Recursos en línia per escoltar i parlar

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 1. Cerca guiada per obtenir informació de vídeos i àudios en col·leccions multimèdia
 2. Realització de breus intervencions amb una càmera de vídeo
 3. Gravació de fragments en els quals s'expressin opinions o relats de contes, poemes, fets, etc.
 4. Coneixement dels recursos bàsics necessaris que permetin inserir àudios i vídeos en produccions pròpies.
 5. Ús de recursos TIC per les pràctiques de llengua oral
 6. Comprensió i extracció d'informacions a partir de missatges i exposicions orals en els multimèdies (ràdio, TV i Internet)

Contingut del mòdul

 • Presentació de recursos multimèdia per treballar la llengua oral a l'aula
 • Anàlisi dels diferents materials disponibles per desenvolupar o completar les programacions de comprensió i expressió orals a l'aula
 • Cerca de material audiovisual útil per a la comprensió i expressió orals
 • Ús de material audiovisual disponible a la xarxa per confegir activitats que desenvolupin la programació

Pràctiques

 • Pràctica 1: XTEC ràdio. Reflexió sobre l'aplicació didàctica de la ràdio
 • Pràctica 2: Contes spc. Material destinat a alumnes de cicle inicial
 • Pràctica 3: Galí en línia. Material destinat a alumnes de cicle mitjà i superior
 • Pràctica 4: El portal edu3.cat. Reflexió sobre l'aplicació didàctica del vídeos i àudios
 • Pràctica 5: El món per un forat. Material destinat a alumnes d'educació infantil, cicle inicial i cicle mitjà

Exercicis per lliurar al formador/a en acabar aquest mòdul

 1. Aplicació didàctica per a la pràctica de la llengua oral amb material àudio i/o vídeo d'elaboració pròpia o publicat a Internet.