaborar conjectures sobre la relació de propietats geomètriques d'algunes figures
 • Modelitzar situacions-problema mitjançant gràfics i frases matemàtiques
 • Comunicar els coneixements i processos matemàtics realitzats de manera coherent, clara i precisa

Continguts

 • Cerca del patró d'una sèrie
 • Seguiment de sèries a partir de patrons donats
 • Exploració de la dependència de variables
 • Aplicació de models geomètrics per representar sèries numèriques
 • Anàlisi dels canvis en el perímetre de rectangles que mantenen l'àrea constant
 • Similituds entre el joc i la resolució de problemes
 • Anàlisi competencial de les activitats

Pràctiques