Els blocs com a eina de contacte entre l’escola i les famílies

En aquesta pràctica es tractarà:

  • La importància que té el paper del mestre.
  • Quin ha de ser el paper de la família.
  • Mostrar diverses experiències educatives amb els blocs.

El paper del mestre i les famílies

En el tema dels blocs (com per altra banda en la majoria d’activitats que es fan a l’escola) el paper del mestre és important. Però si això val per a tota la Primària és molt més important a l’Educació Infantil. Els Blocs bàsicament compleixen una funció comunicativa i en aquest sentit el mestre és el dinamitzador.

El paper del mestre

A Infantil és el mestre qui gestiona el Bloc, decideix què s’hi enllaça i com s’hi treballa. Evidentment que l’infant és el centre de l’aprenentatge, però en aquest cas, per tal que ho pugui ser, cal que el mestre faci una tasca prèvia i d’acompanyament especialment important.

En la pràctica 2 ja hem esmentat com els blocs poden ajudar a millorar l’autonomia dels nens i com d’alguna manera són una porta oberta al món, en dos sentits: com a finestra per on es mostra l’aula al món, i com a via d'accés per on el món entra dins de l’aula.

Mirem, però, d'explicitar una mica més el paper del mestre:

  • Cal que amb la seva actitud el mestre fomenti el treball en col·laboració. En un bloc els diferents alumnes sumen les seves aportacions individuals i en fer-ho van construint els seus propis coneixements passant a ser els protagonistes del seu propi aprenentatge i aprenent a la vegada a acceptar les idees i propostes dels altres.
  • El mestre ha de basar la seva activitat didàctica en la dinamització i en donar el model a seguir pels alumnes. Perquè aquesta tasca sigui reeixida ha de proposar un ambient de treball i experiències d’aprenentatge que possibilitin als alumnes treballar conjuntament per un fi comú (explicar en el bloc -per escrit o en podcast- una activitat, per exemple), manifestar els seus interessos (donant la seva opinió sobre les fotos que podem penjar al bloc i les que no i per què…), fent-los pensar sobre allò que saben i allò que encara no saben (per exemple, entre tots escriure un post en el bloc on es mostri tot el que han après del que s'ha treballat), fent que tots junts pensem un comentari a un post, etc.
  • Cal que el mestre valori i treballi el bloc com un instrument de motivació per als nens i nenes i com un mitjà perquè els pares vegin i s'interessin pel que fan els seus fills a l'escola i el que aquests aprenen.
  • En aquest mateix sentit cal que el mestre també entengui el bloc com un instrument de comunicació escola-família.
  • L’actitud del mestre ha de ser la de contribuir a la millora de l’educació a partir de la integració de les TIC en el currículum, especialment pel que fa a l’accés a Internet i a la creació de continguts a través de la xarxa. Cal possibilitar, entre d'altres coses, que els nens i les nenes puguin crear continguts a la web.

Tot i que, com acabem de dir, el paper fonamental del mestre ha de ser el de dinamitzador tot partint d'uns criteris pedagògics, no deixa de ser important el paper que aquest fa com a administrador, amb algunes accions com ara la de canviar l’aspecte visual del bloc. Per aquest motiu, caldrà que tingueu en compte aquests aspectes referents a l’administració.

Com que, tanmateix, les tasques d'administració no són l'objecte de la nostra explicació, podreu trobar tota la informació pertinent en el següent mòdul de formació de la jornada tècnica sobre WordPress:

administracio.jpeg

Quan us informeu, podreu comprovar, en tot cas, que les dificultats tècniques són gairebé inexistents.

El paper de les famílies

Els blocs són un bon mitjà per fomentar i millorar la relació escola/família. Aquesta relació és molt important ja que són els dos mons en els que es mou l’infant, són els seus dos grans referents. I la tasca del mestre, com hem dit, és bàsica, el mestre ha d'actuar com a dinamitzador, model, motivador i organitzador. Per això és important que aquest expliqui a les famílies la funció escolar del bloc i les animi a participar en aquest. És necessari que faci veure a les famílies que el bloc és un bon mitjà per compartir les experiències viscudes pel nen amb la resta del grup classe i del grup classe amb les famílies.

Així doncs, si volem que les famílies participin activament en el Bloc d’aula caldrà que el mestre creï una comunitat d’usuaris (la dels seus alumnes) per tal que les famílies des de casa hi puguin participar (ja hem vist com es feia a la pràctica 2).

Experiències educatives

Ara és el moment de recuperar el que s’ha anat dient sobre l’ús educatiu dels blocs de la pràctica 1 i 2 i tenir ben present els enllaços del mapa conceptual.

Al llarg d’aquest mòdul heu anat veient diferents utilitats didàctiques dels blocs, ara cal tenir ben clar quines són les possibilitats que ens ofereixen per saber amb quin tipus de bloc volem treballar a l'aula.

Aquest esquema us pot anar bé per adonar-vos si la proposta educativa que penseu fer amb els blocs és l’adequada.

Nom del bloc:
Característiques del bloc Marcar si es treballa aquest aspecte
Mostra la vida del grup-classe
Està actualitzada
Els alumnes s'hi poden moure amb una certa autonomia
Es nota la particiàció dels alumnes
Facilita la participació de les famílies
Hi ha enllaços a pàgines web interessants
Observacions

Torneu a veure les experiències educatives presentades en aquest mòdul i analitzeu (a través de la graella anterior) els diferents blocs per tal de veure quines són les possibilitats educatives que presenten:

http://anna.ravalnet.org/formacio/esquemablocs.html