Presentació

La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer les possibilitats i el funcionament de les diverses estratègies i recursos TIC, per tal que els professionals de l'educació puguin crear aplicacions didàctiques i interactives per treballar aspectes procedimentals de pràcticament totes les àrees del currículum d'Educació Infantil. Com a document de referència recomanem la presentació del currículum del segon cicle d'aquesta etapa elaborada per la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat (setembre 2008).

Objectius

  • Proporcionar al professorat recursos informàtics per a l'organització de l'aula i de la seva tasca docent.
  • Proporcionar al professorat recursos informàtics per treballar amb l'alumnat i l'ordinador.
  • Conèixer i fer servir com a eina didàctica els serveis de la xarxa Internet (web de la XTEC, portal edu365.cat i altres).

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat. Els mòduls són:

  • Mòdul 1: Ús didàctic dels blocs
  • Mòdul 2: La imatge
  • Mòdul 3: El so
  • Mòdul 4: Internet
  • Mòdul 5: Diferents tipologies de textos
  • Mòdul 6: La pissarra digital

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.