El càlcul mental

Entenem per càlcul mental aquell amb què s’efectuen operacions de memòria, sense escriure els elements que hi intervenen ni utilitzar cap mitjà material susceptible d’ajudar la memòria per als passos intermedis.

El càlcul mental requereix, entre altres aspectes, concentració per tal d’evitar errors, atenció per obtenir resultats coherents, hàbits de dominis de regles simples al més aviat possible, interès que cal que es converteixi en motivació…

Els algoritmes que desenvolupem en l’aritmètica del càlcul mental i estimat tenen unes característiques que les diferencien substancialment de les que fem amb llapis i paper. Són flexibles, personals, el resultat no cal que sigui exacte… Això fa que l’aplicació d’un cert algoritme pugui ser diferent quan l’apliquen diferents persones, o bé quan una mateixa persona l’aplica en situacions diferents. Varia en funció del coneixement que cada persona tingui dels nombres i de les seves propietats, i de les seves preferències individuals.

Els processos que treballem són actuacions que ajuden a fer accessibles els continguts a l’alumnat, i són una manera d’introduir-los en formes de pensar i treballar que permetran a l’alumnat a aplicar-los en diferents situacions quotidianes per ajudar-los a ser ciutadans competents competencialment.

Desenvolupament de la pràctica

Taules de multiplicar

En " The Table Trees" es treballa qualsevol taula de multiplicar.

Taules de multiplicar

La primera pantalla permet escollir quina taula es vol treballar clicant sobre l’arbre corresponent o bé escrivint a l’arbre en blanc el número de la taula. Quan s'entra a la taula, de vegades demana el resultat del producte, i de vegades el factor que falta. En clicar sobre la comprovació (check) indica si el resultat és correcte, massa baix o bé massa alt. Va indicant la puntuació que s'obté.

Es pot treballar la taula o les taules que es cregui més convenients per a cadascun dels membres de la classe.

Cal posar el cursor sobre el rectangle de l'arbre abans d'escriure els nombres corresponents.

Càlcul mental

El Jclic “ Encreuats” és un paquet de vuit mots encreuats de nombres per al cicle superior d’educació primària per tal de repassar algunes operacions i conceptes senzills i fer càlcul mental. Es treballen quadrats i cubs de nombres, dobles i meitats, dotzenes, nombres romans, hores, etc. Cada encreuat proposa fer-lo primer en horitzontal, i després cal prémer la bandera verda per fer-lo en vertical. Un cop fet de les dues maneres dóna la felicitació de l’activitat.

Jclic: Encreuats

Realitzeu aquest Jclic amb els infants i preneu nota del seu informe.

Estratègies de càlcul mental

En el web de Canàries Centro del Profesorado es troba una sèrie d’activitats per treballar el càlcul mental. També ens presenta algunes activitats en què es treballen algunes estratègies: multiplicació i divisió per la unitat seguida de zeros tant amb nombres naturals com decimals, càlcul amb potències de base 10…

Centro del Profesorado
  • Aneu a “Cálculo mental”, cliqueu a la pàgina 6 i es hi ha 45 sèries agrupades en 9 blocs. En cada bloc es treballa una estratègia de càlcul mental seqüenciada en tres nivells de dificultat. En cada activitat que es realitza s'indica el nombre d’encerts i el nombre d’errades.

Càlcul mental

Cal llegir les instruccions abans d'iniciar qualsevol activitat.

El procés que cal seguir és:

a) Lectura de la pàgina

b) Tria de nivell

c) Inici de l’activitat

Càlcul mental: inici d'activitat
  • Torneu a la pàgina principal i aneu a “TODO MATEMÁTICAS”. Hi ha tota una sèrie de continguts que es poden imprimir.

Todo matemáticas

Aneu a la pàgina 2,

Todo matemáticas

s'hi troba tot un treball de càlcul mental sobre la multiplicació i la divisió per la unitat seguida de zeros amb nombres naturals i decimals.

Càlcul mental: multiplicació i divisió

Practiqueu aquestes activitats.

  • Mireu altres continguts d’aquest enllaç.

Podeu elaborar una taula de doble entrada (alumne/continguts) per tal d'anar anotant l'assoliment dels continguts que es treballen. S'aconsella omplir-la amb la data d'assoliment de cada contingut.

Arrodoniment i estimació

Els dos primers blocs d’aquest Jclic treballen l’arrodoniment i l’estimació amb quantitats i amb operacions utilitzant nombres naturals.

  • Observeu la calculadora parlant calcwav que està adaptada per a persones amb discapacitat motriu i visual.

Calculadora parlant calcwav

A documentació hi ha l’explicació del funcionament d’aquesta calculadora parlant, la seva instal·lació i la configuració. Feu la instal·lació.

Seleccionant el menú Exercicis | Configurar es pot triar activitats a fer del llistat proposat. Escolliu l’opció arrodoniment i proveu-la.

També es poden preparar exercicis propis amb l’opció Editar del menú Exercicis | Configurar.

Suma i resta amb nombres naturals

Producte i divisió amb nombres naturals