Numeració i càlcul

En aquest mòdul es presenten recursos de matemàtiques relacionats amb la numeració i el càlcul.

S’analitzarà la importància de l’ús de materials manipulatius en l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques, la necessitat de la comprensió de les operacions, la importància de disposar d’un bon domini del càlcul mental i estimatiu per tal de poder-lo aplicar a qualsevol activitat dels diferents blocs de l’àrea, per acabar treballant la resolució de problemes.

Objectius:

 • Utilitzar material manipulatiu i recursos TAC en l’ensenyament de les matemàtiques
 • Reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges
 • Utilitzar el significat de les operacions
 • Desenvolupar agilitat en el càlcul mental exacte i aproximat
 • Formular problemes a partir de situacions conegudes
 • Comunicar, de forma coherent, clara i precisa, coneixements i processos matemàtics realitzats.

Continguts:

 • La utilització de materials i de recursos TAC
 • La comprensió dels nombres, les seves formes de representació i del sistema de numeració
 • La comprensió del significat de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres
 • La comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació
 • Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental
 • Resolució de problemes

Pràctiques