Escriure amb els Quaderns Virtuals

Els Quaderns Virtuals (QV) són una eina per a l'elaboració d'activitats didàctiques multimèdia dissenyada per Projectes TAC per al Departament d'Ensenyament. Aquesta eina permet la creació, l'intercanvi i l'ús de materials amb diferents tipus d'activitats.

Aquests materials tenen com a particularitat la flexibilitat en l'ús: es poden utilitzar en línia (directament des d'Internet), en local (si prèviament es descarrega el fitxer) i en una plataforma educativa (per exemple Moodle). Cadascuna d'aquestes possibilitats és l'adient en funció de l'aplicació didàctica que el professorat determini.
Si opteu per incorporar el QV a alguna plataforma educativa com: Moodle, intranet de centre, etc., es forma un entorn similar a l'aula en el qual l'alumne/a i el professor/a interactuen en contextos presencials o virtuals. Així veieu com:

 • Els alumnes poden veure les preguntes del Quadern, respondre-les, demanar ajuda al professor/a, guardar les respostes i lliurar els fulls a mesura que els vagin acabant o quan tenen tot el Quadern sencer.
 • El professor/a pot preparar activitats, fer o afegir intervencions (per resoldre dubtes o fer comentaris) i pot corregir els fulls o tot el Quadern.

Si opteu per incorporar el QV en una plataforma, el procés que segueix un Quadern és el següent:

 1. Creació del Quadern amb les activitats dirigides als alumnes.
 2. Assignació del Quadern als alumnes dins una activitat (de l'educampus, de Moodle…).
 3. Resolució de les propostes del Quadern per part dels alumnes.
 4. Seguiment i correcció del Quadern per part del professor/a.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Aneu a la part dreta del portal XTEC per accedir als | Quaderns Virtuals.
  http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/index.htm
  Observeu, a la part superior, una sèrie de botons que es despleguen i que permeten accedir a diferents subapartats (el contingut està descrit a la mateixa pàgina, a sota dels botons). També podeu triar la llengua abans de començar.
 2. Ara cliqueu al botó de Quaderns Virtuals / Aplicacions / Editor: abans d'entrar-hi, se us demana l'dentificador i la vostra contrasenya, feu servir la de XTEC.
  L'editor és l'eina que permet la creació, l'edició i la publicació dels materials.
  Aquí veieu la captura d'una imatge de l'editor amb un Quadern que ja hem preparat. Per conèixer el seu funcionament, es recomana que visiteu el curs telemàtic D82 Quaderns Virtuals, aprenentatge i avaluació en xarxa.
  Editor QV
 3. Ara retorneu a la pàgina inicial dels QV. Cliqueu a sobre de Biblioteca.
  Biblioteca QV
 4. Ompliu els paràmetres de cerca amb l'àrea i el nivell i cliqueu al QV Descrivim bandolers.
  Cercador dels QV
  Fixeu-vos que la pàgina a la qual heu accedit conté una petita descripció del material, la possibilitat d'utilitzar el material directament si cliqueu a visualitza i la possibilitat de descarregar el material per modificar-lo a l'editor o instal·lar-lo al vostre ordinador o en una plataforma.
 5. Ara, per veure algunes possibilitats dels QV, cliqueu a visualitza.
  Exercicis descripció
 6. Observeu els diversos apartats d'aquest QV, que es compon de dos fulls amb vàries preguntes i un menú que indica l'estat d'elaboració del QV.
 7. Ara cliqueu sobre el primer full, Els bandolers: accediu-hi i podreu veure les preguntes i les orientacions per a l'alumne/a.
  Cada Quadern està format per un o més fulls i, alhora, cada full pot contenir més d'un exercici.
  Hi ha diferents tipus d'exercicis: testos, omplir espais, seleccionar imatges, ordenar, etc.
  Els fulls també permeten el diàleg entre l'alumnat i el professorat (escriure-hi comentaris i dubtes).

Observeu els enllaços que apareixen en aquesta pantalla i la seva funció:

 • Amb Canviar de full es pot canviar de full dins el mateix Quadern.
 • Amb Afegir intervenció es pot posar una intervenció que llegirà el professor/a i que, per la seva part, podrà respondre amb una altra intervenció. És a dir, es pot establir un diàleg que queda registrat al Quadern, per exemple:
  Exemple
  • Guarda permet guardar el full parcialment resolt sense lliurar-lo al professor/a.
  • Lliura permet trametre el full al professor/a (observeu la diferència amb , Lliura totque envia tots els fulls, el Quadern resolt al professor/a).
 • Finalment, amb Fletxes es pot anar al full anterior, a l'inici del Quadern o al full següent.
  Aquestes imatges poden variar si es fa servir una altra aparença o entorn virtual.

Programació de l'activitat

La flexibilitat dels Quaderns Virtuals situats en una plataforma, com per exemple Moodle, permet als alumnes treballar en grup o individualment i de forma presencial o virtual. Però, si es vol programar una activitat presencial de forma individual o en grups de dos alumnes, cal tenir en compte unes consideracions:

 • Requeriments de maquinari i de programari
  Es necessita un ordinador per a cada alumne/a o parell d'alumnes, amb connexió a Internet, un navegador i la màquina virtual Java instal·lada. Si aneu a la pàgina de Quaderns Virtuals, trobareu els requeriments tècnics necessaris per accedir a les aplicacions de QV.
 • Accés a l'aplicatiu
  El professor/a i l'alumnat han d'estar donats d'alta als serveis de la plataforma que es vol fer servir. Tot i que per fer els Quaderns en línia no cal l'ús de cap identificador ni donar-se d'alta a cap servei.
 • Metodologia
  Mentre els alumnes no estiguin familiaritzats per treballar en una plataforma educativa, caldrà dedicar alguna sessió a aquest aprenentatge.
  Quan els alumnes ja puguin ser autònoms, el professorat ha d'organitzar les sessions, de tal manera que cada alumne/a sàpiga clarament quina activitat s'espera que faci i quant temps té per fer-la.
 • Temporització
  S'ha de comptar el temps necessari per fer l'aprenentatge sobre el funcionament i les possibilitats de la plataforma de treball que el centre decideixi utilitzar i, específicament, per als QV. Quan els alumnes hi estiguin familiaritzats, el temps variarà significativament.

Informació complementària

Torneu a la pàgina d'inici dels Quaderns Virtuals: podeu trobar-hi molta més informació sobre aquesta eina, visiteu-la detalladament.

També convé que visiteu Documents per veureu els cursos i els tutorials que s'han creat per utilitzar i editar QV.