Guia

Presentació

La finalitat d’aquest curs és proporcionar al professorat de matemàtiques del cicle superior d’educació primària tant recursos TAC i eines digitals com maneres d’introduir-los a l’aula, per treballar les matemàtiques des d’un punt de vista més competencial. El professorat, coneixedor de les característiques del seu alumnat, decidirà la motivació i presentació més adients i el temps que dedicarà a cada una de les activitats presentades. El seu paper com a guia del procés d’ensenyament-aprenentatge farà que graduï l’ajut que donarà a cadascú atenent la diversitat i les dificultats que poden plantejar l’ús d’alguns dels programaris o activitats. Per això, ha d’ajudar l'alumnat a

 • Descobrir, a fer deduccions.. a través de preguntes
 • Fer conjectures i comprovar-les
 • Plantejar-se problemes en situacions reals

Per la seva part l’alumnat:

 • Experimentarà, manipularà, construirà…
 • Farà hipòtesis
 • Cercarà informació
 • Validarà els seus resultats
 • Contrastarà els seus resultats amb els dels altres companys i companyes
 • Traurà conclusions
 • Mostrarà respecte i interès per les aportacions fetes pels altres

Moltes activitats requereixen arribar a conclusions globals a nivell d’aula, això suposa el fomentar els debats col·lectius, les posades en comú, i les explicacions per part de l’alumnat d’allò que aprèn. Eines interessants per aquesta tasca són les plataformes virtuals tipus moodle i l’ús de les pissarres digitals interactives.


Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 • Donar a conèixer diferents recursos TAC i eines digitals adients per a l'ensenyament-aprenentatge de les Matemàtiques
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de recursos TAC i d’eines digitals en la seva activitat professional
 • Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos recursos, cercar-ne de nous i analitzar-ne la idoneïtat a l'aula
 • Promoure i fomentar l'ús a l'aula de recursos TAC i d’eines digitals
 • Concretar alguns dels continguts apresos en l'elaboració d'un projecte curricular propi


Continguts

En el disseny del curs s’ha tingut en compte la necessitat de conèixer i disposar de recursos que donin resposta a les competències que s’han de treballar en el cicle superior de l’educació primària. Els diferents mòduls del curs van presentant recursos TAC i eines digitals útils per als diferents blocs de l’àrea de les matemàtiques. Seguint aquest plantejament, els continguts es presenten en 6 mòduls, però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

 • Mòdul 1: Recursos TAC
 • Mòdul 2: Numeració i càlcul
 • Mòdul 3: Relacions i canvi
 • Mòdul 4: Espai i forma
 • Mòdul 5: Mesura
 • Mòdul 6: Estadística i atzar

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen fomentar l’aprenentatge entre iguals de forma col·laborativa, per tal que hi hagi un enriquiment entre tots els participants.


Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini del sistema operatiu emprat. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic… També és interessant que es sàpiga moure per una plataforma virtual Moodle com alumne/a.


Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb les versions actualitzades dels navegadors Internet Explorer, Firefox, Chrome, … En concret necessitarem:

 • Ordinadors connectats a Internet
 • Per les activitats de Descartes cal tenir instal·lat el plug-in DescartesWeb 2.0
 • Programari de la PDI (Pissarra Digital Interactiva)
 • Programa Flash
 • Programa Real Player
 • Programari GeoGebra
 • Programari Poly