Del paper a les eines digitals en línia

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 1. Pràctica amb recursos TIC de les habilitats de: deducció, associació, relació, classificació, etc.
 2. Progressiva autonomia en l'aprenentatge: autocorrecció i autoavaluació
 3. Consulta al diccionari i corrector en format digital per al tractament de textos
 4. Escriptura de textos en línia a partir del suport d'imatges
 5. Ús de recursos TIC per establir contactes amb altres persones i intercanviar informacions i experiències
 6. Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements apresos

Contingut del mòdul

 • Recursos d'Internet com a suport i model per a l'escriptura de textos de diferent tipologia: contes, descripcions, instruccions, esquemes i mapes conceptuals
 • Anàlisi i ús d'interactius elaborats específicament per a la pràctica de l'escriptura
 • Cerca de webs relacionades amb continguts d'expressió escrita
 • Anàlisi de pàgines web i conveniència del seu ús directament a l'aula o com a suport de l'activitat docent
 • Reflexió sobre els blocs com eina didàctica

Pràctiques

 • Pràctica 1: Escriure amb el JClic. Exemplificació per a cicle inicial
 • Pràctica 2: Escriure amb els Quaderns digitals. Exemplificació per a cicle mitjà
 • Pràctica 3: Dictats en línia. Material per a cicle superior
 • Pràctica 4: Petites històries i Còmics. Aplicatius per escriure històries i còmics en línia
 • Pràctica 5: XTECBlocs i Escoles en xarxa. Els blocs, un recurs didàctic per a la reflexió