Decisions de l'equip docent de l'etapa
Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.
Documents generals d'etapa
E0 Les dimensions a cop d'ull
E1 Competències bàsiques S1 Document de suport
E2 Objectius de millora S2 Document de suport
Seqüenciació dels criteris d'avaluació de tota l'etapa
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i Llengua castellana)
E3 Orientacions metodològiques S3 Document de suport
E4 Orientacions d'avaluació S4 Document de suport
E5 Seqüenciació dels criteris d'avaluació (Llengua catalana) S5 Document de suport
E6 Seqüenciació dels criteris d'avaluació (Llengua castellana) S5 Document de suport
Àmbit lingüístic (Llengües estrangeres)
E7 Orientacions metodològiques S3 Document de suport
E8 Orientacions d'avaluació S4 Document de suport
E9 Seqüenciació dels criteris d'avaluació (Primera llengua estrangera) S5 Document de suport
Àmbit matemàtic
E10 Orientacions metodològiques S3 Document de suport
E11 Orientacions d'avaluació S4 Document de suport
E12 Seqüenciació dels criteris d'avaluació S5 Document de suport
Àmbit de coneixement del medi
E13 Orientacions metodològiques S3 Document de suport
E14 Orientacions d'avaluació S4 Document de suport
E15 Seqüenciació dels criteris d'avaluació S5 Document de suport
Àmbit artístic
E16 Orientacions metodològiques S3 Document de suport
E17 Orientacions d'avaluació S4 Document de suport
E18 Seqüenciació dels criteris d'avaluació S5 Document de suport
Àmbit d'educació física
E19 Orientacions metodològiques S3 Document de suport
E20 Orientacions d'avaluació S4 Document de suport
E21 Seqüenciació dels criteris d'avaluació d'etapa S5 Document de suport
Àmbit d'educació en valors
E22 Orientacions metodològiques S3 Document de suport
E23 Orientacions d'avaluació S4 Document de suport
E24 Continguts d'etapa de l'àrea d'educació en valors socials i cívics S6 Document de suport
E25 Criteris d'avaluació d'etapa de l'àrea d'educació en valors socials i cívics S7 Document de suport
Àmbit digital
E26 Orientacions metodològiques S3 Document de suport
E27 Orientacions d'avaluació S4 Document de suport
E28 Criteris d'avaluació d'etapa
Àmbit d'aprendre a aprendre
E29 Orientacions metodològiques ( En elaboració) S3 Document de suport
E30 Orientacions d'avaluació ( En elaboració) S4 Document de suport
E31 Criteris d'avaluació d'etapa
Àmbit d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
E32 Orientacions metodològiques ( En elaboració) S3 Document de suport
E33 Orientacions d'avaluació ( En elaboració) S4 Document de suport
E34 Criteris d'avaluació d'etapa
Seqüenciació dels criteris d'avaluació del segon cicle d'educació infantil, educació primària i el primer curs d'ESO
Àrea de llengua catalana i literatura - Segon cicle EI i cicle inicial EP S8 Document de suport
Àrea de llengua catalana i literatura - Cicle superior EP i primer curs ESO S8 Document de suport
Àrea matemàtiques - Segon cicle EI i cicle inicial EP S8 Document de suport
Àrea matemàtiques - Cicle superior EP i primer curs ESO S8 Document de suport
__________________________________________________________________________________________________________