Projecte

El projecte anirà prenent forma, i concretant-se al llarg del curs, a mesura que es vagin completant les activitats que es proposen en les pràctiques i s'elaborin els exercicis dels diferents mòduls.

En iniciar-vos en la creació d'un bloc i en incitar-vos a escriure-hi regularment, aconseguireu un quadern de bitàcola del curs on es plasmarà tot el procés d'aprenentatge que heu anat seguint: des de les beceroles del món blocaire fins a les més interessants i innovadores aportacions didàctiques d'un bloc d'aula.

En aquest projecte haureu de dissenyar i desenvolupar amb el vostre alumnat una unitat didàctica utilitzant els diferents tipus de recursos treballats en les pràctiques dels mòduls al llarg del curs. L'activitat girarà al voltant d’un tema curricular, d’algun dels aspectes concrets de les àrees d’ensenyament o bé d'un centre d'interès.

Caldrà especificar:

  • Nivell educatiu a qui es dirigeix.
  • Àrea, tema curricular o centre d'interès a què fa referència.
  • Temporalització, amb el nombre de sessions aproximat i el tipus d'agrupament de l'alumnat.
  • Objectius i continguts, amb una relació dels objectius i els continguts de la unitat didàctica.
  • Material i recursos TIC, tant pel que fa a programari (software) com a maquinari (hardwre) emprats en l'activitat; tant per a la preparació com per al desenvolupament de les sessions amb l'alumnat.
  • Procés relació de les activitats que duran a terme els/les alumnes, amb una breu explicació del desenvolupament de l'activitat.
  • Avaluació, per indicar quina millora o peculiaritat aporta l'activitat desenvolupada en el procés d’aprenentatge escolar en l'alumnat a qui es dirigeix.