Programar és prendre decisionsRecull de materials que faciliten el debat pedagògic dels equips docents de l'escola per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes


Per a què serveix la programació?

La programació d'una escola és el conjunt de decisions que prenen els equips docents per aconseguir uns objectius. Aquestes decisions afecten els diferents elements que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per a prendre-les s'han de tenir en compte les necessitats dels alumnes, la millora dels seus aprenentatges, el marc normatiu vigent, el projecte educatiu de centre, el context on s’apliquen i els recursos disponibles.

La programació és fruit de la reflexió pedagògica dels equips docents i respon bàsicament a 4 preguntes que fan referència als alumnes:  1. Què han d'aprendre?
  2. Per què ho han d'aprendre?
  3. Com ho han d'aprendre?
  4. Com sabem si ho han après?Segons el tipus i la naturalesa d'aquestes decisions faran referència a tota l'etapa, a cada cicle o nivell o a cada unitat didàctica o projecte.

elements.jpg ambits.jpg

La programació es pot recollir en diferents suports, però sempre haurà de ser un instrument flexible i obert, en constant construcció i revisió. Per aquest motiu diem que la programació és un instrument viu que s’ha de contextualitzar en cada moment en funció de les necessitats educatives de l’alumnat i que s'adapta a les situacions canviants.

La utilitat d’una programació es relaciona, sobretot, amb la qualitat educativa dels processos que s’hi descriuen i, en menor mesura, amb la seva formalització. És a dir, si decidim que la implementació d'un canvi serà favorable per la millora dels aprenentatges dels nostres alumnes, primer de tot l'aplicarem i després el formalitzarem per escrit, si escau.

Materials per a la formalització de la programació

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Índex de tots els materials

Índex de la programació de centre

Programar és prendre decisions en equip per a aconseguir objectius, portar-les a la pràctica, avaluar-les i tornar a prendre noves decisions que reforcin tot allò que ha funcionat i millorin el que no.

infografia-_imatges.020_3_.jpg infografia-_imatges.021_1_.jpg