Les operacions i les seves propietats

Un ensenyament basat essencialment en el domini mecànic dels algorismes pot tenir més bons resultats a curt termini, però un ensenyament amb una comprensió més profunda de les operacions tindrà més bons resultats a llarg termini.

Els nois i noies van assolint, a diferent ritme i velocitat, la consciència d’algunes de les propietats de les operacions aritmètiques, òbviament, com a resultat de generalitzacions basades en experiències concretes amb aquestes operacions.

Cadascuna de les diverses propietats de les operacions comporta un nivell de dificultat diferent. Les activitats realitzades, siguin amb materials o no, s’han de basar en la discussió a classe de les propietats dels nombres. Aquestes discussions, ja siguin en gran grup, en petit grup o individualment, són molt importants per implementar aquest tipus de relacions.

Desenvolupament de la pràctica

En aquesta pràctica treballarem la comprensió del significat de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres.

Operacions amb fraccions i percentatges

A partir del mateix gràfic del quadrat, utilitzat en l’exercici 1 de la pràctica anterior,

Quadrat

elaboreu preguntes per treballar la suma i la resta de fraccions, de nombres decimals i de percentatges.

Suma i producte de fraccions

Amb els manipuladors virtuals involucrem activament l’alumnat en l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques. L’ús de manipuladors ajuden els estudiants a visualitzar relacions i aplicacions.

En el manipulador " Fracciones - Adición" es treballa la suma de fraccions.

En el manipulador " Fracciones - Multiplicación" es treballa la multiplicació de fraccions.

Observeu bé les diferents possibilitats que ofereixen i adapteu-les als infants abans de realitzar l’activitat.

Recordeu que en la icona "Profesores" es troba informació metodològica, i en la icona "Instrucciones" com realitzar l'activitat.

Problemes de fraccions

En Sebastià Mora ha preparat molts continguts de matemàtiques amb GeoGebra. A continuació hi ha l'enllaç d'algunes activitats que treballen les operacions amb fraccions amb l’ús de gràfics interactius a partir de situacions. Aquestes activitats permeten la possibilitat de modificar els valors dels problemes plantejats.

Resta de fraccions

Operacions amb fraccions

Analitzarem les possibilitats que ofereix el generador d'activitats " Thatquiz".

Analitzeu les possibilitats que ofereix l’apartat “Aritmètica” de la columna de les fraccions. Entreu en aquest apartat i observeu totes les possibilitats que ofereix la columna de l’esquerra i la informació que s'obté en la columna de la dreta.

Recordeu que després de generar exercicis propis podeu crear la URL.

Propietats de les operacions amb fraccions

La principal finalitat del projecte Descartes és promoure l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques integrant les TAC a l’aula com a eina didàctica. En els següents enllaços es poden treballar algunes propietats dels nombres naturals:

Treballeu-les amb l'alumnat, i analitzeu les següents relacions:

  • En una divisió exacta, si multipliquem o dividim el dividend i el divisor per un mateix nombre, què li passa, al quocient?
  • En una divisió entera, si multipliquem o dividim el dividend i el divisor per un mateix nombre, què li passa, al quocient? I al residu?
  • En una divisió exacta, si multipliquem o dividim el dividend per un nombre i el divisor el mantenim invariable, què li passa, al quocient?

Per treballar amb Descartes cal tenir instal·lat el plug-in Descartes Web 2.0.

Si no el teniu el podeu descarregar des de Descartes:

Descartes Educación

Propietat distributiva i jerarquia d'operacions

Es pot canviar d'idioma clicant la bandera.

Les següents activitats es troben en el repositori ARC (Aplicació de Recobriment Curricular). Realitzeu-les.

  • " Calculem amb 4 daus", on es treballen les operacions conegudes i l'ús dels parèntesi. Aquesta activitat es pot realitzar amb PDI (Pissarra Digital Interactiva), utilitzant els daus interactius que disposa en la seva galeria.