Projecte

El projecte del curs consistirà a dissenyar una activitat, un centre d’interès o una unitat didàctica sencera que contingui els diferents tipus de recursos treballats al llarg del curs.

L’activitat s'ha de basar en el currículum d'infantil. Caldrà especificar el tema, les àrees treballades i a quin nivell o nivells va adreçada, així com una explicació dels objectius, continguts i activitats que faran els alumnes. Caldrà indicar quina millora o peculiaritat aporta l’activitat desenvolupada en el procés d’aprenentatge escolar.

El projecte és pot presentar en format document *.odt, lliurant-lo al vostre tutor/a o bé, o pot quedar plasmat en l'elaboració d'un bloc del que facilitareu l’adreça al vostre tutor/a per que en faci la valoració.