Projecte del curs

El projecte és el treball que s'ha d'elaborar a mesura que avança el curs. Té la finalitat que l'alumne apliqui de forma globalitzada i en funció de les seves necessitats els coneixements adquirits als mòduls de forma autònoma. La seva com pleció i presentació final és indispensable per superar el curs.

Atès que es tracta d'un curs que mostra materials i eines per incorporar a la programació d'activitats a l'aula, cal que el projecte final sigui un treball on els vostres alumnes hi tinguin una presència important, cas que no fos possible cal comentar-ho amb el tutor/a per trobar la solució més adient.

Es pot lliurar en qualsevol format informàtic: document de text en format OpenOffice, PDF…, conjunt de documents HTML, presentacions en PowerPoint o en Impress, bloc etc.

Podeu escollir una de les opcions que teniu tot seguit, però si teniu alguna proposta de projecte de treball diferent sempre la podeu comentar amb el vostre formador/a per tal que us hi doni el vistiplau.

Cal recordar que tot i que la idea general del projecte s'ha de definir al començament de curs, sempre es pot modificar si es considera necessari, tot fent les valoracions oportunes i comunicant els canvis al formador/a.

Opció A

El projecte consisteix en realitzar una unitat de programació que inclogui els diferents materials TIC i orientacions que s'han presentat al llarg del curs. Cal recordar que els components d'una unitat de programació són: Continguts (amb les referències oportunes a les competències bàsiques), Objectius didàctics, Activitats d'ensenyament - aprenentatge i activitat d'avaluació.
D'altres components de les unitats de programació també es poden explicitar; per exemple: Organització de l'alumnat, del temps i de l'espai.

Opció B

El projecte consisteix en crear un llibre a La prestatgeria (Mòdul 2, pràctica 5).

El llibre haurà de tenir l'índex i, com a mínim, quatre capítols, cadascun amb vàries pàgines que incloguin text i imatges.

El llibre ha de reflectir un treball real a l'aula amb els vostres alumnes.

Recordeu que, per crear un llibre:

 • Heu de clicar a entrar i identificar-vos amb l'usuari i contrasenya XTEC del centre
 • Entrar a Inscriu-te al servei i acceptar les condicions del servei
 • Fer clic a Crea un llibre nou per començar l'edició

Caldrà fer arribar al vostre tutor/a una programació (un full és suficient) de l'activitat on constarà:

 • Organització de l'alumnat, del temps i de l'espai (per parelles, petits grups, a l'aula, a casa, a l'aula d'informàtica…)
 • Objectius didàctics relacionats amb aquesta activitat
 • Desenvolupament de l'activitat: Relació seqüenciada de les activitats que s'han portat a terme amb els alumnes amb el treball previ per a l'elaboració de la idea, l'activitat que s'ha portat a terme, el material complementari (imatges, àudio, vídeo -si s'escau-) i la incorporació a La prestatgeria del treball dels alumnes
 • Adreça del llibre que s'ha fet o el títol del llibre i el nom del centre.

Opció C

El projecte consisteix realitzar un treball amb els vostres alumnes per tal que creïn entrades a la eduwiki (Mòdul 3, pràctica 5).

http://www.eduwiki.cat/index.php/P%C3%A0gina_principal

Caldrà fer arribar al vostre tutor/a una programació (un full és suficient) de l'activitat on hi constarà:

 • Organització de l'alumnat, del temps i de l'espai (per parelles, petits grups, a l'aula, a casa, a l'aula d'informàtica…)
 • Objectius didàctics relacionats amb aquesta activitat
 • Desenvolupament de l'activitat: Relació seqüenciada de les activitats que s'han portat a terme amb els alumnes on consti el treball previ per a la selecció de paraules per escriure l'article, les consultes a d'altres enciclopèdies o fonts diverses, l'escriptura de l'article, la revisió del text i la incorporació a la Viquipèdia de l'article escrit
 • Adreces dels articles que s'han escrit o millorat a l'eduwiki

Opció D

A tall d'exemple: creació d'un bloc d'aula a XTECBlocs.
Recordeu que cal consultar la conveniència de fer-ho amb el vostre formador/a.

Opció E

El projecte consisteix en pensar una seqüència didàctica que identifiqui els moments claus de la participació en un Projecte en Xarxa i reculli les activitats del professotat i de l’alumnat. Consulteu l’apartat de Projectes en Xarxa, on podreu trobar, entre altres informacions d’interès, un aparador que us orientarà i una llista de projectes classificats per àrees i nivell escolar. Cal tenir en compte abans de triar un projecte per participar amb el vostre alumnat:

 • El nivell al que va adreçat el projecte.
 • El grau de compromís que suposa.
 • Les eines tecnològiques que haureu de fer servir
 • La metodologia emprada.

Cadascuna de les accions que penseu realitzar, tant a nivell de docents com d’alumnat, han de ser explicitades de forma completa i precisa. Si voleu exposar algun projecte en xarxa comenteu-ho a la vostra professora perquè us ofereixi algun model d'exemple per recollir la informació.