Projecte

El projecte anirà prenent forma i concretant-se tot al llarg del curs, a mida que es vagin completant les activitats que es proposen en les pràctiques i s'elaborin els exercicis dels diferents mòduls.

Iniciant-vos en la creació d'un bloc i incitant-vos a escriure-hi regularment aconseguireu un quadern de bitàcola del curs on es plasmarà tot el procés d'aprenentatge que heu anat seguint. Des de les beceroles del món blocaire fins a les més interessants i innovadores aportacions didàctiques d'un bloc d'aula.

En aquest projecte haureu de dissenyar i desenvolupar amb els vostres alumnes una unitat didàctica utilitzant els diferents tipus de recursos treballats en les pràctiques dels mòduls tot al llarg del curs. L'activitat girarà al voltant d’un tema curricular, d’algun dels aspectes concrets de les àrees d’ensenyament o bé un centre d'interès.

Caldrà especificar:

  • Nivell educatiu a qui es dirigeix.
  • Àrea, tema curricular o centre d'interès a què fa referència.
  • Temporalització, indiqueu el nombre de aproximat de sessions i el tipus d'agrupament dels alumes.
  • Objectius i continguts, una relació dels objectius i els continguts de la unitat didàctica.
  • Material i recursos TIC, tant pel que fa a programari (software) com al maquinari (hardwre), emprats en l'activitat, tant per la preparació com pel desenvolupament de les sessions amb els alumnes.
  • Procés relació de les activitats que duran a terme els alumnes, amb una breu explicació del desenvolupament de l'activitat;
  • Avaluació indicar quina millora o peculiaritat aporta l'activitat desenvolupada en el procés d’aprenentatge escolar dels alumnes a qui es dirigeix.