Les TIC i les diferents tipologies de textos

Justificació

Primer de tot ens caldria diferenciar dos grans tipus d'activitats que podem fer utilitzant l'ordinador:

 • Obertes.
 • Tancades.

Entenem per activitats obertes aquelles activitats de creació on, qui les fa, decideix el que vol fer i així ho du a terme. S'utilitza un tipus de programari amb unes característiques molt específiques, normalment són els anomenats Suites ofimàtiques o aquelles aplicacions que hi estan relacionades. Normalment a l'educació infantil aquests tipus d'activitats es desenvolupen amb l'ajut de la mestra i, generalment, en grup. Seria un exemple d'activitat oberta escriure una notícia d'un fet que ha passat utilitzant un processador de textos o un bloc.

Les activitats tancades serien aquelles activitats que trobem ja elaborades, que requereixen una resposta única per part de qui les du a terme i que se n'obté una resposta immediata. Els alumnes, un cop explicat el procediment, les poden fer sols. Aquest tipus d'activitats, busquen l'aprenentatge individualitzat dels alumnes. En aquest grup hi entrarien les activitats JClic.

Evidentment, hi podríem afegir les activitats guiades (tipus WebQuest i caceres del tresor) que serien un entremig.

Avantatges de l'ús de les TIC a l'hora de treballar els textos

Pel que fa a les activitats obertes:

 • El resultat és més polit.
 • Es poden fer correccions en el text sense haver-lo de refer tot.
 • No cal preocupar-se pel traç de les lletres i la seva direccionalitat.
 • No hi ha dificultat grafomotora.
 • Queda resolt a quin lloc del document hem de començar l'escriptura, en quina direcció ha d'anar el text, on hem d'anar quan arribem al final de la línia.
 • Tots els alumnes veuen el text en la direccionalitat correcta (això no es dóna quan es treballa en petit grup a voltant d'una taula, per exemple), per tant els és més fàcil identificar el que està escrit i això en facilita la seva participació.

En les activitats tancades tenim que:

 • L'alumne rep immediatament la resposta de la seva acció.
 • Afavoreix l'autonomia.
 • Estalvia feina als mestres.