Projecte

El projecte de treball és l’element amb el qual es conclou el curs amb la finalitat que l'alumne/a apliqui els coneixements apresos als mòduls, de forma autònoma. És indispensable per superar el curs i cal enviar-lo a la tutora o al tutor i rebre’n el seu vist-i-plau.

El projecte que heu de realitzar l'hem plantejat d'una manera totalment oberta per tal que el pugueu adaptar al vostre grup, a la vostra escola, o fins i tot, als vostres coneixements i interessos particulars. Podeu crear una activitat, dissenyar un projecte, fer una unitat didàctica, … allò en que us sentiu més segurs/es o interessats/des. Això sí, cal que tingueu com a referent un o diversos continguts de l'àrea d'educació artística visual i plàstica de primària.

Davant aquesta proposta tan oberta us donem unes pautes que us poden guiar a l'hora de plantejar i portar a terme el vostre projecte. Tot i que no és obligatori, us recomanem que seguiu les pautes donades en l'apartat Procés de treball.

També recomanem que utilitzeu alguns dels Referents d'art i Noves tecnologies que aquí us donem, a més de tots els que us hem donat al llarg del curs.

Per últim, afegim un Llistat d'eines i continguts que us poden ser d'utilitat.

Si es fa difícil dissenyar el vostre projecte a partir d'una proposta tan oberta, més avall adjuntem com a exemple una proposta més acotada de les mateixes característiques que heu utilitzat en els diferents mòduls.

Finalment, us demanem que descarregueu el següent arxiu que us ajudarà a reflexionar sobre el què heu après en aquest curs.

avaluacio_del_meu_proces.doc

avaluacio_del_meu_proces_odt.odt

Procés de treball

Us presentem el següent esquema orientatiu per l'elaboració del teu projecte. Aquest un esquema per elaborar les unitats de programació o projectes interdisciplinaris que us poden ajudar a seqüenciar i planificar les vostres accions:

1. Títol i justificació argumentada de la unitat, projecte, taller, racó …

2. Matèria o àmbit des d’on es treballa la unitat (en aquest cas Educació Artística:Visual i Plàstica) i altres àrees o àmbits que es treballen.

3. Durada i distribució temporal al llarg del cicle, curs, trimestre…

4. Competències pròpies de la matèria i contribució a les competències bàsiques.

5. Objectius d’aprenentatge.

6. Continguts.

7. Criteris, procediments d’avaluació.

8. Metodologia (estratègies, situacions i activitats d’aprenentatge i d’avaluació)
• Organització - tipologia de les activitats.|
• Materials i recursos (utilitzats per fer les activitats: programari, adreces web, CD-ROM interactius, etc…
• Desenvolupament de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i d’avaluació.

9. Reflexió sobre la pràctica ja realitzada

És aconsellable que si podeu, feu el projecte sobre algun aspecte que ja estigueu fent amb el teu alumnat. Així podràs utilitzar la programació per a la vostra feina i comprovar si el que heu programat funciona amb el/s vostre/s grup/s. Si ho podeu fer, fóra bo incloure en el projecte produccions dels vostres alumnes, fotografies d’alguna activitat o impressions i valoracions dels nens i les nenes.

Llista d'eines i continguts vinculats amb la competència digital i comunicativa audiovisual

Tecnologies de la informació-comunicació: internet, televisió interactiva, televisió a la carta, serveis de teletext, gravadores i reproductors de vídeo, consoles de videojocs, telefonia mòbil.

Hardware: impressora, escànner…

Ús d'Internet: utilització de recercadors, funcions bàsiques del programa navegador, avançar/recular, historial, parar, actualitzar, reconèixer hipervincles, adquirir i imprimir informació, recepció i enviament de correus electrònics, inclusió de fitxers amb missatges. Videoconferències, fòrums, xats, accés a biblioteques, hemeroteques, arxius i TIC. Biblioteques virtuals, enciclopèdies i diccionaris multimèdia…

Ús de software bàsic: eines d'editor gràfic [pinzell, omplir, línies, formes…], configuració de dibuixos, ajustament d'imatges en un document, atributs d'una imatge: mida, resolució…, emmagatzement d'imatges…

Referències d'art i noves tecnologies

Altres referents que pots utilitzar a part dels esmentats durant el curs.

L'art en pantalla. La creació digital a Internet
En els següents links pots consultar diferents treballs artístics a l'entorn de la competència digital i comunicativa audiovisual.
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/netartmuseum.html
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/links.html

Revista a mínima
La mínima és una publicació impresa d'art actual i nous mitjans que documenta el treball d'artistes i investigadors interessats en la implicació de la ciència i la tecnologia en la cultura i l'art.
http://www.aminima.net/

Competències bàsiques (Annex 1) Currículum educació primària - Decret 142/2007
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=28

Àrees (Annex 2) Educació artística
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.34c76f20757540d1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=f991f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f991f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Desplegament del currículum a l'educació primària, document d'orientacions.
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/desplegament_pri.pdfExemple de projecte

A partir de l'estudi d'una proposta artística realitzada a Barcelona i del treball dels artistes que hi participen, dissenya una acció en la qual es relacionin els continguts dels diferents mòduls.

Objectius

Realitzar una acció artística efímera a partir de figures, en un espai públic, cercant la interacció i comunicació entre els que hi habiten.

Procés de treball

Dissenya una proposta d’acció artística efímera i recull de tot el procés en un format de presentació.

El procés de treball cal fer-lo conjuntament amb l’alumnat del grup o grups classe del tutor.

1-Indagar en els conceptes que treballa l’acció Interferència 08. Mostra d’intervencions artístiques en espais públics, en relació al cos, l’espai, la comunicació i el pas del temps.

2-Estudiar el treball dels artistes Living Lenses, David Cerny i Mark Jenkins, pel que fa a processos, materials, espais…

3-Decidir què volem aconseguir amb l’acció artística (relacionar espais amb persones, redescobrir llocs i espais, reivindicar alguna idea o espai, provocar reaccions i observar-les, fomentar la complicitat de les persones de l’entorn: els creadors de l’obra i els altres, crear o canviar espais i llocs…).

4-Definir a qui va dirigit el nostre projecte, per tant, cal decidir si s’adreça a alumnat de l’escola, mestres, pares, barri…

5-Pensar en quin espai l’ubicarem i per què (aula, pati, passadís, carrer, façana escola…). Decidir si cal o no cal transformar aquest espai.

6-Escollir les persones o figures que situarem en l’espai escollit. Si decideixes posar-hi figures, es pot fer un motlle i veure quins processos segueixen els artistes per realitzar-les. Un artista que pot servir de referent per realitzar les figures és Mark Jenkins: embolicar-se amb paper film de cuina, després en cinta de cel-lo al revés, obrir el motllo i omplir-lo de paper de diari, tornar-lo a enganxar i vestir-lo.

També pots utilitzar projecccions previament enregistrades (Kamila B. Richter).

7-Situar les figures en l’espai escollit i enregistrar les reaccions que provoquen.

8-Visionar i analitzar les diferents reaccions amb el grup que ha dissenyat l’acció.

9-Dialogar i captar les impressions de les persones que han participat en l’acció però que no l’han dissenyada.

10-Fer una presentació on quedi palès amb imatges, text i algun enregistrament, tot el procés creatiu de l’acció, la seva posada en pràctica i les impressions, experiències i conclusions dels participants.

Per muntar la presentació pots utilitzar el programa gratuït Impress del paquet Open Office.

http://www.openoffice.org/product/impress.html
http://www.openoffice.org/

El format de la presentació:

-Tenir especial cura del format estètic de les diapositives, no utilitzar les que venen predissenyades.

-Màxim 40 diapositives i dos enregistraments de l’acció artística.

-Text que sintetitzi el més important del treball.

Referències:

INTERFERENCIAS 08:

http://www.interferencia.info/PAGS/2008/Programacion_2008.html

http://www.blablablog.es/2008/07/18/interferencia-08-la-calle-es-nuestra/


Els tres artistes que intervenen: Mark Jenkins, Living Lenses, David Cerny.

Mark Jenkins: www.xmarkjenkinsx.com

Max Jenkins 1 Max Jenkins 2 Max Jenkins 3 Max Jenkins 4

Living Lenses: www.livinglenses.com

Living Lenses 1Living Lenses 2

David Cerny: www.davidcerny.cz

Proposta d'artista també d' Interferencia 2007 on s'utilitzaen imatges projectades als edificis: Kamila B. Richter, 1976, Olomouc, Republica Checa.