Els materials i els recursos TAC

Entenem per material didàctic tots aquells objectes, jocs, mitjans tècnics… que poden ajudar a l’alumnat a plantejar-li preguntes, a suggerir-li conceptes, a materialitzar idees abstractes…

Els materials permeten realitzar activitats específiques que faciliten l’adquisició de determinats conceptes.

També són instruments de treball que tenen com a finalitat fer descobrir, aprofundir i aplicar certes nocions dins les diverses disciplines intel·lectuals, les matemàtiques entre elles, mitjançant la seva manipulació i exercicis.

Tant la manipulació com els recursos TAC són materials didàctics d’interès. Cadascun té les seves característiques i són importants en l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.

Desenvolupament de la pràctica

En aquesta pràctica treballarem conceptes relacionats amb la comprensió dels nombres, les seves formes de representació i del sistema de numeració. Treballarem amb els nombres decimals, amb les fraccions i els percentatges.

Percentatges, fraccions i decimals

En aquesta activitat analitzarem la relació que hi ha entre les fraccions, els nombres decimals i els percentatges.

Treballarem aquest exercici a partir d'aquest gràfic.

Quadrat

Realitzeu preguntes semblants a les següents:

 • En quants quadradets iguals està dividit aquest quadrat?
 • Quants quadradets hi ha de cada color?
 • Quina part del quadrat representa cada color? Expressa-ho en forma de fracció, de nombre decimal i de percentatge.
 • Expressa les diferents parts en forma de fracció irreductible.
 • La part gris, quantes vegades cap en la verda?
 • La part verda, quantes vegades cap en la vermella?
 • Completa les següents equivalències:
  • Part gris: 2/64 = …/32
  • Part vermella: 16/64 = …/32 = …/16 = …/8 = …/4
 • Ordena de major a menor les fraccions que representa cada color.
 • Ordena de menor a major els decimals que representa cada color.
 • Ordena de major a menor els percentatges que representa cada color.

Per a alumnat o grup d’alumnat més avançat es pot fer la mateixa activitat sense marcar, en el gràfic, les separacions en parts iguals.

En l'activitat " Cartones, figuras y fracciones" del Proyecto Canals es pot treballar relacions semblants en un triangle.

Fraccions, decimals i percentatges

Per treballar aquests conceptes utilitzarem dues MUD del portal edu365.cat

Els saltadors d'altura

Observeu que la pantalla té parts diferenciades. Si aneu a la zona inferior i cliqueu sobre “com treballar”, es troba una explicació de com treballar les MUD d’interm@tes.

Realitzeu aquesta activitat amb el vostre alumnat.

El tant per cent

Cliqueu sobre “com treballar" i realitzeu aquesta activitat amb l'alumnat.

Fraccions equivalents

Treballarem el reconeixement, la creació i la representació de fraccions equivalents

Utilitzarem l'applet interactiu " Fracciones - Equivalencias" que està integrat en el repositori NLVM (National Library of Virtual Manipulatives).

Mireu aquesta activitat.

Fraccions equivalents

En la icona "Profesores" es troba informació metodològica, i en la icona "Instrucciones" com realitzar l'activitat.

Fraccions sobre la recta

Analitzarem la situació d'una fracció sobre la recta de manera manipulativa i amb recursos TAC.

La trobareu en " Fraccions sobre la recta" del repositori ARC (Aplicació de Recobriment Curricular). Obriu la proposta didàctica, i s'hi explica com realitzar l’activitat de manera manipulativa i hi ha dos enllaços recomanats.

Fraccions sobre la recta

En " Fraccions a la recta numèrica" trobeu una visualització de fraccions a la recta numèrica amb GeoGebra.

Fraccions

Analitzarem les possibilitats que ofereix el generador d'activitats Thatquiz.

El trobem en " Thatquiz".

Fraccions en Thatquiz

Analitzeu les possibilitats que ofereixen els apartats "Identificar", "Inequació" i "Simplificar" de la columna de les fraccions. Entreu en aquests apartats i observeu totes les possibilitats que ofereix la columna de l’esquerra i la informació que s'obté en la columna de la dreta.

Després de generar exercicis propis podeu crear la URL. D'aquesta manera, quan ho pengeu en un espai moodle, es mantindran aquests paràmetres.