Presentació

La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat d'educació infantil sobre els recursos que ofereixen Internet i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per donar suport a la tasca docent en aquesta etapa. Com a document de referència per a programar aquesta tasca, recomanem la presentació del currículum del segon cicle d'EI elaborada per la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat (setembre 2008).

Internet ha esdevingut un immens arxiu de material i d'informació de tot tipus. Hi ha material a la xarxa que possibilita el treball a l'aula: en tots els nivells, amb diversitat de continguts, interactiu, col·laboratiu, multimèdia, en diversos formats (html, Flash, pdf…) i en diferents idiomes. Hi ha material institucional, comercial i també elaborat per professorat amb experiència docent.

Encara que la major part dels recursos presentats es troben a la xarxa, també es treballen alguns programes que cal instal·lar a l'ordinador com són dos programes de dibuix, el Tux Paint i el Kid Pix, i un programa amb diverses activitats educatives, el GCompris.

Objectius

 • Donar a conèixer recursos TIC adients per a l'ensenyament i aprenentatge de les diferents àrees d'educació infantil
 • Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos recursos, cercar-ne de nous i analitzar-ne la idoneïtat a l'aula
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional
 • Promoure l'ús a l'aula de recursos TIC
 • Concretar alguns dels continguts apresos en l'elaboració d'un projecte curricular d'educació infantil propi

Continguts

 • Anàlisi i aplicació didàctica de materials d’Internet i de les TAC per a diversos continguts del currículum d'infantil.
 • Ús d’eines i programes adients per a treballar el currículum d'educació infantil.
 • Anàlisi de portals i pàgines web (institucionals i personals) que continguin activitats de les diferents àrees de l'educació infantil, ja elaborades i disponibles per ser aplicades directament amb l'alumnat.
 • Exemples de programació d’aula.

Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

El disseny d'un curs com aquest plantejava, sobre la seva estructura, un primer dilema:

 • Centrar-lo en les eines
 • Centrar-lo en continguts del currículum

Si l'opció escollida hagués estat la primera, s'haurien elaborat mòduls que portarien títols com: "Blocs", "Quaderns virtuals", "WebQuest", " JClic", etc.; mòduls que, probablement, necessitarien un curs sencer i que, de fet, ja són objecte de l'oferta formativa del Departament d'Educació. També cal considerar que el nostre propòsit pretén oferir un curs per a usuaris de recursos TIC, no per a creadors de recursos TIC.

Per les raons anteriors, centrar els continguts dels mòduls en el currículum de les diferents àrees de l'educació infantil ens va semblar el més adient; a cada mòdul es presenten recursos diversos amb un nexe curricular comú.

El segon dilema, un cop presa aquesta decisió, va ser com distribuir les pràctiques al segon mòdul. Es podia fer seguint les diferents àrees, però el treball a infantil és global i la majoria dels recursos son útils per treballar a les diferents àrees. És per aquests motius que finalment vàrem decidir el següent esquema, basat en blocs globals de continguts que inclouen diferents àrees:

 • Mòdul 1: Dibuixar i pintar
 • Mòdul 2: Jo i els altres
 • Mòdul 3: Escoltar i parlar
 • Mòdul 4: Llegir i escriure
 • Mòdul 5: Descobrir l’entorn
 • Mòdul 6: Comptar i raonar