INTERRELACIÓ DE L'HOME AMB EL TERRITORI

Introducció

Aquest mòdul, pretén treballar de forma globalitzada un plantejament en el que l’educació visual i plàstica forma part d’un tot que abasta altres disciplines i coneixements tot complementant-los.

Tots els conceptes treballats es llegeixen i s’expliquen amb llenguatge visual i plàstic.

Busca, mitjançant un procés de creació analiticocrític sobre la realitat més propera, fer evident la realitat social i cultural del nostre entorn més immediat, introduir metodologies, llenguatges i continguts propis de la cultura contemporània a l’educació reglada, interpretar i reinterpretar els missatges que rebem constantment i indiscriminadament del nostre entorn, investigar, analitzar, reflexionar i extreure’n conclusions, així com conèixer les obres, procediments, conceptes i formalitzacions de diversos artistes contemporanis.

Per això, en cada pràctica trobaràs uns referents conceptuals (possibles continguts a treballar, investigar, formalitzar…) i uns referents artístics.

En cadascuna de les pràctiques s’ha escollit un moviment genèric que desenvolupa el tema del territori, i es concreta en uns referents específics de diversos treballs artístics que desenvolupen més puntualment alguns dels aspectes tractats en cada pràctica.

Les activitats estan pensades per oferir-te un ventall d’eines i recursos tecnològics, tant per explorar i percebre [analitzar, reconèixer] com per interpretar i crear [expressar, formalitzar]. Aquestes activitats, es poden introduir i treballar en el moment apropiat que depèn dels conceptes que s’estan desenvolupant i dels coneixements dels alumnes. Com sigui que partim del constructivisme i la globalització, les activitats no són pautades i es limiten a obrir un ventall de suggeriments i dinàmiques de treball. Aquestes dinàmiques, per les seves característiques i amb una metodologia globalitzada, afavoreixen que els alumnes de cicle superior treballin la recerca d'informació, l'anàlisi d'aquesta informació i la selecció de continguts i, a partir d'aquí arribin a una sèrie de nocions i conclusions a transmetre, en aquest cas, en llenguatge visual i plàstic.

La teoria del color i els altres continguts i tècniques de l’àrea de visual i plàstica, proposem que es treballin quan en sorgeixi la necessitat, quan calgui, tant per aconseguir els objectius en la lectura d’imatges com en la formalització del treball plàstic.

Tal i com pots comprovar a continuació, aplicant aquesta metodologia en cada projecte i activitat, es poden treballar pràcticament tots els continguts de l’educació artística visual i plàstica.


Objectius del mòdul

Continguts del mòdul


Portafolis digital: Intermedi

Full de continuïtat

Descarrega’t el següent arxiu. Omple l’apartat Mòdul III de la graella amb respostes breus. full_de_continuitat._c._digital.odt

full_de_continuitat._c._digital.doc

Desa aquest document amb el nom full de continuïtat III a la carpeta Intermedi del teu ordinador.

En un missatge al tutor/a acompanyant, envia el que vulguis compartir del teu escrit. Comparteix amb el grup el que vulguis compartir de les teves opinions.

Recursos a la xarxa

Bibliografia

Aguirre, I. (2000): Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética, Navarra, Universidad pública de Navarra.

Acaso, M. (2007): El lenguaje visual, Barcelona. Paidos.

Coll, C. y otros (1994): El constructivismo en el aula, Barcelona, Graó.

Escamilla, A. (2008): Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros, Barcelona, Graó.

Giráldez, A. (2007): Competencia cultural y artística. Alianza Editorial.

Guasch, A.M. (2001): El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo …, Madrid, Alianza forma.

Land Art, Arte Conceptual i altres títols de l’editorial Taschen.

Hernandez, F. (2000): Educación y cultura visual,Barcelona, Octaedro.

RAQUEJO, T. (1998): Land Art, Madrid, Nerea.

Zabala, A. (1995): La práctica educativa. Como enseñar, Barcelona, Graó.

Zabala, A. (1999): Enfocament globalitzador y pensament complex. Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat, Barcelona, Graó.

Zabala, A., Arnau L. (2007): 11 Ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias, Barcelona, Graó.